DUS! stemt in met raadsvoorstel: Uithoorn over 30 jaar duurzaam verwarmd

 

DUS! heeft op 25 november jl. van harte ingestemd met de transitievisie warmte: ‘Op weg naar duurzame warmte’. Deze visie geeft richting aan de wijze, waarop de gemeente Uithoorn tot een verduurzaming van het warmtegebruik van woningen en gebouwen wil komen. Stapje voor stapje gaan we dit in 30 jaar tijd, samen met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers, realiseren.  

Het doel is dat onze warmtevoorziening van huizen en gebouwen in 2050 niet meer is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dat kan door in 30 jaar tijd steeds minder gebruik te maken van aardgas. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van het klimaatakkoord van Parijs. 

Vanuit het gedachtegoed van GroenLinks en D66 zijn wij ervan overtuigd dat, net als de rest van de wereld, ook Uithoorn, een steentje moet bijdragen. Het wordt immers steeds duidelijker dat het klimaat razendsnel verandert en dat we ons tot het uiterste moeten inspannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de CO2 uitstoot moeten terugdringen. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De transitievisie warmte van gemeente Uithoorn is een ambitieus programma. En realisatie wordt best een opgave. We merken ook dat er nog veel vragen zijn bij de inwoners. Wat zijn de alternatieven? Hoe en wanneer worden bestaande woningen gasloos gemaakt? En wie gaat dit betalen?

Al deze onbeantwoorde vragen en onzekerheden leiden soms tot weerstand tegen deze omslag. DUS! vindt dat meer dan begrijpelijk. Maar we gaan hier wel 30 jaar over doen! Stapje voor stapje. Met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers. Op korte termijn vooral gericht op isoleren en op zonnepanelen en op de lange termijn met inzet van nieuwe technologieën. Al met al…….we gaan het samen doen!!

De essentie is ook dat de overgang naar ‘duurzame warmte’ op vrijwillige basis gaat en dat niemand gedwongen wordt om over te stappen. DUS! vindt het buitengewoon belangrijk dat de gemeente dit steeds richting onze
inwoners blijft communiceren.

Dus… stapje voor stapje en geen gedwongen maatregelen. En het Regionaal Energieloket staat voor u klaar om u te ondersteunen met- en te informeren over energiebesparende maatregelen en subsidies. https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn

DUS! is ervan overtuigd dat als ieder zijn steentje bijdraagt, we samen onze mooie aarde kunnen beschermen!

 

DUS! wil zelfwoonplicht voor koopwoningen in Uithoorn

DUS! ziet al jaren met lede ogen aan dat investeerders woningen in Uithoorn opkopen en tegen veel te hoge huurprijzen verhuren. DUS! wil daarom zelfwoonplicht voor koopwoningen in het goedkope en middeldure segment. Daarom heeft DUS! dit onderwerp in de raadsvergadering van 25 november jl. geagendeerd. Diverse fracties ondersteunden dit initiatief. Het college van B&W gaat een voorstel uitwerken onder welke voorwaarden deze zelfwoonplicht in Uithoorn uitgevoerd kan worden.

De opkoopbescherming is een nieuwe regeling in de landelijke Huisvestingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt. De maatregel geeft gemeenten de mogelijkheid een verhuurverbod voor goedkope en middeldure koopwoningen in te voeren. De opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat dit segment woningen beschikbaar blijft voor kopers die er zelf in gaan wonen.

DUS! is van mening dat het onacceptabel is, dat mensen die op zoek zijn naar een woning, worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om deze tegen torenhoge prijzen te verhuren. “We vinden dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. “Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen”!

Diverse grote gemeenten hebben al voorstellen uitgewerkt. Ook deze gemeenten willen voorkomen dat steeds meer woningen worden opgekocht door buy-to-let beleggers en deze daarna in het dure huursegment terecht komen.

“We wachten met spanning het voorstel van het college van B&W af” aldus DUS!

DUS! doet vergeefse poging mensen boven honden te plaatsen

“Weg hondenbelasting, fikse bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn armoedebeleid. Uithoorn “Dit is het teleurstellende resultaat van de begrotingsraad van 4 november jl.aldus de fracties van DUS!, de PvdA, DURF’.en Ons Uithoorn. Het amendement van GB WD, GU en het CDA op de programmabegroting 2022 heeft tot gevolg dat er in 2022 € 210.000 bezuinigd wordt op de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat hier om bezuinigingen op o.a. Uithoorn voor Elkaar en op het armoedebeleid. Maar ook om een bezuiniging van 25% op het budget van cultuur en een bezuiniging op sport. Tegelijkertijd wordt ook de hondenbelasting afgeschaft. Onbegrijpelijk volgens de fracties van DUS!, de PvdA, DURF! en Ons Uithoorn. In deze tijd van Corona zou juist ingezet moeten worden op verbinding, preventie en gezondheid. Het is dan ook onbegrijpelijk dat GB, WD, GU en het CDA in dit amendement er voor kiezen te bezuinigen op deze posten. Dit getuigt van gebrek aan visie op datgene wat juist in deze tijd in de samenleving belangrijk is”.

 

 

 

 

Beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling

Inleiding

De huidige regels waarop sociale huurwoningen worden verdeeld onder woningzoekenden passen niet bij de grote schaarste aan deze woningen in de regio en in Uithoorn. Daarom is er een voorstel om een nieuw woonruimte verdeelsysteem in te stellen. Dit beleidsvoorstel ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert’ biedt meer ruimte aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens zoals starters/jongeren, spoedzoekers en kwetsbare groepen.

Het nieuwe systeem in het kort

Naast het wachten (inschrijfduur), gaat ook het zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij de toewijzing. De wachtpunten zijn gebaseerd op de oude inschrijfduur. Eén jaar is daarbij gelijk aan één wachtpunt. Zoekpunten worden maandelijks opgebouwd door minimaal vier keer per maand te reageren. Actief zoekgedrag wordt dus beloond.

Wat vindt DUS!

Het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling is tot stand gekomen na een zorgvuldig participatietraject en er blijkt veel steun voor de nieuwe werkwijze. Voor DUS! heel belangrijk en mede daarom zijn we positief over het voorstel van nieuwe woonruimteverdeling.

DUS! is van mening dat het voorliggende beleidsvoorstel eerlijker is dan het huidige. Actieve zoekers, met een dringende verhuiswens, hebben een grotere kans op een woning. En dit is buitengewoon belangrijk voor onze jongeren, die zoveel moeite ondervinden om een woning te vinden. Daarnaast is er aandacht voor problematische en urgente gevallen. We hebben het beleidsvoorstel dan ook van harte gesteund.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor een tijdige evaluatie. Op basis van de gesprekken met de bewoners waren er immers tegenwerpingen en zorgen. Het college heeft dit toegezegd.

Huisvesting van arbeidsmigranten

De Rekenkamer en het onderzoek

De Rekenkamer Uithoorn heeft, in opdracht van de gemeenteraad, een onderzoek gedaan naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn. In het verschenen rapport wordt aangetoond dat de gemeente Uithoorn, sinds 2011, een actief beleid heeft om arbeidsmigranten (met name werkzaam in de sierteeltsector) van kwalitatief goede en veilige huisvesting te voorzien. Dit resulteerde onder meer in vier woonlocaties met logiesfunctie en de mogelijkheid tot het bewonen van leegstaande bedrijfswoningen. Mede door het uitgevoerde beleid zijn er slechts sporadisch fysieke en sociale incidenten rond arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn.

Er is echter geen volledig inzicht in de omvang van de groep arbeidsmigranten. Er wordt geconstateerd dat er sprake is van flinke wachtlijsten voor de beschikbare woonruimten voor arbeidsmigranten. Hierdoor gaat deze groep (en organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren) zelf op zoek naar alternatieven voor woonruimte. Hiermee neemt de druk, op de toch al krappe woningvoorraad in de regio en de gemeente Uithoorn, toe.

Wat vindt DUS!

Als DUS! zijn we blij met het onderzoek van onze rekenkamer. Het is, in onze ogen, namelijk belangrijk om de problematiek scherper te krijgen en hier als raad actiever op te sturen.

Wel vinden we het in het onderzoek een gemiste kans om ook mét de arbeidsmigranten te spreken. Voor vervolgonderzoeken, voor welk thema dan ook, is het naar onze mening noodzakelijk om met de mensen te spreken die het betreft. Nu praten we namelijk weer óver de mensen.

Tevens vinden we het teleurstellend dat er niet met de uitzendbureaus is gesproken. Hier ligt namelijk de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van hun uitzendkrachten.

Uiteraard willen we dat arbeidsmigranten goed gehuisvest worden en veilig kunnen wonen. Daar wordt weliswaar op ingezet.

Maar uit het onderzoek blijken knelpunten zoals:

  • De doelgroep is niet goed in beeld als gevolg van een gebrekkige registratie. Er blijken ruim 1.000 arbeidsmigranten in Uithoorn te wonen. Maar het kunnen er ook blijkbaar wel 1500 of 1600 of meer zijn. Groot gat.
  • En het is niet duidelijk of de uitzendbureaus en werkgevers wel aan hun verantwoording voldoen om arbeidsmigranten adequaat te huisvesten.

Onze zorgen

We maken ons dan ook zorgen over de verdringing op de huizenmarkt. En we maken ons zorgen om de illegale huisvesting. Ongewenst…omdat er al een enorme krapte op de huizenmarkt is en arbeidsmigranten ook veilig moeten kunnen wonen.

Onze oplossing

Alle reden dus om de aanbevelingen uit te voeren: betere registratie, voldoet aanbod huisvesting aan de vraag, regionale afstemming zodat anderen zich houden aan de afspraken en actualiseren van het beleid. Daarom zijn wij mede-indiener van een motie, waarin we het college de opdracht geven om de aanbevelingen van de rekenkamer uit te voeren. Daarnaast is het verzoek neergelegd om het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ nogmaals te agenderen na het zomerreces van 2021 om de stand van zaken opnieuw te bespreken.

Jose de Robles volgt Ria Zijlstra als wethouder op

Met het vertrek van Ria Zijlstra als wethouder namens DUS!, wegens verhuizing naar buiten de gemeente Uithoorn, is DUS! verheugd José de Robles voor te kunnen dragen als haar opvolger.

José is een realistische idealist, meermaals door collega’s getypeerd als “met het hoofd in de wolken en de voeten in de modder”; nadenkend over de toekomst en idealen, maar gelijktijdig bouwend aan datgene dat hier en nu nodig is.

Hij heeft een professionele achtergrond als organisatieveranderaar, maar is al lang politiek actief.

Gedurende een periode van ruim zeven jaar was hij toezichthouder vanuit GroenLinks op hun delegatie in het Europese Parlement, een aantal jaar plaatsvervangend directeur van het partijbureau en in de gemeente Uithoorn, vanaf het ontstaan van DUS!, elf jaar gemeenteraadslid.

Als DUS!’er van het eerste uur zet José zich vooral in voor duurzaamheid en sociale cohesie.

Geboren in Amsterdam en opgegroeid in Amstelveen woont hij nu een kleine twintig jaar in de gemeente Uithoorn, waarvan de afgelopen zes jaar in De Kwakel.

Wij wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie.

Ria Zijlstra stopt als wethouder.

Hoe nu verder?

U heeft het natuurlijk allang kunnen lezen in de krant: Wethouder Ria Zijlstra treedt af vanwege de aanstaande verhuizing naar buiten de gemeentegrenzen. Dat was even slikken voor DUS!

Hoe nu verder?

Een prangende vraag. Nadat we waren bijgekomen van de schrik namen we even tijd om terug te blikken. Dan kijk je niet alleen terug naar 11 jaar wethouderschap, maar ook naar bijna 23 jaar gemeentepolitiek, waarin Ria een prominente plaats heeft ingenomen.  

Niet alleen is zij een gepassioneerd mens en politica, zij is ook een bijzonder prettig en leuk mens. Altijd een vriendelijk woord, een lach op haar gezicht en altijd op zoek naar een oplossing.

Ria heeft aan de wieg gestaan van het samenwerkingsverband tussen Groen Links en D66 in Uithoorn. Ria heeft zich met hart en ziel ingezet om deze twee partijen tot het huidige DUS! te vormen en dat is gelukt.

DUS! is al vele jaren een stabiele en betrouwbare factor in de Uithoornse politiek. Het is een partij geworden waar mensen met plezier gemeentepolitiek bedrijven, plezier hebben met elkaar en er plezier in hebben om Uithoorn mooier, duurzamer en groener te maken. De stabiele en meest duurzame factor in al die jaren was Ria.

Bij het afscheid van Ria zou je kunnen zeggen dat de partij DUS! volwassen is geworden en dat moeders (Ria) vindt dat we het wel alleen kunnen inmiddels.

Wat staat ons te doen?

Welnu: doorgaan. Ria heeft een goed oog voor mensen die voor onze partij een aanwinst kunnen zijn en dus kunnen we door. Opvolgers staan klaar, popelend om wat Ria heeft opgebouwd te beschermen, te bewaken en verder uit te bouwen. 

Na zoveel jaar in de politiek en werken voor “de ander”  krijgt Ria meer tijd voor zichzelf en haar man Sieger. Een welverdiende rust. Hoewel, Ria kennende, zal zij zich wel in allerlei nieuwe avonturen storten en zal er van rust weinig sprake zijn.

Ria dank, een driewerf dank voor alles! De toekomst is mooi!

DUS!

Woningbouw belangrijker dan groen?

“Meerderheid raad kiest voor woningbouw ten koste van groen”, kopte de Nieuwe Meerbode die we deze week in onze brievenbussen vonden. Als DUS! herkennen wij ons totaal niet in dit frame, integendeel. Soms is nuance op zijn plaats en daarom geven wij een korte toelichting op onze inbreng in de raadsvergadering van vorige week donderdag. Voor de geïnteresseerden is het mogelijk om de raadsvergadering terug te kijken via de website van de Gemeente Uithoorn. Wie dat doet, zal opmerken dat het artikel in de Nieuwe Meerbode niet representeert wat daadwerkelijk aan de orde is geweest.

Is de fractie DUS! voorstander van woningbouw in plaats van groen? 

Nee, absoluut niet! Daarom hebben we het initiatief genomen tot aanpassing van het raadsvoorstel, waarin wij uitgangspunten meegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. Nadrukkelijk is daarin opgenomen dat de groenzone langs de Vuurlijn behouden moet blijven. Wat DUS! betreft verdwijnt er geen groen en geen biodiversiteit aan de Vuurlijn en rondom Thamen en Qui Vive. Ook is de opdracht aan het college dankzij ons amendement dat het onderzoek plaatsvindt samen met de initiatiefnemers van het Legmeerbos en rekening houdend met de tijdshorizon van de SLS-subsidie. 

Waarom heeft DUS! ingestemd met voortzetting van het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op de plek waar nu honkbalvereniging Thamen gehuisvest is?

We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat we op creatieve wijze kijken naar mogelijkheden tot woningbouw in de gemeente Uithoorn. Dat doen we onder andere voor jongeren, ouderen en ouders die er bijvoorbeeld vanwege een scheiding plotsklaps alleen voor staan. Dat zijn groepen in Uithoorn die de problemen van het woningtekort ondervinden. We zijn het aan hen verplicht om serieus onderzoek te doen naar de opties. 

Zoals beschreven heeft DUS! niet klakkeloos ingestemd met het raadsvoorstel, maar duidelijk criteria meegegeven aan het college middels een amendement. Verder betekent instemmen met dit onderzoek niet dat een besluit genomen is over wel of geen woningbouw. Het betekent dat DUS! data/feiten/onderzoek in handen wil hebben waarop een besluit gebaseerd kan worden. Het betekent ook dat DUS! haar standpunten niet baseert op aannames en onderbuikgevoelens. En het betekent zeker niet dat DUS! kiest voor woningbouw ten koste van groen.

Kortom Als er onvoldoende ruimte voor een Legmeerbos blijkt te zijn door de verplaatsing van Thamen, als geen recht gedaan wordt aan het plan van de initiatiefnemers, als de groenzone langs de Vuurlijn aangetast wordt of als de woningen niet aansluiten bij de behoefte van onze inwoners dan gaat het plan niet door. Het Legmeerbos moet er wat DUS! betreft absoluut komen. 

Grondstoffen scheiden

Uithoorn gaat een flinke stap zetten in het gescheiden inzamelen van grondstoffen (voorheen afval).

De ambitie voor afvalscheiding zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 is bij lange na niet behaald. In plaats van 100 kg restafval in 2020 zijn we uitgekomen op 234 kg. Dat is jammer, maar we gaan vanaf dit jaar een forse, zij het ook wettelijk verplichte, stap zetten en GFT apart inzamelen en daarnaast de huidige inzamelwijze optimaliseren.

DUS! vindt dat ingezet moet worden op realistische doelen. Afval scheiden vraagt immers een forse inspanning van de bewoners. We gaan hen vragen om hun GFT apart in te zamelen en nog beter glas en papier te scheiden.

Er is echter sprake van een ‘sense of urgency’….het is “vijf over twaalf”. Er vinden grote zichtbare en stille natuurrampen plaats.  DUS! vindt het belangrijk dat meer bewoners zich meer bewust worden van de noodzaak van hun eigen bijdrage om de milieudoelstellingen te realiseren. Afvalscheiding draagt hier een klein steentje aan bij.

DUS! vindt ook dat we onze bewoners ook weer niet kunnen overvragen. Dan verliezen we draagvlak. Wij hebben de gemeente gevraagd om daarom veel over dit onderwerp te communiceren. We verwachten dat we hiermee wél dat draagvlak creëren, meer betrokkenheid en daarmee meer bereidheid om het afval beter te scheiden.

De volgende stap is nu al in beeld: 75 kg restafval in 2025. DUS! vindt dat als Diftar als prijsprikkel nodig is, dan moet dat. Maar we kennen natuurlijk ook de bezwaren van dit systeem. Voor DUS! staat het resultaat voorop!!

Maar als er andere wegen zijn om dit resultaat te halen, dan zijn wij hier natuurlijk groot voorstander van. Bijvoorbeeld:

  • Wij hopen dat de fabrikanten nu eens grote stappen gaan zetten opdat we met onze boodschappen minder afval ons huis binnen halen.
  • En dat er apparaten worden ontworpen die gerepareerd kunnen worden in plaats van dat deze disposable zijn.
  • Invoeren van statiegeld op blikjes.

Laten we in Uithoorn elkaar informeren en stimuleren. En op deze wijze het resultaat realiseren.