Categoriearchief: HOMEPAGE

Ria Zijlstra stopt als wethouder.

Hoe nu verder?

U heeft het natuurlijk allang kunnen lezen in de krant: Wethouder Ria Zijlstra treedt af vanwege de aanstaande verhuizing naar buiten de gemeentegrenzen. Dat was even slikken voor DUS!

Hoe nu verder?

Een prangende vraag. Nadat we waren bijgekomen van de schrik namen we even tijd om terug te blikken. Dan kijk je niet alleen terug naar 11 jaar wethouderschap, maar ook naar bijna 23 jaar gemeentepolitiek, waarin Ria een prominente plaats heeft ingenomen.  

Niet alleen is zij een gepassioneerd mens en politica, zij is ook een bijzonder prettig en leuk mens. Altijd een vriendelijk woord, een lach op haar gezicht en altijd op zoek naar een oplossing.

Ria heeft aan de wieg gestaan van het samenwerkingsverband tussen Groen Links en D66 in Uithoorn. Ria heeft zich met hart en ziel ingezet om deze twee partijen tot het huidige DUS! te vormen en dat is gelukt.

DUS! is al vele jaren een stabiele en betrouwbare factor in de Uithoornse politiek. Het is een partij geworden waar mensen met plezier gemeentepolitiek bedrijven, plezier hebben met elkaar en er plezier in hebben om Uithoorn mooier, duurzamer en groener te maken. De stabiele en meest duurzame factor in al die jaren was Ria.

Bij het afscheid van Ria zou je kunnen zeggen dat de partij DUS! volwassen is geworden en dat moeders (Ria) vindt dat we het wel alleen kunnen inmiddels.

Wat staat ons te doen?

Welnu: doorgaan. Ria heeft een goed oog voor mensen die voor onze partij een aanwinst kunnen zijn en dus kunnen we door. Opvolgers staan klaar, popelend om wat Ria heeft opgebouwd te beschermen, te bewaken en verder uit te bouwen. 

Na zoveel jaar in de politiek en werken voor “de ander”  krijgt Ria meer tijd voor zichzelf en haar man Sieger. Een welverdiende rust. Hoewel, Ria kennende, zal zij zich wel in allerlei nieuwe avonturen storten en zal er van rust weinig sprake zijn.

Ria dank, een driewerf dank voor alles! De toekomst is mooi!

DUS!

DUS! Financiën 2017 en begroting 2018

Ondanks dat de coalitie besprekingen nog in volle gang zijn en iedereen vol spanning wacht op de uitkomst daarvan, staan we bij DUS! niet stil.

We zijn enorm blij met de 4e zetel die we hebben behaald. Hiervoor willen we onze trouwe kiezers enorm bedanken. De afgelopen maand zijn wij al hard aan de slag gegaan met het overdragen van informatie en het trainen van onze nieuwe raadsleden. We zullen de nieuwe fractie op korte termijn aan u presenteren via onze website. Ze staan te popelen om van start te gaan.

Maar voordat je aan een nieuwe periode kan beginnen moet je eerst een oude periode afsluiten. Daarom publiceren we hieronder het overzicht van de financiën 2017 en de begroting voor 2018:

DUS! Financiën 2017 en begroting 2018 (1)

 

Iedereen doet mee bij DUS!

DUS! wil dat iedereen meedoet in onze gemeente. Ook aan de verkiezingen, want alle stemmen zijn evenveel waard en moeten gehoord kunnen worden. Niet voor iedereen is het lezen van een verkiezingsprogramma vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking of laaggeletterden.

Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren niet. In het dagelijks leven is het voor hen niet mogelijk om zelfstandig formulieren in te vullen voor bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderopvang of huurtoeslag, straatnaamborden te lezen, voor te lezen aan (klein)kinderen, vertrektijden van het OV op te zoeken, ondertitels, recepten of bijsluiters van medicijnen te lezen/begrijpen of een klachtenbrief schrijven. 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd, in onze gemeente gaat het om 8 tot 11% van de inwoners.

In het kader van practise what you preach is daarom een voorgelezen versie van onze verkiezingsprogramma beschikbaar. Beluister de opnames hier.

Uithoornlijn

José de Robles – oktober 2016

De UHL heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden in de afgelopen maanden.
Op donderdag 13 oktober jl. was de gemeenteraad van Uithoorn bijeen om een principebesluit te nemen over het wel of niet kiezen voor een tramlijn door Uithoorn.
Wij hebben de inwoners gehoord, waarvoor wij ze danken, en hun feedback meegenomen in onze overwegingen.

Aanleiding tot het besluit vormde feitelijk de voorgenomen vervanging van lijn 51. Het gehele OV in de regio gaat op de schop en betere inpassing van lijn 51 in het netwerk is een must.
Gezien de in het verdere verleden liggende voornemens om een hoogwaardige OV-verbinding vanaf Amstelveen door te trekken naar Uithoorn over het beoogde tracé, is het een logisch voorstel om de nieuwe tramlijn door te trekken tot in Uithoorn.
Ook de aanleg van de Noord-Zuidlijn, de wens van Amsterdam om het aantal lijnbussen zo veel mogelijk te beperken, en de ontwikkeling van Station Zuid als belangrijkste overstappunt in Amsterdam, is in de overwegingen meegenomen. Lees verder

Geen ballon-oplatingen meer

Peter Timmer – oktober 2016

Geen massale ballon-oplatingen meer in Uithoorn. Dat was de strekking van de motie van DUS!In ieder geval niet meer door de gemeente zelf en als het even kan ook niet meer bij andere evenementen. Die ballonnen komen uiteindelijk allemaal in het milieu. Het is al één van de meest voorkomende vormen van zwerfafval op de Nederlandse stranden. Dieren raken verstrikt en stikken in resten van ballonnen en hun linten. Toch vonden enkele partijen het niet gewenst zich daar tegen te keren. Met steun van PvdA, CDA, Groen Uithoorn en 2 fractieleden van Ons Uithoorn werd de motie van DUS! op 29 september aangenomen. Meer informatie over de ballonnen, de schade en wat te doen, staat op: dieballongaatnietop.nl.

Visie DUS! op de zaken in de gemeenteraad

Peter Timmer – juni 2016

Een veelheid aan onderwerpen passeert de revue: financiën, huurwoningen en huisvesting vluchtelingen, Uithoornlijn, openbare orde, AM-groep, Schiphol en nog meer. 

Uithoornlijn
De Uithoornlijn. De besluitvorming daarover komt pas in het najaar aan de orde. Veel mensen beseffen nog steeds niet dat de bus niet blijft rijden naar Amsterdam Centraal, ongeacht of er een tram komt of niet en ongeacht wat Uithoorn wil. Misschien dat er nog een enkele bus door mag tot de Marnixstraat, maar in principe wordt Zuid de overstaphalte. We zullen meer moeten overstappen. In andere stedelijke gebieden is dat niet anders. En wanneer de wachttijden maar gering zijn hoeft dat geen probleem te zijn. Veel mensen beseffen ook nog niet dat het huidige busvervoer niet zal blijven, de bus loopt meer vast in het overig verkeer, èn er komt minder geld van het Rijk. DUS! is voor hoogwaardig openbaar vervoer, dus zoveel mogelijk via vrijliggende banen. De stadsregio is tegen een parallelle buslijn. We beseffen dat ook wethouder Polak hierbij geen ijzer met handen kan breken. De soms grove en ongenuanceerde uitlatingen spelen teveel op de man. De sociale media, in dit kader ook wel genoemd de asociale media, spannen daarbij de kroon.

Lees verder

Natuur dichtbij: N201

Henk Wevers 18 mei 2016
In korte tijd is een interessant natuurgebied ontstaan rond de nieuwe N201 nabij Uithoorn. Op een willekeurige avond kun je zomaar 20 soorten vogels ontdekken. Het gebied bij de Hollandse Dijk is aangelegd als compensatie voor het verloren gegane weidegebied. Een klein dijkje zorgt voor een iets verhoogde waterstand zodat je een afwisseling krijgt van ondiep water en land. Dat is de ideale voedingsbodem voor heel veel leven. Walter Büsse van het IVN kan zeer onderhoudend vertellen over het gebied en het leven daarin.
De Bovenkerkerpolder bevatte vroeger 8 m veen boven het huidige maaiveld. Dat is afgegraven om Amsterdam warm te houden met de turf die er gestoken is. De huidige kleibodem was vroeger een waddengebied. In het pas gemaaide weiland zijn nog de glooiingen te zien die in vroeger tijd de geulen vormden waardoor het water wegstroomde. Zo vertelt Walter doorlopend over het gebied, de planten en dieren die er te vinden zijn. De prachtige gele voorjaarsbloemen blijken geen koolzaad maar raapzaad te zijn. Alle bekende vogels laten zich zien, maar ook zagen we een graspieper, gele kwikstaart, rietgors, oeverloper, een plevier en nog veel meer.
Walter zorgde voor een boeiende avond voor DUS!-leden en andere belangstellenden. Volgend jaar doen we het Libellebos aan

DUS! loopt voor vluchtelingen 2

Fieke Otto – 16 april 2016
Een ‘salad bowl’. Verschillende ingrediënten die met elkaar een smakelijk geheel vormen. Misschien zelfs smakelijker dan als ze afzonderlijk van elkaar gegeten zouden worden. Deze metafoor wordt vaak gebruikt om het ideaal van onze multiculturele samenleving te duiden. Een ideaal waar DUS! in gelooft. Solidariteit met vluchtelingen wereldwijd, maar ook met nieuwkomers in Nederland vloeien voort uit dat ideaal. Zeker in een wereld waarin polarisatie op de loer ligt. Om dat uit te dragen loopt DUS! tijdens de nacht van de vluchteling van Den Haag naar Rotterdam.

Lees verder

Vaarwel overbodige fietspaaltjes

Thomas Endhoven – 5 april 2016
In Uithoorn staan een ontzettend groot aantal fietspaaltjes en andere hindernissen op de fietspaden. Veel van deze hindernissen lijken echter vrijwel nutteloos te zijn. Naast dat deze geen doel dienen zijn zij vaak ook nog erg gevaarlijk en vormen een belemmering voor onderhouds- enFietspaaltjes2 hulpdiensten. Het verwijderen van dit groot aantal onnodige hindernissen zal dus zorgen voor meer veiligheid en bereikbaarheid. DUS! Uithoorn heeft dit probleem al eerder aangekaart en is daarom erg verheugd dat de gemeente nu eindelijk heeft aangegeven het aantal hindernissen op de fietspaden te reduceren. De obstakels worden getoetst op hun nut en noodzakelijkheid en in de meeste gevallen verwijderd.