Categoriearchief: Standpunten van DUS!

Beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling

Inleiding

De huidige regels waarop sociale huurwoningen worden verdeeld onder woningzoekenden passen niet bij de grote schaarste aan deze woningen in de regio en in Uithoorn. Daarom is er een voorstel om een nieuw woonruimte verdeelsysteem in te stellen. Dit beleidsvoorstel ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert’ biedt meer ruimte aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens zoals starters/jongeren, spoedzoekers en kwetsbare groepen.

Het nieuwe systeem in het kort

Naast het wachten (inschrijfduur), gaat ook het zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij de toewijzing. De wachtpunten zijn gebaseerd op de oude inschrijfduur. Eén jaar is daarbij gelijk aan één wachtpunt. Zoekpunten worden maandelijks opgebouwd door minimaal vier keer per maand te reageren. Actief zoekgedrag wordt dus beloond.

Wat vindt DUS!

Het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling is tot stand gekomen na een zorgvuldig participatietraject en er blijkt veel steun voor de nieuwe werkwijze. Voor DUS! heel belangrijk en mede daarom zijn we positief over het voorstel van nieuwe woonruimteverdeling.

DUS! is van mening dat het voorliggende beleidsvoorstel eerlijker is dan het huidige. Actieve zoekers, met een dringende verhuiswens, hebben een grotere kans op een woning. En dit is buitengewoon belangrijk voor onze jongeren, die zoveel moeite ondervinden om een woning te vinden. Daarnaast is er aandacht voor problematische en urgente gevallen. We hebben het beleidsvoorstel dan ook van harte gesteund.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor een tijdige evaluatie. Op basis van de gesprekken met de bewoners waren er immers tegenwerpingen en zorgen. Het college heeft dit toegezegd.

Huisvesting van arbeidsmigranten

De Rekenkamer en het onderzoek

De Rekenkamer Uithoorn heeft, in opdracht van de gemeenteraad, een onderzoek gedaan naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn. In het verschenen rapport wordt aangetoond dat de gemeente Uithoorn, sinds 2011, een actief beleid heeft om arbeidsmigranten (met name werkzaam in de sierteeltsector) van kwalitatief goede en veilige huisvesting te voorzien. Dit resulteerde onder meer in vier woonlocaties met logiesfunctie en de mogelijkheid tot het bewonen van leegstaande bedrijfswoningen. Mede door het uitgevoerde beleid zijn er slechts sporadisch fysieke en sociale incidenten rond arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn.

Er is echter geen volledig inzicht in de omvang van de groep arbeidsmigranten. Er wordt geconstateerd dat er sprake is van flinke wachtlijsten voor de beschikbare woonruimten voor arbeidsmigranten. Hierdoor gaat deze groep (en organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren) zelf op zoek naar alternatieven voor woonruimte. Hiermee neemt de druk, op de toch al krappe woningvoorraad in de regio en de gemeente Uithoorn, toe.

Wat vindt DUS!

Als DUS! zijn we blij met het onderzoek van onze rekenkamer. Het is, in onze ogen, namelijk belangrijk om de problematiek scherper te krijgen en hier als raad actiever op te sturen.

Wel vinden we het in het onderzoek een gemiste kans om ook mét de arbeidsmigranten te spreken. Voor vervolgonderzoeken, voor welk thema dan ook, is het naar onze mening noodzakelijk om met de mensen te spreken die het betreft. Nu praten we namelijk weer óver de mensen.

Tevens vinden we het teleurstellend dat er niet met de uitzendbureaus is gesproken. Hier ligt namelijk de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van hun uitzendkrachten.

Uiteraard willen we dat arbeidsmigranten goed gehuisvest worden en veilig kunnen wonen. Daar wordt weliswaar op ingezet.

Maar uit het onderzoek blijken knelpunten zoals:

  • De doelgroep is niet goed in beeld als gevolg van een gebrekkige registratie. Er blijken ruim 1.000 arbeidsmigranten in Uithoorn te wonen. Maar het kunnen er ook blijkbaar wel 1500 of 1600 of meer zijn. Groot gat.
  • En het is niet duidelijk of de uitzendbureaus en werkgevers wel aan hun verantwoording voldoen om arbeidsmigranten adequaat te huisvesten.

Onze zorgen

We maken ons dan ook zorgen over de verdringing op de huizenmarkt. En we maken ons zorgen om de illegale huisvesting. Ongewenst…omdat er al een enorme krapte op de huizenmarkt is en arbeidsmigranten ook veilig moeten kunnen wonen.

Onze oplossing

Alle reden dus om de aanbevelingen uit te voeren: betere registratie, voldoet aanbod huisvesting aan de vraag, regionale afstemming zodat anderen zich houden aan de afspraken en actualiseren van het beleid. Daarom zijn wij mede-indiener van een motie, waarin we het college de opdracht geven om de aanbevelingen van de rekenkamer uit te voeren. Daarnaast is het verzoek neergelegd om het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ nogmaals te agenderen na het zomerreces van 2021 om de stand van zaken opnieuw te bespreken.

Woningbouw belangrijker dan groen?

“Meerderheid raad kiest voor woningbouw ten koste van groen”, kopte de Nieuwe Meerbode die we deze week in onze brievenbussen vonden. Als DUS! herkennen wij ons totaal niet in dit frame, integendeel. Soms is nuance op zijn plaats en daarom geven wij een korte toelichting op onze inbreng in de raadsvergadering van vorige week donderdag. Voor de geïnteresseerden is het mogelijk om de raadsvergadering terug te kijken via de website van de Gemeente Uithoorn. Wie dat doet, zal opmerken dat het artikel in de Nieuwe Meerbode niet representeert wat daadwerkelijk aan de orde is geweest.

Is de fractie DUS! voorstander van woningbouw in plaats van groen? 

Nee, absoluut niet! Daarom hebben we het initiatief genomen tot aanpassing van het raadsvoorstel, waarin wij uitgangspunten meegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. Nadrukkelijk is daarin opgenomen dat de groenzone langs de Vuurlijn behouden moet blijven. Wat DUS! betreft verdwijnt er geen groen en geen biodiversiteit aan de Vuurlijn en rondom Thamen en Qui Vive. Ook is de opdracht aan het college dankzij ons amendement dat het onderzoek plaatsvindt samen met de initiatiefnemers van het Legmeerbos en rekening houdend met de tijdshorizon van de SLS-subsidie. 

Waarom heeft DUS! ingestemd met voortzetting van het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op de plek waar nu honkbalvereniging Thamen gehuisvest is?

We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat we op creatieve wijze kijken naar mogelijkheden tot woningbouw in de gemeente Uithoorn. Dat doen we onder andere voor jongeren, ouderen en ouders die er bijvoorbeeld vanwege een scheiding plotsklaps alleen voor staan. Dat zijn groepen in Uithoorn die de problemen van het woningtekort ondervinden. We zijn het aan hen verplicht om serieus onderzoek te doen naar de opties. 

Zoals beschreven heeft DUS! niet klakkeloos ingestemd met het raadsvoorstel, maar duidelijk criteria meegegeven aan het college middels een amendement. Verder betekent instemmen met dit onderzoek niet dat een besluit genomen is over wel of geen woningbouw. Het betekent dat DUS! data/feiten/onderzoek in handen wil hebben waarop een besluit gebaseerd kan worden. Het betekent ook dat DUS! haar standpunten niet baseert op aannames en onderbuikgevoelens. En het betekent zeker niet dat DUS! kiest voor woningbouw ten koste van groen.

Kortom Als er onvoldoende ruimte voor een Legmeerbos blijkt te zijn door de verplaatsing van Thamen, als geen recht gedaan wordt aan het plan van de initiatiefnemers, als de groenzone langs de Vuurlijn aangetast wordt of als de woningen niet aansluiten bij de behoefte van onze inwoners dan gaat het plan niet door. Het Legmeerbos moet er wat DUS! betreft absoluut komen. 

Uithoornse zienswijze op de ontwerp luchtvaartnota

Allereerst willen we iedereen die aan de zienswijze van Uithoorn heeft meegewerkt, en iedereen die input heeft gegeven en heeft bijgedragen, ontzettend bedanken. Bewonersorganisatie PUSH verdient daarbij een extra compliment voor hun betrokkenheid.

De afgelopen weken is er schouder-aan-schouder gewerkt met als resultaat deze reactie op de ontwerp luchtvaartnota. En het resultaat mag er zijn! Voor ons ligt een zienswijze waar we met recht trots op kunnen zijn.

De ontwerp luchtvaart nota die de minister heeft voorgesteld is zeer teleurstellend. Het heeft maar één uitgangspunt – en dat is substantiële groei van Schiphol. Het zal voor niemand een verrassing zijn, DUS! is tegenstander van verdere groei van vliegbewegingen over Uithoorn. Daar blijven we actief tegen strijden. Wij willen géén uitzonderingspositie voor de luchtvaart.

DUS! Maakt zich nog steeds veel zorgen over de leefbaarheid in onze gemeente en over de invloed van vliegverkeer op de natuur, op het klimaat, op de veiligheid en op de gezondheid van onze inwoners.

Toch zien we, voorzichtig, een kleine positieve ontwikkeling. Gezien alle landelijke commotie en kritische nieuwsberichten rondom Schiphol en de ontwerp luchtvaartnota, hebben we voorzichtig wel het gevoel dat er een omslag gaande is in de samenleving.

De zorgen die wij in Uithoorn hebben over de effecten van groei van Schiphol worden breder gedeeld dan alleen in onze regio, direct onder Schiphol. In heel Nederland buigen gemeenteraden, inwoners, onderzoekers en bewonersorganisaties zich nu over dit dossier. Ook in de zienswijze van de BRS, samenwerkingsverband van 56 gemeenten, is de kritische toon richting de plannen van de minister onmiskenbaar. Dossier Schiphol leeft in Nederland.

Dit juicht DUS! enorm toe. Dit geeft hoop. Hoop dat we misschien toch invloed kunnen uitoefenen. Dat we toch gehoord worden. Hoop dat we aan de vooravond staan van de omslag naar een andere manier van keuzes maken. Keuzes die niet alléén gebaseerd zijn op economisch gewin maar die ook gebaseerd zijn op andere waarden zoals veiligheid, gezondheid, leefomgeving en klimaat.

DUS! is blij met de stevige en kritische toon van de Uithoornse zienswijze tegen het voornemen van de minister om groei van Schiphol toe te staan zonder dat er vooraf enige voorwaarden voor groei gedefinieerd zijn en zonder dat de eerder beloofde vermindering van hinder is gerealiseerd.

De strekking van deze zienswijze is duidelijk: genoeg is genoeg.

En dat onderschrijven wij van harte.

Standpunt DUS! Inzake Schiphol

DUS! is tegen groei van Schiphol, genoeg is genoeg. Zoals u ook in de media kunt lezen is er momenteel veel te doen het voornemen minister van Nieuwenhuizen om
Schiphol te laten groeien. Het definitieve besluit hierover is
echter nog niet genomen. De beleidsregels hangen nog ‘in de lucht’
en de zaken staan op scherp. De beleidsregels hangen
nog ‘in de lucht’ en de zaken staan op scherp.

Op 17 oktober jl. heeft er een speciale raadsvergadering
plaatsgevonden naar aanleiding van dit voornemen van
de minister. DUS! heeft zich daar stevig uitgesproken
TEGEN groei van Schiphol. U kunt ons volledige betoog
vinden op onze website. www.dus-uithoorn.nl

DUS! vindt dat gezondheid van de inwoners van Uithoorn en de leefbaarheid in onze gemeente voorop moet staan. Wij willen dat hinderbeperking aantoonbaar en meetbaar gerealiseerd wordt. Daarnaast willen we dat eerder gemaakte afspraken hierover in de wet worden vastgelegd zodat deze te handhaven zijn. We maken ons zorgen over de invloed van vliegverkeer op de natuur, op het klimaat, op de veiligheid en op de gezondheid van de mensen die rondom Schiphol wonen. Hinderbeperking en groei van het aantal vliegbewegingen gaan niet hand-in-hand. Een verdere toename van geluidshinder en vliegtuigbewegingen vinden we dan ook onacceptabel. Hiermee sluiten we aan bij de boodschap van onze bewoners die via de bewonersenquête geuit werd.

Samen met PvdA en !DURF hebben we een motie ingediend met deze boodschap. Helaas heeft onze motie het net niet gehaald (10-8).

DUS! blijft zich echter vol energie inzetten in de Uithoornse Raadswerkgroep Schiphol, zoekt actief contact met collega’s van D66 en GroenLinks – zowel regionaal als in de tweede kamer- en neemt zoveel mogelijk deel aan bijeenkomsten over de plannen van Schiphol. Het nieuwe boekje ‘Stand van Zaken Schiphol’ van raadswerkgroep Schiphol is te vinden op de website van de Gemeente.

Wij blijven overal actief onze mening uitdragen: Geen groei van Schiphol – genoeg is genoeg!

Mocht u een keer met de fractieleden van DUS! in gesprek willen over dit onderwerp, dan kan dat. U kunt een email sturen naar judithbeuse@dus-uithoorn.nl.

Vluchtelingen

Iedere dag zien we gruwelijke beelden, nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en geweld. Die beelden gaan ons zeer aan het hart. Het is meer dan duidelijk dat er wereldwijd naar oplossingen gezocht moet worden, maar hoe kunnen wij in Uithoorn en De Kwakel ons deel van de verantwoordelijkheid nemen?

De discussie over vluchtelingenopvang wordt niet altijd even genuanceerd gevoerd. Dat wakkert angstgevoelens aan en kan leiden tot onnodig negatieve beeldvorming. Maar laten we wel luisteren naar reële angsten en zorgen en waar het kan die proberen weg te nemen. DUS! wil niet meedoen met paniekpraat. Het gaat om goed informeren, zorgvuldig spreken en beweringen op waarheid controleren. Lees verder

Diversiteit en integratie

Diversiteit en integratie

In onze gemeente leven mensen uit verschillende culturen, met diversiteit in religie, geaardheid en fysieke omstandigheden. DUS! zet zich in voor een samenleving, waarin voor iedereen plaats is. Bij het maken van beleid wordt rekening gehouden met diversiteit om discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan. De gemeente stimuleert bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen dat ook te doen en treedt actief op tegen intolerantie en discriminatie. Inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond hebben de mogelijkheid om te integreren, zodat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. DUS! zet zich in voor een ‘inclusieve’ samenleving.

Werk

Werk

DUS! wil dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. Werk is daarbij heel belangrijk. DUS! vindt dat de gemeente inwoners intensief moet ondersteunen bij het verkrijgen van werk, bijvoorbeeld door re-integratietrajecten aan te bieden of leerwerkplekken. Als betaald werk (nog) niet mogelijk is, begeleidt de gemeente inwoners naar vrijwilligerswerk of dagbesteding. DUS! kijkt ook naar alternatieve werkvormen zoals een fietsenwerkplaats en –stelling bij het busstation en zorgboerderijen.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Opgroeien

Opgroeien

DUS! wil graag dat kinderen zorgeloos kunnen opgroeien: in een goede sfeer thuis, met voldoende opvang, speel- en sportruimte in de buurt en mogelijkheden om mee te doen in allerlei verenigingen. Of je rijk of arm bent, maakt daarbij niet uit. Ook goed onderwijs en toegankelijke hulpverlening zijn noodzakelijk.

Concreet betekent dit:
– Talentontwikkeling voor kinderen en jongeren
– Een goed lopend Centrum voor Jeugd en Gezin, met toegang tot zwaardere hulpverlening
– Samen optrekken met het onderwijs voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren