Categoriearchief: Uncategorized

Politiek café ‘Natuurlijk duurzaam’ Zaterdag 14 mei

Welkom bij het Politiek café ‘Natuurlijk Duurzaam’

Hierbij nodigt de lokale politieke partij DUS! u van harte uit voor een Politiek café ‘Natuurlijk Duurzaam’. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom op zaterdag 14 mei van 15:00 – 17.30 in Gerrit (ook bekend als de Hoeksteen; inloop vanaf 14.45). Tijdens deze middag worden twee lezingen gegeven. De eerste gaat over hittestress en de tweede handelt over mogelijkheden om onze omgeving te ‘vergroenen’. Hierna gaan we met elkaar de discussie aan wat wij in Uithoorn gezamenlijk kunnen doen om Uithoorn en De Kwakel duurzamer te maken en de biodiversiteit te vergroten.

De media staan bol met berichten over de opwarming van de aarde en de gevolgen van de klimaatverandering zoals overstromingen, bosbranden en een stijgende zeespiegel. Ook de biodiversiteit loopt schrikbarend terug.

Wat DUS! betreft is het vijf over twaalf. Klimaatadaptatie, afvalscheiding en reductie van restafval, verduurzamen van woningen, opwekken van duurzame energie, herstel van biodiversiteit.

DUS! vindt dat dit uitdagingen zijn waar we met z’n allen, ook in Uithoorn en De Kwakel, keihard aan moeten werken. Voor de planten en dieren en voor onze kinderen.

DUS! zet zich hiervoor in. Graag doen we dit samen met u.

Het programma:

  1. Lezing 1. Sander Bauer is expert natuurinclusieve stad en hij geeft een lezing over het thema ‘Hittestress’. Hij licht het begrip toe en gaat in op de huidige stand van zaken. De vraag wordt beantwoord wat Uithoorn en bewoners in dit kader kunnen doen.
  2. Lezing 2. Een vertegenwoordiger van Stichting Steenbreek licht dit initiatief toe. Als club van ecologen en bestuurders namen zij in 2015 het voortouw om steden actiever te vergroenen. Dit initiatief wordt ondertussen in heel Nederland omarmd. De vraag wordt beantwoord of het aan de burger is om haar omgeving te vergroenen of dat dit aan het lokaal bestuur is.
  3. Workshop en discussie. We gaan met elkaar in gesprek om vast te stellen of de gemeente Uithoorn genoeg doet aan verduurzaming en het vergroten van de biodiversiteit en of u hier zelf een aanvullende bijdrage aan kunt leveren.

U kunt zich gratis opgeven voor deze bijeenkomst via secretariaat@dus-uithoorn.nl. (voorkeur)

Uiteraard kunt u natuurlijk ook zo even binnenlopen.

Standpunt Drechtdijk 125 Raadsvergadering 23 december 2021

Als DUS!fractie hebben wij op 23 december 2021 tegen het voorstel gestemd om achttien woningen te realiseren aan de Drechtdijk 125.
We hebben lang gewikt en gewogen. Uiteraard zien we het grote belang in van woningen voor jongeren. Vele jongeren uit De Kwakel willen immers graag hier blijven wonen. Dit belang weegt echter, mede ook omdat er andere wooninitiatieven zijn aan de andere zijde van de Drechtdijk die voor hen weer nieuwe kansen biedt, niet voldoende op tegenover andere belangen. En dat is het belang van het groen.

Wij zetten ons als DUS! in om het ‘groene en landelijke karakter’ in Uithoorn en De Kwakel te behouden. Dit betekent voor ons:

  1. Niet bouwen in de Uithoornse Polder.
  2. Behoud van het aanzien van de dijken in Uithoorn en De Kwakel; zoals de Drechtdijk.

Uiteraard vergt dit steeds een zorgvuldige afweging tussen groen en bebouwing. Immers, DUS! heeft ook de bestrijding van de woningnood, vooral ook voor jongeren en middeninkomens, hoog op de agenda staan.

In dit geval kiezen we er echter voor om tegen dit voorstel te stemmen. Er zijn teveel woningen ingepland. En dit legt ook een te grote druk op extra verkeersbewegingen op de toch al drukke Drechtdijk.

Achttien woningen zijn ook niet nodig om de exploitatie rond te krijgen. Dit project is naar onze mening dan ook te groots opgezet. En wij zijn van mening dat hiermee het veenweidegebied meer dan nodig wordt aangetast. Bovendien zien wij de risico’s van precedentwerking. En dat willen we niet. We willen immers geen woningbouw achter het lint van de Drechtdijk in het veenweidegebied.

Wel zijn wij van mening dat Drechtdijk 125 een monumentaal en prachtig pand is dat behouden moet blijven. Maar dit plan, met deze omvang…18 woningen… tast het aanzien van de Drechtdijk teveel aan. We zijn niet tegen woningen op deze plek, maar niet in deze omvang.

Daarom konden wij niet instemmen. Helaas had ons standpunt geen meerderheid.

 

DUS! stemt in met raadsvoorstel: Uithoorn over 30 jaar duurzaam verwarmd

 

DUS! heeft op 25 november jl. van harte ingestemd met de transitievisie warmte: ‘Op weg naar duurzame warmte’. Deze visie geeft richting aan de wijze, waarop de gemeente Uithoorn tot een verduurzaming van het warmtegebruik van woningen en gebouwen wil komen. Stapje voor stapje gaan we dit in 30 jaar tijd, samen met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers, realiseren.  

Het doel is dat onze warmtevoorziening van huizen en gebouwen in 2050 niet meer is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dat kan door in 30 jaar tijd steeds minder gebruik te maken van aardgas. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van het klimaatakkoord van Parijs. 

Vanuit het gedachtegoed van GroenLinks en D66 zijn wij ervan overtuigd dat, net als de rest van de wereld, ook Uithoorn, een steentje moet bijdragen. Het wordt immers steeds duidelijker dat het klimaat razendsnel verandert en dat we ons tot het uiterste moeten inspannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de CO2 uitstoot moeten terugdringen. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De transitievisie warmte van gemeente Uithoorn is een ambitieus programma. En realisatie wordt best een opgave. We merken ook dat er nog veel vragen zijn bij de inwoners. Wat zijn de alternatieven? Hoe en wanneer worden bestaande woningen gasloos gemaakt? En wie gaat dit betalen?

Al deze onbeantwoorde vragen en onzekerheden leiden soms tot weerstand tegen deze omslag. DUS! vindt dat meer dan begrijpelijk. Maar we gaan hier wel 30 jaar over doen! Stapje voor stapje. Met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers. Op korte termijn vooral gericht op isoleren en op zonnepanelen en op de lange termijn met inzet van nieuwe technologieën. Al met al…….we gaan het samen doen!!

De essentie is ook dat de overgang naar ‘duurzame warmte’ op vrijwillige basis gaat en dat niemand gedwongen wordt om over te stappen. DUS! vindt het buitengewoon belangrijk dat de gemeente dit steeds richting onze
inwoners blijft communiceren.

Dus… stapje voor stapje en geen gedwongen maatregelen. En het Regionaal Energieloket staat voor u klaar om u te ondersteunen met- en te informeren over energiebesparende maatregelen en subsidies. https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn

DUS! is ervan overtuigd dat als ieder zijn steentje bijdraagt, we samen onze mooie aarde kunnen beschermen!