Algemene beschouwingen 10 november 2016

Peter Timmer – november 2016

Wij zijn vanavond bijeen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de gemeentebegroting. Uiteraard gaat een begroting over geld, maar we mogen niet vergeten dat een begroting geen doel op zich mag zijn; het is de financiële vertaalslag van de maatschappelijke effecten die wij als gemeente nastreven.
Maatschappelijke effecten die weer een concrete invulling vormen van de gemeente die wij als Uithoorn willen zijn, en de weg daarnaartoe. Dit beeld van Uithoorn, zoals wij én onze inwoners dat voor ogen hebben, hebben we gezamenlijk met onze inwoners gedurende een uitgebreid en weloverwogen traject vastgelegd in de “Strategische Visie Uithoorn 2030”. Lees verder

Uithoornlijn

José de Robles – oktober 2016

De UHL heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden in de afgelopen maanden.
Op donderdag 13 oktober jl. was de gemeenteraad van Uithoorn bijeen om een principebesluit te nemen over het wel of niet kiezen voor een tramlijn door Uithoorn.
Wij hebben de inwoners gehoord, waarvoor wij ze danken, en hun feedback meegenomen in onze overwegingen.

Aanleiding tot het besluit vormde feitelijk de voorgenomen vervanging van lijn 51. Het gehele OV in de regio gaat op de schop en betere inpassing van lijn 51 in het netwerk is een must.
Gezien de in het verdere verleden liggende voornemens om een hoogwaardige OV-verbinding vanaf Amstelveen door te trekken naar Uithoorn over het beoogde tracé, is het een logisch voorstel om de nieuwe tramlijn door te trekken tot in Uithoorn.
Ook de aanleg van de Noord-Zuidlijn, de wens van Amsterdam om het aantal lijnbussen zo veel mogelijk te beperken, en de ontwikkeling van Station Zuid als belangrijkste overstappunt in Amsterdam, is in de overwegingen meegenomen. Lees verder

Geen ballon-oplatingen meer

Peter Timmer – oktober 2016

Geen massale ballon-oplatingen meer in Uithoorn. Dat was de strekking van de motie van DUS!In ieder geval niet meer door de gemeente zelf en als het even kan ook niet meer bij andere evenementen. Die ballonnen komen uiteindelijk allemaal in het milieu. Het is al één van de meest voorkomende vormen van zwerfafval op de Nederlandse stranden. Dieren raken verstrikt en stikken in resten van ballonnen en hun linten. Toch vonden enkele partijen het niet gewenst zich daar tegen te keren. Met steun van PvdA, CDA, Groen Uithoorn en 2 fractieleden van Ons Uithoorn werd de motie van DUS! op 29 september aangenomen. Meer informatie over de ballonnen, de schade en wat te doen, staat op: dieballongaatnietop.nl.

Visie DUS! op de zaken in de gemeenteraad

Peter Timmer – juni 2016

Een veelheid aan onderwerpen passeert de revue: financiën, huurwoningen en huisvesting vluchtelingen, Uithoornlijn, openbare orde, AM-groep, Schiphol en nog meer. 

Uithoornlijn
De Uithoornlijn. De besluitvorming daarover komt pas in het najaar aan de orde. Veel mensen beseffen nog steeds niet dat de bus niet blijft rijden naar Amsterdam Centraal, ongeacht of er een tram komt of niet en ongeacht wat Uithoorn wil. Misschien dat er nog een enkele bus door mag tot de Marnixstraat, maar in principe wordt Zuid de overstaphalte. We zullen meer moeten overstappen. In andere stedelijke gebieden is dat niet anders. En wanneer de wachttijden maar gering zijn hoeft dat geen probleem te zijn. Veel mensen beseffen ook nog niet dat het huidige busvervoer niet zal blijven, de bus loopt meer vast in het overig verkeer, èn er komt minder geld van het Rijk. DUS! is voor hoogwaardig openbaar vervoer, dus zoveel mogelijk via vrijliggende banen. De stadsregio is tegen een parallelle buslijn. We beseffen dat ook wethouder Polak hierbij geen ijzer met handen kan breken. De soms grove en ongenuanceerde uitlatingen spelen teveel op de man. De sociale media, in dit kader ook wel genoemd de asociale media, spannen daarbij de kroon.

Lees verder

Natuur dichtbij: N201

Henk Wevers 18 mei 2016
In korte tijd is een interessant natuurgebied ontstaan rond de nieuwe N201 nabij Uithoorn. Op een willekeurige avond kun je zomaar 20 soorten vogels ontdekken. Het gebied bij de Hollandse Dijk is aangelegd als compensatie voor het verloren gegane weidegebied. Een klein dijkje zorgt voor een iets verhoogde waterstand zodat je een afwisseling krijgt van ondiep water en land. Dat is de ideale voedingsbodem voor heel veel leven. Walter Büsse van het IVN kan zeer onderhoudend vertellen over het gebied en het leven daarin.
De Bovenkerkerpolder bevatte vroeger 8 m veen boven het huidige maaiveld. Dat is afgegraven om Amsterdam warm te houden met de turf die er gestoken is. De huidige kleibodem was vroeger een waddengebied. In het pas gemaaide weiland zijn nog de glooiingen te zien die in vroeger tijd de geulen vormden waardoor het water wegstroomde. Zo vertelt Walter doorlopend over het gebied, de planten en dieren die er te vinden zijn. De prachtige gele voorjaarsbloemen blijken geen koolzaad maar raapzaad te zijn. Alle bekende vogels laten zich zien, maar ook zagen we een graspieper, gele kwikstaart, rietgors, oeverloper, een plevier en nog veel meer.
Walter zorgde voor een boeiende avond voor DUS!-leden en andere belangstellenden. Volgend jaar doen we het Libellebos aan

DUS! loopt voor vluchtelingen 2

Fieke Otto – 16 april 2016
Een ‘salad bowl’. Verschillende ingrediënten die met elkaar een smakelijk geheel vormen. Misschien zelfs smakelijker dan als ze afzonderlijk van elkaar gegeten zouden worden. Deze metafoor wordt vaak gebruikt om het ideaal van onze multiculturele samenleving te duiden. Een ideaal waar DUS! in gelooft. Solidariteit met vluchtelingen wereldwijd, maar ook met nieuwkomers in Nederland vloeien voort uit dat ideaal. Zeker in een wereld waarin polarisatie op de loer ligt. Om dat uit te dragen loopt DUS! tijdens de nacht van de vluchteling van Den Haag naar Rotterdam.

Lees verder

Vaarwel overbodige fietspaaltjes

Thomas Endhoven – 5 april 2016
In Uithoorn staan een ontzettend groot aantal fietspaaltjes en andere hindernissen op de fietspaden. Veel van deze hindernissen lijken echter vrijwel nutteloos te zijn. Naast dat deze geen doel dienen zijn zij vaak ook nog erg gevaarlijk en vormen een belemmering voor onderhouds- enFietspaaltjes2 hulpdiensten. Het verwijderen van dit groot aantal onnodige hindernissen zal dus zorgen voor meer veiligheid en bereikbaarheid. DUS! Uithoorn heeft dit probleem al eerder aangekaart en is daarom erg verheugd dat de gemeente nu eindelijk heeft aangegeven het aantal hindernissen op de fietspaden te reduceren. De obstakels worden getoetst op hun nut en noodzakelijkheid en in de meeste gevallen verwijderd.

Hondenbelasting

Hond

Er zijn wat geluiden opgekomen omtrent de hondenbelasting in Uithoorn. Naar aanleiding van de motie die het CDA en de PvdA eind vorig jaar indiende is er een discussie ontstaan. De motie zou de hondenbelasting voor minima opheffen. DUS! voelt zich erg betrokken bij de burgers van Uithoorn met een minimum inkomen.

Lees verder