Categoriearchief: Wethouder

Van de wethouder: de zorg in Uithoorn, de Hoeksteen en vluchtelingen

WethouderRiaZijlstra webVanaf januari valt de Jeugdzorg en een deel van de volwassenenzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, met minder geld dan het Rijk er tot nu toe voor uitgaf. Dat is een grote verandering voor de gemeente.
We hebben ons goed voorbereid op de nieuwe taken. Samen met de zorginstellingen werken we aan een andere manier van werken, zodat we met minder geld inwoners toch passende zorg kunnen geven. Dat betekent onder andere vroeg signaleren om zo licht mogelijke hulp in plaats van zware zorg in te zetten en coördinatie van de hulpverlening rondom een gezin. Lees verder

Van de wethouder: zorg in 2015

WethouderRiaZijlstra webHoe gaat het nu met de zorg sinds januari 2015?

Toen de vuurpijlen de lucht in gingen met Oud en Nieuw en de kurk van de champagnefles knalde, gingen mijn gedachten naar de zorg voor jeugd en volwassenen, die vanaf dat moment onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt.
Er is de afgelopen tijd heel veel werk verricht om de gemeentelijke organisatie hierop toe te rusten. Er zijn nieuwe medewerkers aangenomen om de nieuwe taken uit te voeren. We hebben gegevens verwerkt van cliënten die van de zorgverzekeraars en het Rijk worden overgenomen. We hebben contracten afgesloten met zorgaanbieders. De ICT is aangepast. We hebben een begin gemaakt met veranderingen in de zorg met als doel dat we met minder geld toch adequate zorg leveren. En nog veel meer noodzakelijke werkzaamheden. Het was een race tegen de klok.

We kunnen nu zeggen dat de overgang technisch in orde is. Dat betekent dat er zorg beschikbaar is en dat het Sociaal Loket van de gemeente samen met huisartsen en zorginstellingen de toegang tot zorg heeft georganiseerd.

Maar we zijn er nog lang niet. 2015 is het jaar om nog beter de problematiek in Uithoorn de De Kwakel in beeld te krijgen. Om te kijken hoe we goede zorg kunnen verlenen met veel minder geld. Uitgangspunt is om zware zorg zoveel mogelijk te voorkomen door vroeg te signaleren, tijdig lichte hulp te bieden en het aanbod van hulpverleners goed op elkaar af te stemmen. Dat is prettiger voor de cliënten en goedkoper. We zullen dus ook meer aanspraak moeten maken op het netwerk van cliënten: wat kunnen mensen zelf doen, wat kunnen familie, vrienden en buren opvangen en wanneer is professionele hulp echt noodzakelijk? Dat is een zoektocht die inwoners, instellingen en gemeente gezamenlijk moeten doen. Er gaan dingen veranderen, maar hoe dat voor mensen uitpakt is nu nog nauwelijks te zeggen. Per situatie gaan we dat bekijken.

Een voorbeeld van een nieuwe werkwijze is het Sociaal Team. Dat is in het voorjaar van 2014 van start gegaan. Hulpverleners van allerlei instellingen werken onder regie van de gemeente samen om passende en samenhangende hulp te geven aan gezinnen met veel problemen, die zelf de draad zijn kwijtgeraakt. Dat gebeurt onder de noemer: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Deze werkwijze is overigens niet uniek voor Uithoorn, in heel Nederland vinden soortgelijke constructies plaats. Wat we nu al merken is dat het iets oplevert: de hulp is effectiever en efficiënter!

Als gemeente hebben we goed contact met de zorginstellingen. Met elkaar zijn we doordrongen van de noodzaak dingen anders te organiseren en zijn we bereid veranderingen aan te brengen. Dat is in ieder geval een goede start!

Graag hoor ik van inwoners en instellingen wat er goed en fout gaat, welke dingen ze anders willen zien en wat voor ideeën ze hebben om de zorg beter te organiseren. Niet dat de gemeente alles op kan lossen, maar we kunnen wel met elkaar kijken wat mogelijk is.

En tenslotte: het is een enorme klus waar we mee bezig zijn, maar het biedt ook kansen! Kansen om meer samenhang in de samenleving te creëren en mensen daadwerkelijk te laten participeren. Wat als we eens in kansen gaan denken?

Van de wethouder: (jeugd)zorg? Onze zorg!

Ria Zijlstra(Jeugd)zorg? Onze zorg!

De gemeente staat voor een grote verandering. Namelijk de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten. Het gaat dan om de zorg aan kinderen en volwassenen en om taken op het gebied van werk en inkomen. Bovendien moet er fors bezuinigd worden.

Lange tijd was onzeker welke taken de gemeenten erbij krijgt en met welke budget. We weten nu wel wat er in grote lijnen gaat gebeuren. De afgelopen jaren ben ik intensief met de voorbereiding bezig geweest. Of we het gaan redden met het nieuwe budget weten we nog niet. Maar er zijn stappen in de goede richting gezet, waardoor de zorg voor mensen beter èn goedkoper is geworden.

Ik noem enkele ontwikkelingen:
– Het Centrum voor Jeugd en Gezin is meer lokaal gaan werken. Het contact met lokale organisaties en scholen is verbeterd, er zijn themabijeenkomsten georganiseerd, hulpverleners kijken naar het hele gezin en stemmen de hulpverlening op elkaar af. Hierdoor zijn meer gezinnen in beeld gekomen, worden problemen eerder gesignaleerd en kan er dus eerder naar een oplossing worden gezocht.
– Sinds enige tijd wordt deze manier van werken ook toegepast voor volwassenen zonder kinderen.
– We hebben ingezet op talentontwikkeling. Door talenten te ontdekken en te ontwikkelen, krijgen kinderen en jongeren zelfvertrouwen en groeien ze op tot volwassenen die tijdig hulp kunnen vragen en bieden.
– Bureau Jeugdzorg heeft haar werkwijze zodanig aangepast dat er meer tijd aan kinderen kan worden besteed en minder aan administratie. Ook staat het hele gezin centraal. Hierdoor is het aantal kinderen dat onder toezicht wordt geplaatst minder geworden. Net als het aantal kinderen dat uit huis geplaatst is.
– De organisaties die dagbesteding bieden, maken plannen om dat vooral binnen Uithoorn en De Kwakel aan te bieden, zodat er minder vervoer nodig is. Ook kijken ze of er meer samenwerking op dat punt mogelijk is.

De afgelopen tijd heb ik veel gesproken met cliënten en organisaties en mooie dingen gehoord. Mensen die mij overtuigd hebben van het nut van dagbesteding. Het werk geeft hen voldoening, geeft het leven structuur en maakt dat ze hun problemen beter aankunnen. Mensen, die moeite hebben met bepaalde vaardigheden, maar op andere vlakken juist weer anderen de helpende hand kunnen bieden. Scholen, die de krachten bundelen om samen een passend onderwijsaanbod te bieden.

Veel mensen maken zich ongerust over de toekomst. Of de zorg die ze nu hebben, wel blijft bestaan. Die onrust kunnen we nu niet wegnemen. Helder is dat er dingen gaan veranderen. Graag zou ik mij blijven inzetten voor kinderen en volwassenen, die zorg nodig hebben. Ik blijf graag in gesprek met hen en met organisaties hoe we de zorg op gemeentelijk niveau verder vorm geven en hoe we zorgen voor een ‘zachte landing’. De kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, kan ik hiervoor goed gebruiken. Ik hoop dat u mij die kans geeft!

Van de wethouder: jeugd

jeugdbeleidkleinTalentontwikkeling, zorg en veiligheid, dat zijn de drie pijlers van het jeugdbeleid. De afgelopen vier jaar heeft dat een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Ik vertel u er graag over.

Talentontwikkeling
Elk kind heeft talent. Door ze te ontdekken en te ontwikkelen groeien kinderen op tot zelfstandige volwassenen, die tijdig ondersteuning kunnen bieden en vragen. En daar moet je vroeg mee beginnen!

We hebben verschillende (voor)leesprojecten, zoals Boekstart voor de allerkleinsten, de Voorleesexpres en de Verteltas. In een Verteltas zitten een leesboek en allerlei ideeën voor activiteiten om rondom het boek te doen. De inhoud van de Verteltas wordt door leerlingen van de Parktijkschool gemaakt. We hebben peuterspeelzalen met een speciaal programma om taalachterstand te voorkomen.

Onze combinatiefunctionarissen organiseren activiteiten binnen en buitenschooltijd op het gebied van sport, cultuur en natuur. Ze werken daarbij samen met onder andere sportverenigingen en de bibliotheek. De combinatiefunctionarissen hebben ook het kinder- en jonge tienerwerk overgenomen van Cardanus.

Het jongerenwerk dat Cardanus uitvoerde, is nu overgenomen door Tympaan de Baat, een organisatie uit Mijdrecht. De jongerenwerkers gaan de straat op en maken contact met zoveel mogelijk jongeren. Jongerenwerkers en jongeren kijken waar behoefte aan is en welke locaties geschikt zijn voor datgene wat ze willen. De Mix is dicht. Dat was namelijk een heel duur gebouw, terwijl er niet zo veel jongeren kwamen en het maar enkele dagen in de week open was. Er zijn echter genoeg locaties waar activiteiten voor jongeren kunnen plaats vinden.

Zorg
De meeste peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties werken met de ‘peuterestafette’. Dat is een manier om de ontwikkeling van kinderen bij te houden. Zo kan op jonge leeftijd al ontdekt worden of een kind extra ondersteuning nodig heeft.
Op de scholen werkt een schoolmaatschappelijk werkster. Zij begeleidt kinderen en hun ouders die om wat voor redenen dan ook een duwtje in de rug nodig hebben. Zij vormt ook het lijntje met het Centrum voor Jeugd en Gezin waar ik eerder al over geschreven heb. De gemeente subsidieert daarnaast logopedie en deskundigheidsbevordering aan leerkrachten.

Sinds dit schooljaar is er ook een Internationale Taalklas. Daar worden kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen die de Nederlandse taal niet beheersen. In Amstelveen is een regionale Schakelklas voor de leerlingen van het Voorgezet Onderwijs om Nederlands te leren.

Met zowel de basisscholen als de scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn we in nauw overleg over Passend Onderwijs. Het is de bedoeling dat scholen minder kinderen naar het speciaal onderwijs doorverwijzen door ze betere begeleiding in het reguliere onderwijs te geven.

Veiligheid
Als jongeren en vast dreigen te lopen, kunnen ze terecht bij het specialistisch jongerenwerk. Met organisaties als de politie, het Veiligheidshuis en zorgorganisaties wordt geprobeerd de jongeren weer op de rails te krijgen. Dat zijn soms intensieve trajecten!

Ria Zijlstra

Van de wethouder: natuurlijke speelplekken

Enige jaren geleden heeft de gemeenteraad het speelbeleidsplan aangenomen. Dat hield in dat Uithoorn en De Kwakel in ‘speelzones’ verdeeld werden en in elk speelzone twee speelplekken kwamen. In de gemeente was daarnaast nog plaats voor speellandschappen, vooral voor de wat oudere jeugd.

Een mooi plan, maar bedacht in tijden dat Uithoorn nog ruim in z’n geld zat. De aanschaf van speeltoestellen kost namelijk al veel geld, maar ook het onderhoud. Alle speeltoestellen moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen en dat moet jaarlijks geinspecteerd worden. Als iets niet in orde is, moet het vervangen worden.

In de bezuinigingsrondes die we gehad hebben, was een bezuiniging op de speelplekken dan ook niet te vermijden. Er zijn op sommige plekken minder toestellen gekomen en sommige plekken zijn in zijn geheel vervallen. Dat laatste ook omdat de ruimte toch te klein bleek te zijn of in één geval omdat de kinderen in de buurt liever een trapveldje wilden in plaats van speeltoestellen.

Toch hebben we in deze raadsperiode twee bijzondere speelplekken aan kunnen leggen. Twee natuurlijke speelplekken in de Groen-Rode Scheg en in de groenzone in de Meerwijk. De eerste heeft een boomhut. Een speeltoestel dat zelden voorkomt. Voor de leverancier een hele puzzel om het zo aan de boom te bevestigen dat het geen schade berokkent en aan de veiligheidseisen voldoet. In de Meerwijk staat het water centraal, altijd spannend voor kinderen.

Leuk is ook dat bij beide speelplekken een inspiratieboek hoort. Voor de Groen-Rode Scheg het Boomboek en voor de groenzone het Polderboek. Boeken met een les- en activiteitenprogramma voor kinderen, bedoeld voor scholen, buitenschoolse opvang en andere geïnteresseerden.

Ik hoop dat de kinderen nog lang plezier beleven aan deze twee speelplekken!

Van de wethouder: een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin

Op naar de verkiezingen……..
Zo, het nieuwe jaar is alweer twee weken oud! Het wordt een spannende tijd: nog twee maanden en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een mooie tijd om stil te staan bij wat er de afgelopen vier jaar in Uithoorn en De Kwakel is gebeurd, hoe ik mijn steentje daaraan bijgedragen heb en wat voor kansen ik zie in de toekomst.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ik begin graag met het Centrum Voor Jeugd en Gezin (CJG). André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin in het kabinet Balkenende IV, heeft dit enige jaren geleden geïntroduceerd. In elke gemeente zou een CJG de plek moeten zijn waar ouders en kinderen terecht kunnen met al hun vragen en problemen over opgroeien en opvoeden. In 2010 hadden we in Amstelland een regionaal CJG, samen met Amstelveen, Aalsmeer en Ouder-Amstel.
Toen ik net wethouder was, heb ik een rondje gedaan langs de scholen. Op mijn vraag hoe zij het CJG beleefden, kreeg ik vaak het antwoord dat ze er zelf nauwelijks gebruik van maakten en ook ouders niet daartoe stimuleerden. Het CJG bleek te ver af te staan van kinderen, ouders en organisaties. Dat was voor mij het signaal om het CJG meer lokaal te maken.

Hoe werkt het CJG nu?
Het CJG heeft een lokale coördinator en twee pedagogische medewerksters. De pedagogische medewerksters beantwoorden vragen van ouders en geven adviezen aan scholen en andere organisaties die met ouders en kinderen werken. Ze organiseren themabijeenkomsten voor ouders en denken mee in zorgoverleggen op scholen. De coördinator onderhoudt contacten met allerlei organisaties en stimuleert dat zij met elkaar samenwerken om ouders en kinderen adequate hulp te bieden. Gezinnen met meerdere problemen worden besproken in een overleg waar verschillende hulpverleners aan deelnemen. Zo zorgen we ervoor dat het gezin de juiste hulp ontvangt om weer op eigen kracht verder te kunnen gaan en werken hulpverleners minder langs elkaar heen.

In de toekomst
In 2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, evenals delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Participatiewet. Het overleg van hulpverleners binnen het CJG wordt dan uitgebreid naar een sociaal team. Het sociaal team kijkt naar de hele omgeving van de volwassene of het gezin dat hulp nodig heeft. Door de bundeling van expertise van de professionals kan de juiste ondersteuning geboden worden.
Met het lokale CJG zijn we klaar voor de toekomst!

Wethouder deelt eerste Puk & Ko thuistassen uit

Wethouder deelt eerste Puk & Ko thuistassen uit

25 januari 2012
Bij Peuteropvang ’t Overstapje was vorige week donderdag 19 januari wethouder Ria Zijlstra te gast bij de introductie van het nieuwe thema ‘Dit ben Ik’, een van de thema’s uit de methode Ko Totaal is, die aangeboden wordt bij alle peuteropvang- en kinderdag verblijven van Kinderopvang Solidoe (de Uithoornse kinderopvang + Kinderhof Aalsmeer = Kinderopvang Soldioe sinds 1 januari 2011) en basisscholen de Regenboog en de Vuurvogel.

De kracht van de methodiek zit hem in een gevarieerd en betekenis vol aanbieden van woorden in een thema. In dit kader is er een ‘thuis- 1 tas’ ontwikkeld met uitnodigende materialen waarmee ouders aan- 1 haken bij het thema. De gemeente Uithoorn heeft gelden beschikbaar gesteld voor dit initiatief en Wilma Abath van Stichting Cardanus coordineert het vullen van de tassen. De eerdergenoemde organisaties en basisschool ’t Startnest hebben in september 2011 met de gemeente Uithoorn het Voor en Vroegschools Educatie convenant gesloten waarmee wordt beoogd dat elk kind een gelijke kans krijgt in het onderwijs door zo vroeg mogelijk in te spelen op eventuele achterstanden.

Een werkgroep van ouders en leerlingen van de praktijkschool Uithoorn zorgt voor het ontwikkelen, kopiëren, knippen, lamineren van materialen en zij maken dat de tassen echt uitnodigen om mee aan de slag te gaan! De wethouder liet zich niet onbetuigd en gaf ouders suggesties bij de materialen uit de 1e tas. Vanaf vandaag zult u de tas regelmatig in het straatbeeld zien! Omdat er over de 200 tassen gevuld moeten worden en het bovenal erg leuk om is om voor je kind bezig te zijn, kunt u aanhaken bij de werkgroep op vrijdagochtend (1x 14 dagen) in de Vuurvogel of de Regenboog. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij de leidster of de leerkracht.

Wethouder doet mee aan warme truiendag

Wethouder doet mee aan warme truiendag

1 februari 2012 
Op vrijdag 10 februari is het ‘warme truiendag’. Het idee van deze jaarlijkse actiedag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot.

De warme trui is natuurlijk symbolisch en staat voor alles wat we zelf kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen.

Wethouder milieuzaken Ria Zijlstra roept iedere inwoner van Uithoorn op vrijdag mee te doen aan deze actie. Als opwarmertje naar de warme truiendag deelt zij woensdagmiddag van 13.00-16.00 gratis warme chocolademelk uit bij het gemeentehuis. Zijlstra: ,,Als je vrijdag gaat schaatsen, heb je die warme trui toch al aan. Doe de verwarming dus een graadje lager en bespaar 7% CO2. Ik draag het milieu een warm hart toe en doe mee, u toch ook?”

Nederland bespaart al jarenlang minder energie dan verwacht. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer, die twijfelt of de Europese doelstellingen worden gehaald om in 2020 onder meer de CO2-uitstoot met 20% te verminderen. We gebruiken wereldwijd de meeste energie voor het verwarmen van gebouwen. In Nederland gaat driekwart van het gasverbruik in een huishouden naar verwarming. Bij het verwarmen van gebouwen is heel veel energie te besparen. Door gedragsverandering én technische maatregelen. Ecofys en ook de universiteit van Cambridge becijferden dat we met de beschikbare kennis en techniek meer dan 70% energie kunnen besparen.

Alle reden om ook dit jaar op warme truiendag te laten zien wat u doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en vast te houden aan de doelstellingen van energiebesparing. De wethouder geeft het goede voorbeeld.