Auteursarchief: firstname lastname

Grondstoffen scheiden

Uithoorn gaat een flinke stap zetten in het gescheiden inzamelen van grondstoffen (voorheen afval).

De ambitie voor afvalscheiding zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 is bij lange na niet behaald. In plaats van 100 kg restafval in 2020 zijn we uitgekomen op 234 kg. Dat is jammer, maar we gaan vanaf dit jaar een forse, zij het ook wettelijk verplichte, stap zetten en GFT apart inzamelen en daarnaast de huidige inzamelwijze optimaliseren.

DUS! vindt dat ingezet moet worden op realistische doelen. Afval scheiden vraagt immers een forse inspanning van de bewoners. We gaan hen vragen om hun GFT apart in te zamelen en nog beter glas en papier te scheiden.

Er is echter sprake van een ‘sense of urgency’….het is “vijf over twaalf”. Er vinden grote zichtbare en stille natuurrampen plaats.  DUS! vindt het belangrijk dat meer bewoners zich meer bewust worden van de noodzaak van hun eigen bijdrage om de milieudoelstellingen te realiseren. Afvalscheiding draagt hier een klein steentje aan bij.

DUS! vindt ook dat we onze bewoners ook weer niet kunnen overvragen. Dan verliezen we draagvlak. Wij hebben de gemeente gevraagd om daarom veel over dit onderwerp te communiceren. We verwachten dat we hiermee wél dat draagvlak creëren, meer betrokkenheid en daarmee meer bereidheid om het afval beter te scheiden.

De volgende stap is nu al in beeld: 75 kg restafval in 2025. DUS! vindt dat als Diftar als prijsprikkel nodig is, dan moet dat. Maar we kennen natuurlijk ook de bezwaren van dit systeem. Voor DUS! staat het resultaat voorop!!

Maar als er andere wegen zijn om dit resultaat te halen, dan zijn wij hier natuurlijk groot voorstander van. Bijvoorbeeld:

 • Wij hopen dat de fabrikanten nu eens grote stappen gaan zetten opdat we met onze boodschappen minder afval ons huis binnen halen.
 • En dat er apparaten worden ontworpen die gerepareerd kunnen worden in plaats van dat deze disposable zijn.
 • Invoeren van statiegeld op blikjes.

Laten we in Uithoorn elkaar informeren en stimuleren. En op deze wijze het resultaat realiseren.

Integraal Onderwijs Huisvestingsplan Uithoorn

Het voorliggende IHP geeft een goed beeld van de aandachtspunten wat betreft onderwijshuisvesting in Uithoorn en de Kwakel. Het gevraagde investeringsbudget ten behoeve van vakcollege Thamen vloeit er bovendien logisch uit voort.

Voorafgaand aan de bespreking van het IHP in de commissievergadering ontvingen wij bericht van het bestuur van de Dolfijn en het bestuur van de stichting brede school. Naar aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld en onze zorgen geuit over het signaal van dreigend ruimtegebrek bij de Dolfijn en de Kwikstaart. De wethouder heeft tijdens de commissie aangegeven in gesprek te zijn en te blijven met de brede school en benadrukt dat het IHP een momentopname is. Wanneer prognoses niet kloppen, wordt niet vastgehouden aan het IHP als ware het een statisch document. Daar zijn we blij om, want het mag nooit zo zijn dat door ruimtegebrek leerlingen het recht op speciaal onderwijs ontzegd wordt.

Wat ons aan het hart gaat is de staat van het gebouw waarin de Vuurvogel is gehuisvest. Het is gebouwd in 1969 als semipermanente huisvesting voor een maximale periode van 25 jaar, maar het gebouw staat er nu al 51 jaar. En dat in een wijk waarin volgens DUS! juist alles op alles gezet zou moeten worden om de kinderen die er wonen dezelfde kansen te bieden als de andere kinderen in Uithoorn. Juist omdat in de wijk waarin de Vuurvogel staat, meer kinderen in armoede leven en hun ouders vaker een lager opleidingsniveau hebben dan in andere delen van onze gemeente het geval is. Indicatoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de schoolprestaties van kinderen en die meer dan gemiddeld in Uithoorn in deze wijk aan de orde zijn.

Het onderhoud van het gebouw kost het schoolbestuur bijna 40.000 euro op jaarbasis. In plaats daarvan kan bijvoorbeeld een extra leraar aangesteld worden die alle groepen muziekles geeft of kleine groepjes kinderen extra reken- of taalles geeft.

Als het aan DUS! ligt gaat het geld liever nog gisteren dan vandaag naar onderwijs in plaats van naar onderhoud van een aftands gebouw. Op pagina 36 en 37 van het IHP wordt een tijdspad voorgesteld voor de nieuwbouw. Kan de wethouder toezeggen dat met het vaststellen van het IHP dit tijdspad aangehouden zal worden?

We vinden het voorgenomen besluit om een projectleider aan te stellen die met de scholen een toekomstvisie op onderwijs zal opstellen zinvol. Wat DUS! betreft staat daarbij het uitgangspunt centraal dat kinderen in Uithoorn gelijke kansen krijgen. En dat er een stapje harder gelopen wordt voor kinderen die dat nodig hebben. In schoolgebouwen waarin dat mogelijk wordt gemaakt.

Algemene beschouwingen 2020

DUS! Algemene Beschouwingen programmabegroting 2021

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de programmabegroting voor 2021 complimenteren met deze overzichtelijke en sluitende begroting. Daar zijn we blij mee. En we stemmen hier dan ook mee in.

In deze algemene beschouwingen vraagt DUS! aandacht voor vijf thema’s die wij, los van een sluitende financiële meerjarenraming, zeer belangrijk vinden: duurzaamheid, sociale cohesie, het Schipholdossier, woningbouw en de gevolgen van corona voor bewoners en ondernemers van onze Gemeente.

Duurzaamheid

Dit onderwerp staat ook in 2021 weer bovenaan onze politieke agenda. En dat is hard nodig. Het is al te lang “vijf minuten over twaalf” zonder substantiële verandering:

 • Het ijs aan de polen en de permafrost smelt in een snel tempo;
 • We zien grote natuurrampen zoals de bosbranden in Australië en grote droogtes in Afrika.
 • En hier hebben we prachtige zomers en de hoogste temperatuur ooit gemeten in november.

De signalen zijn overweldigend.

Ik citeer een uitspraak van Barack Obama: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan de lijve ondervindt, en de laatste die er iets aan kan doen”.

Laten we dat dan ook DOEN. Niet alleen plannen maken, maar ook prioriteit geven aan rappe uitvoering.

In Uithoorn dragen wij ons steentje bij.

 • We zetten in op het verduurzamen van vastgoed, op klimaatadaptie en biodiversiteit.
 • We ondersteunen minima om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die leiden tot een duurzaamheidsagenda.

Ontzettend nodig!! Dat kunnen wij als DUS! niet genoeg benadrukken!!

U heeft toegezegd de raad over de uitvoering van de duurzaamheidsagenda met planning te informeren. We zien deze dan ook met belangstelling tegemoet.

Afval

We hebben onze ambitie voor afvalscheiding en afvalreductie in 2020, zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 bij lange na niet behaald. Het doel was 100kg restafval in 2020 en we zijn uitgekomen op 234 kg. Een treurig resultaat wat DUS! betreft.

Volgend jaar zetten we een forse stap om de stroom restafval terug te dringen. DUS! ziet als enige oplossing twee ingrepen:

1. Gescheiden inzameling van GFT.

2. Tariefdifferentiatie. Een uiterst liberale oplossing…. de aanbieder heeft immers zelf invloed op de kosten.

Om het noodzakelijke draagvlak te krijgen zien wij mogelijkheden om, wellicht tijdelijk, de hogere kosten die dit systeem met zich meebrengt geheel of gedeeltelijk te bekostigen uit de Enecogelden.

En mochten wij als raadsleden via een ludieke actie het goede voorbeeld willen geven, dan doen wij als DUS! graag mee om 100 dagen 100% afvalvrij te leven!!

Onze stelling is: “Communicatie rondom duurzaamheidsthema’s vanuit het college, richting burgers en bedrijven, over hun eigen mogelijkheden en gedragsverandering is essentieel!!”

Wij denken dat alle fracties het volmondig met deze stelling eens zijn.

Sociaal Domein en sociale cohesie

Sociaal Domein.

Wij willen benadrukken dat wij als fractie DUS! blij zijn met de nieuwe werkwijze, zoals vastgesteld in het Koersplan Sociaal Domein. DUS! heeft altijd gepleit voor een aanpak waarbij de mens centraal staat in plaats van de regels. Een aanpak die ervan uitgaat dat mensen te vertrouwen zijn in plaats van een overmaat aan controle. Een aanpak waarbij niet alleen geteld wordt, maar ook het verhaal achter de cijfers wordt verteld. DUS! heeft aan de basis gestaan van deze ontwikkeling in Uithoorn en De Kwakel en ziet dit met tevredenheid in de nieuwe werkwijze terug. Wij kijken dan ook met vertrouwen en belangstelling de verdere effectuering en ontwikkelingen tegemoet.

Ook de invoering en uitvoering van de beleidsnota Wet Inburgering zien wij met vertrouwen tegemoet en hopen deze aanpak op meerdere terreinen in het sociaal domein terug te zien.

De jeugdzorg blijft een punt van zorg en aandacht. Wij drukken het college op het hart om — naast een effectievere, efficiëntere, maar vooral menswaardigere aanpak — ook te kijken naar onderliggende oorzaken van (toekomstige) kostenstijgingen. Zeker met het oog op de effecten van de coronacrisis.

Immers, veel regelingen vinden hun grondslag in een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen.

Sociale cohesie.

Sociale cohesie wordt vaak vertaald naar de kreet “Iedereen doet mee”. Dat impliceert zelfredzaamheid, die niet altijd mogelijk is. DUS! vertaalt “Iedereen doet mee” naar “Iedereen is waardevol”, naar Diversiteit & Inclusie. Dat betekent: gelijke kansen voor iedereen.

Daarom heeft DUS! het initiatief genomen tot een raadswerkgroep om concrete activiteiten hiervoor op te zetten.

Voor hen die ondersteuning nodig hebben, zetten we in op sterkere lokale netwerken. De gemeente fungeert dan niet langere meer als “single point of contact”. Resultaat:

 • Minder druk op de ambtelijke capaciteit.
 • En bovenal effectievere hulpverlening.

Wij adviseren het college dan ook om steviger in te zetten op sociale cohesie.

Schipholdossier

We zijn het allemaal erover eens dat de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid binnen onze gemeente voorop staan. En dat dit niet hand in hand gaat met groei van het aantal vliegtuigen. Het blijft dan ook van groot belang dat het standpunt van Uithoorn onder de aandacht wordt gebracht in de Tweede Kamer. We zijn trots op de intensieve inzet van onze gemeente. Tevens waarderen we de intensivering van de samenwerking met Stichting Push. We wensen werkgroep Schiphol veel succes in 2021.

Woningbouw

We zien mooie en ambitieuze plannen om woningen te realiseren. Maar voor DUS! is  ́het blijven bouwen omdat de vraag toe blijft nemen ́ geen doel op zich. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen:

 • Bouwen voor woningzoekenden;
 • En de leefbaarheid met behoud van milieu, groen, gezondheid en kwaliteit van leven.

Daarnaast vragen we aandacht voor de diversiteit in het woningaanbod en nog meer dan nu…… ‘bouwen passend bij de vraag’:

 • Meer woningen voor jongeren en
 • meer kleinere en betaalbare woningen.

We noemen ze nog maar eens…Tiny houses, Knarrenhoven, gezamenlijke wooncomplexen zoals de Bovenboog.

We zijn blij met de inzet van een doorstroommakelaar/wooncoach en de mogelijkheden om woningen aan te passen. We zijn benieuwd naar de resultaten en worden hierover graag door het college geïnformeerd.

Ook vragen we aandacht voor de huisvesting van specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen die noodopvang nodig hebben of beschermd wonen. Niet iedereen kan daarvoor terecht in Amsterdam. Ook is dat vaak niet wenselijk, bijvoorbeeld als het gaat om een gezin met schoolgaande kinderen. We vragen het college om hier creatieve oplossingen voor te zoeken en een plan hiervoor voor te leggen aan de raad.

Corona in relatie tot werkloosheid en het bedrijfsleven

Als we naar het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt kijken hakt Corona er fors in. Uiteraard moeten bedrijven ondersteund worden om hun hoofd boven water te houden. Belangrijk onderdeel vindt DUS! om bedrijven te ondersteunen om werknemers van werk naar werk te leiden.

 • Daarnaast vraagt DUS! om jongeren die problemen ondervinden met het vinden van stage- en leerwerkplekken zoveel mogelijk te ondersteunen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid.
 • Tevens vragen we om fors in te zetten op het arbeidsfit maken van werkzoekenden en hen zo snel mogelijk toe te leiden naar werk. Het opzoeken van de randen van wet- en regelgeving is hierbij wat DUS! betreft geoorloofd. We zijn benieuwd hoe de nog op te zetten sociale alliantie die in de nota inburgering genoemd wordt hierin kan bijdragen.

Tot slot de financiële positie

Er dagen enkele forse donkere wolken boven de meerjarenbegroting van Uithoorn:

De begroting geeft een te gunstig beeld omdat Enecogelden zijn toegevoegd en de inkomsten vanuit Precario volgend jaar stoppen. Daarnaast is de algemene uitkering een onzekere factor.

Tevens zitten we nog midden in de Corona-crises. Een crises waarvan we de gevolgen voor de arbeidsmarkt, ons bedrijfsleven en de economie nog helemaal niet goed overzien.

Om ook na 2021 goed doordachte keuzes te maken, gaan we uiteraard graag eind dit jaar met het college en de mederaadsleden in gesprek.

Ons uitgangspunt is dat er een alternatief komt voor een substantieel deel van het verlies aan inkomsten vanuit het Eneco- dividend. Graag zien we deze in het licht van de energietransitie. Mogelijkheden van een regionale energie-coöperatie dienen, naar onze mening, dan ook onderzocht te worden.

 Tot slot

Kortom…er is weer veel te doen in 2021. En we doen dat uiteraard samen met onze bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers en sportverenigingen en natuurlijk met inzet van onze ambtelijke organisatie. Laten we blijven verbinden ….en hiermee Uithoorn en De Kwakel, in 2021 weer een stukje mooier maken!

Invest Metropool Regio Amsterdam

Als DUS! ondersteunen wij van harte de investering van € 700.000 door de gemeente Uithoorn in het investeringsfonds van de Metropool regio Amsterdam (Invest MRA). We onderschrijven het doel om met dit fonds te investeren in innovatieve technieken om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hiermee dragen wij als gemeente bij aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en een bloeiende economie in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.

Als DUS! maken we ons ernstig zorgen over de opwarming van de aarde. In die zin zijn wij, ook al is het 50 jaar te laat, blij met het Parijsakkoord en met de inzet van Nederland om dit akkoord te realiseren.

We weten allemaal dat we het als Nederland niet goed doen. We lopen in Europa achter en we zijn verre van het beste jongetje uit de klas. Het is dan ook van groot belang dat ook wij in Nederland onze verantwoordelijkheid nemen. En ook dat wij uiteindelijk als gemeente Uithoorn ons steentje bijdragen.

Met het budget ondersteunen we bedrijven om te investeren in innovatieve technieken. Daarnaast zien we ook rendement tegemoet. En de investering kent een beperkt risico. Tevens zien we dat we met dit fonds bijdragen aan de werkgelegenheid en dat de regio een graantje meepikt in de enorme groeimarkt van de energietransitie.

DUS-Uithoorn en de PvdA dienen motie over vluchtelingenkinderen in.

Begin maart deden defence for children, stichting vluchteling en vluchtelingenwerk een oproep aan gemeenten om kenbaar te maken dat vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland moeten krijgen. 
De humanitaire crisis die zich (onder andere) op dit moment in de Griekse vluchtelingenkampen afspeelt staat later in de geschiedenisboeken van onze kinderen. Toen ik de oproep las, dacht ik: het is een druppel op een gloeiende plaat, maar ik wil mij op zijn minst uitspreken. Gelukkig denkt onze gehele fractie er precies zo over.
Inderdaad, we hebben geen beslissingsbevoegdheid als gemeenteraad. Maar we vragen ook niet om besluiten. We vragen ook geen budget of plan van aanpak. We vragen er inhoudelijk iets van te vinden. 
Met het indienen van deze motie doen we een moreel appèl aan ieder die daadwerkelijk voelt en ziet dat zich een humanitaire ramp voltrekt en vindt dat Nederland in actie moet komen. 
Natuurlijk verschillen meningen en kan het zijn dat de andere fracties er inhoudelijk anders over denken. En natuurlijk respecteren wij dat, maar wij vragen nadrukkelijk de andere partijen zich nu niet te verschuilen achter bewoordingen die uiteindelijk neerkomen op “Daar gaan wij niet over”. Over Schiphol en het kinderpardon gaan wij immers ook niet, maar bij deze dossiers kozen wij ervoor om ons gezamenlijk uit te spreken. Als deze situatie u werkelijk aan het hart gaat bent u dan bereid om uw hart te volgen? 
Het alternatief is zwijgen, wegkijken en afwachten. De keuze is aan ons.

Uithoornse zienswijze op de ontwerp luchtvaartnota

Allereerst willen we iedereen die aan de zienswijze van Uithoorn heeft meegewerkt, en iedereen die input heeft gegeven en heeft bijgedragen, ontzettend bedanken. Bewonersorganisatie PUSH verdient daarbij een extra compliment voor hun betrokkenheid.

De afgelopen weken is er schouder-aan-schouder gewerkt met als resultaat deze reactie op de ontwerp luchtvaartnota. En het resultaat mag er zijn! Voor ons ligt een zienswijze waar we met recht trots op kunnen zijn.

De ontwerp luchtvaart nota die de minister heeft voorgesteld is zeer teleurstellend. Het heeft maar één uitgangspunt – en dat is substantiële groei van Schiphol. Het zal voor niemand een verrassing zijn, DUS! is tegenstander van verdere groei van vliegbewegingen over Uithoorn. Daar blijven we actief tegen strijden. Wij willen géén uitzonderingspositie voor de luchtvaart.

DUS! Maakt zich nog steeds veel zorgen over de leefbaarheid in onze gemeente en over de invloed van vliegverkeer op de natuur, op het klimaat, op de veiligheid en op de gezondheid van onze inwoners.

Toch zien we, voorzichtig, een kleine positieve ontwikkeling. Gezien alle landelijke commotie en kritische nieuwsberichten rondom Schiphol en de ontwerp luchtvaartnota, hebben we voorzichtig wel het gevoel dat er een omslag gaande is in de samenleving.

De zorgen die wij in Uithoorn hebben over de effecten van groei van Schiphol worden breder gedeeld dan alleen in onze regio, direct onder Schiphol. In heel Nederland buigen gemeenteraden, inwoners, onderzoekers en bewonersorganisaties zich nu over dit dossier. Ook in de zienswijze van de BRS, samenwerkingsverband van 56 gemeenten, is de kritische toon richting de plannen van de minister onmiskenbaar. Dossier Schiphol leeft in Nederland.

Dit juicht DUS! enorm toe. Dit geeft hoop. Hoop dat we misschien toch invloed kunnen uitoefenen. Dat we toch gehoord worden. Hoop dat we aan de vooravond staan van de omslag naar een andere manier van keuzes maken. Keuzes die niet alléén gebaseerd zijn op economisch gewin maar die ook gebaseerd zijn op andere waarden zoals veiligheid, gezondheid, leefomgeving en klimaat.

DUS! is blij met de stevige en kritische toon van de Uithoornse zienswijze tegen het voornemen van de minister om groei van Schiphol toe te staan zonder dat er vooraf enige voorwaarden voor groei gedefinieerd zijn en zonder dat de eerder beloofde vermindering van hinder is gerealiseerd.

De strekking van deze zienswijze is duidelijk: genoeg is genoeg.

En dat onderschrijven wij van harte.

Nieuwe gemeentelijke duurzaamheidslening

Als DUS! zijn we blij met de nieuwe gemeentelijke duurzaamheidslening. Hiermee komt Uithoorn tegemoet aan de behoefte van onze inwoners. En wel specifiek aan die van woningeigenaren en van huurders die alleen zonnepanelen willen instaleren en daar geen eigen middelen voor hebben. Met deze lening is het mogelijk om minimaal € 2.500 en maximaal € 7.500 te lenen en via zonne-energie te besparen op de energiekosten. Hiermee zetten we in Uithoorn weer een mooie stap in de energie-transitie!!  Een stap die wij als duurzame partij van harte toejuichen!