Categoriearchief: Uncategorized

Standpunt Drechtdijk 125 Raadsvergadering 23 december 2021

Als DUS!fractie hebben wij op 23 december 2021 tegen het voorstel gestemd om achttien woningen te realiseren aan de Drechtdijk 125.
We hebben lang gewikt en gewogen. Uiteraard zien we het grote belang in van woningen voor jongeren. Vele jongeren uit De Kwakel willen immers graag hier blijven wonen. Dit belang weegt echter, mede ook omdat er andere wooninitiatieven zijn aan de andere zijde van de Drechtdijk die voor hen weer nieuwe kansen biedt, niet voldoende op tegenover andere belangen. En dat is het belang van het groen.

Wij zetten ons als DUS! in om het ‘groene en landelijke karakter’ in Uithoorn en De Kwakel te behouden. Dit betekent voor ons:

  1. Niet bouwen in de Uithoornse Polder.
  2. Behoud van het aanzien van de dijken in Uithoorn en De Kwakel; zoals de Drechtdijk.

Uiteraard vergt dit steeds een zorgvuldige afweging tussen groen en bebouwing. Immers, DUS! heeft ook de bestrijding van de woningnood, vooral ook voor jongeren en middeninkomens, hoog op de agenda staan.

In dit geval kiezen we er echter voor om tegen dit voorstel te stemmen. Er zijn teveel woningen ingepland. En dit legt ook een te grote druk op extra verkeersbewegingen op de toch al drukke Drechtdijk.

Achttien woningen zijn ook niet nodig om de exploitatie rond te krijgen. Dit project is naar onze mening dan ook te groots opgezet. En wij zijn van mening dat hiermee het veenweidegebied meer dan nodig wordt aangetast. Bovendien zien wij de risico’s van precedentwerking. En dat willen we niet. We willen immers geen woningbouw achter het lint van de Drechtdijk in het veenweidegebied.

Wel zijn wij van mening dat Drechtdijk 125 een monumentaal en prachtig pand is dat behouden moet blijven. Maar dit plan, met deze omvang…18 woningen… tast het aanzien van de Drechtdijk teveel aan. We zijn niet tegen woningen op deze plek, maar niet in deze omvang.

Daarom konden wij niet instemmen. Helaas had ons standpunt geen meerderheid.

 

DUS! stemt in met raadsvoorstel: Uithoorn over 30 jaar duurzaam verwarmd

 

DUS! heeft op 25 november jl. van harte ingestemd met de transitievisie warmte: ‘Op weg naar duurzame warmte’. Deze visie geeft richting aan de wijze, waarop de gemeente Uithoorn tot een verduurzaming van het warmtegebruik van woningen en gebouwen wil komen. Stapje voor stapje gaan we dit in 30 jaar tijd, samen met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers, realiseren.  

Het doel is dat onze warmtevoorziening van huizen en gebouwen in 2050 niet meer is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dat kan door in 30 jaar tijd steeds minder gebruik te maken van aardgas. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van het klimaatakkoord van Parijs. 

Vanuit het gedachtegoed van GroenLinks en D66 zijn wij ervan overtuigd dat, net als de rest van de wereld, ook Uithoorn, een steentje moet bijdragen. Het wordt immers steeds duidelijker dat het klimaat razendsnel verandert en dat we ons tot het uiterste moeten inspannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de CO2 uitstoot moeten terugdringen. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De transitievisie warmte van gemeente Uithoorn is een ambitieus programma. En realisatie wordt best een opgave. We merken ook dat er nog veel vragen zijn bij de inwoners. Wat zijn de alternatieven? Hoe en wanneer worden bestaande woningen gasloos gemaakt? En wie gaat dit betalen?

Al deze onbeantwoorde vragen en onzekerheden leiden soms tot weerstand tegen deze omslag. DUS! vindt dat meer dan begrijpelijk. Maar we gaan hier wel 30 jaar over doen! Stapje voor stapje. Met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers. Op korte termijn vooral gericht op isoleren en op zonnepanelen en op de lange termijn met inzet van nieuwe technologieën. Al met al…….we gaan het samen doen!!

De essentie is ook dat de overgang naar ‘duurzame warmte’ op vrijwillige basis gaat en dat niemand gedwongen wordt om over te stappen. DUS! vindt het buitengewoon belangrijk dat de gemeente dit steeds richting onze
inwoners blijft communiceren.

Dus… stapje voor stapje en geen gedwongen maatregelen. En het Regionaal Energieloket staat voor u klaar om u te ondersteunen met- en te informeren over energiebesparende maatregelen en subsidies. https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn

DUS! is ervan overtuigd dat als ieder zijn steentje bijdraagt, we samen onze mooie aarde kunnen beschermen!

 

DUS! wil zelfwoonplicht voor koopwoningen in Uithoorn

DUS! ziet al jaren met lede ogen aan dat investeerders woningen in Uithoorn opkopen en tegen veel te hoge huurprijzen verhuren. DUS! wil daarom zelfwoonplicht voor koopwoningen in het goedkope en middeldure segment. Daarom heeft DUS! dit onderwerp in de raadsvergadering van 25 november jl. geagendeerd. Diverse fracties ondersteunden dit initiatief. Het college van B&W gaat een voorstel uitwerken onder welke voorwaarden deze zelfwoonplicht in Uithoorn uitgevoerd kan worden.

De opkoopbescherming is een nieuwe regeling in de landelijke Huisvestingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt. De maatregel geeft gemeenten de mogelijkheid een verhuurverbod voor goedkope en middeldure koopwoningen in te voeren. De opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat dit segment woningen beschikbaar blijft voor kopers die er zelf in gaan wonen.

DUS! is van mening dat het onacceptabel is, dat mensen die op zoek zijn naar een woning, worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om deze tegen torenhoge prijzen te verhuren. “We vinden dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. “Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen”!

Diverse grote gemeenten hebben al voorstellen uitgewerkt. Ook deze gemeenten willen voorkomen dat steeds meer woningen worden opgekocht door buy-to-let beleggers en deze daarna in het dure huursegment terecht komen.

“We wachten met spanning het voorstel van het college van B&W af” aldus DUS!

DUS! doet vergeefse poging mensen boven honden te plaatsen

“Weg hondenbelasting, fikse bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn armoedebeleid. Uithoorn “Dit is het teleurstellende resultaat van de begrotingsraad van 4 november jl.aldus de fracties van DUS!, de PvdA, DURF’.en Ons Uithoorn. Het amendement van GB WD, GU en het CDA op de programmabegroting 2022 heeft tot gevolg dat er in 2022 € 210.000 bezuinigd wordt op de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat hier om bezuinigingen op o.a. Uithoorn voor Elkaar en op het armoedebeleid. Maar ook om een bezuiniging van 25% op het budget van cultuur en een bezuiniging op sport. Tegelijkertijd wordt ook de hondenbelasting afgeschaft. Onbegrijpelijk volgens de fracties van DUS!, de PvdA, DURF! en Ons Uithoorn. In deze tijd van Corona zou juist ingezet moeten worden op verbinding, preventie en gezondheid. Het is dan ook onbegrijpelijk dat GB, WD, GU en het CDA in dit amendement er voor kiezen te bezuinigen op deze posten. Dit getuigt van gebrek aan visie op datgene wat juist in deze tijd in de samenleving belangrijk is”.

 

 

 

 

Beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling

Inleiding

De huidige regels waarop sociale huurwoningen worden verdeeld onder woningzoekenden passen niet bij de grote schaarste aan deze woningen in de regio en in Uithoorn. Daarom is er een voorstel om een nieuw woonruimte verdeelsysteem in te stellen. Dit beleidsvoorstel ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert’ biedt meer ruimte aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens zoals starters/jongeren, spoedzoekers en kwetsbare groepen.

Het nieuwe systeem in het kort

Naast het wachten (inschrijfduur), gaat ook het zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij de toewijzing. De wachtpunten zijn gebaseerd op de oude inschrijfduur. Eén jaar is daarbij gelijk aan één wachtpunt. Zoekpunten worden maandelijks opgebouwd door minimaal vier keer per maand te reageren. Actief zoekgedrag wordt dus beloond.

Wat vindt DUS!

Het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling is tot stand gekomen na een zorgvuldig participatietraject en er blijkt veel steun voor de nieuwe werkwijze. Voor DUS! heel belangrijk en mede daarom zijn we positief over het voorstel van nieuwe woonruimteverdeling.

DUS! is van mening dat het voorliggende beleidsvoorstel eerlijker is dan het huidige. Actieve zoekers, met een dringende verhuiswens, hebben een grotere kans op een woning. En dit is buitengewoon belangrijk voor onze jongeren, die zoveel moeite ondervinden om een woning te vinden. Daarnaast is er aandacht voor problematische en urgente gevallen. We hebben het beleidsvoorstel dan ook van harte gesteund.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor een tijdige evaluatie. Op basis van de gesprekken met de bewoners waren er immers tegenwerpingen en zorgen. Het college heeft dit toegezegd.

Grondstoffen scheiden

Uithoorn gaat een flinke stap zetten in het gescheiden inzamelen van grondstoffen (voorheen afval).

De ambitie voor afvalscheiding zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 is bij lange na niet behaald. In plaats van 100 kg restafval in 2020 zijn we uitgekomen op 234 kg. Dat is jammer, maar we gaan vanaf dit jaar een forse, zij het ook wettelijk verplichte, stap zetten en GFT apart inzamelen en daarnaast de huidige inzamelwijze optimaliseren.

DUS! vindt dat ingezet moet worden op realistische doelen. Afval scheiden vraagt immers een forse inspanning van de bewoners. We gaan hen vragen om hun GFT apart in te zamelen en nog beter glas en papier te scheiden.

Er is echter sprake van een ‘sense of urgency’….het is “vijf over twaalf”. Er vinden grote zichtbare en stille natuurrampen plaats.  DUS! vindt het belangrijk dat meer bewoners zich meer bewust worden van de noodzaak van hun eigen bijdrage om de milieudoelstellingen te realiseren. Afvalscheiding draagt hier een klein steentje aan bij.

DUS! vindt ook dat we onze bewoners ook weer niet kunnen overvragen. Dan verliezen we draagvlak. Wij hebben de gemeente gevraagd om daarom veel over dit onderwerp te communiceren. We verwachten dat we hiermee wél dat draagvlak creëren, meer betrokkenheid en daarmee meer bereidheid om het afval beter te scheiden.

De volgende stap is nu al in beeld: 75 kg restafval in 2025. DUS! vindt dat als Diftar als prijsprikkel nodig is, dan moet dat. Maar we kennen natuurlijk ook de bezwaren van dit systeem. Voor DUS! staat het resultaat voorop!!

Maar als er andere wegen zijn om dit resultaat te halen, dan zijn wij hier natuurlijk groot voorstander van. Bijvoorbeeld:

  • Wij hopen dat de fabrikanten nu eens grote stappen gaan zetten opdat we met onze boodschappen minder afval ons huis binnen halen.
  • En dat er apparaten worden ontworpen die gerepareerd kunnen worden in plaats van dat deze disposable zijn.
  • Invoeren van statiegeld op blikjes.

Laten we in Uithoorn elkaar informeren en stimuleren. En op deze wijze het resultaat realiseren.

Integraal Onderwijs Huisvestingsplan Uithoorn

Het voorliggende IHP geeft een goed beeld van de aandachtspunten wat betreft onderwijshuisvesting in Uithoorn en de Kwakel. Het gevraagde investeringsbudget ten behoeve van vakcollege Thamen vloeit er bovendien logisch uit voort.

Voorafgaand aan de bespreking van het IHP in de commissievergadering ontvingen wij bericht van het bestuur van de Dolfijn en het bestuur van de stichting brede school. Naar aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld en onze zorgen geuit over het signaal van dreigend ruimtegebrek bij de Dolfijn en de Kwikstaart. De wethouder heeft tijdens de commissie aangegeven in gesprek te zijn en te blijven met de brede school en benadrukt dat het IHP een momentopname is. Wanneer prognoses niet kloppen, wordt niet vastgehouden aan het IHP als ware het een statisch document. Daar zijn we blij om, want het mag nooit zo zijn dat door ruimtegebrek leerlingen het recht op speciaal onderwijs ontzegd wordt.

Wat ons aan het hart gaat is de staat van het gebouw waarin de Vuurvogel is gehuisvest. Het is gebouwd in 1969 als semipermanente huisvesting voor een maximale periode van 25 jaar, maar het gebouw staat er nu al 51 jaar. En dat in een wijk waarin volgens DUS! juist alles op alles gezet zou moeten worden om de kinderen die er wonen dezelfde kansen te bieden als de andere kinderen in Uithoorn. Juist omdat in de wijk waarin de Vuurvogel staat, meer kinderen in armoede leven en hun ouders vaker een lager opleidingsniveau hebben dan in andere delen van onze gemeente het geval is. Indicatoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de schoolprestaties van kinderen en die meer dan gemiddeld in Uithoorn in deze wijk aan de orde zijn.

Het onderhoud van het gebouw kost het schoolbestuur bijna 40.000 euro op jaarbasis. In plaats daarvan kan bijvoorbeeld een extra leraar aangesteld worden die alle groepen muziekles geeft of kleine groepjes kinderen extra reken- of taalles geeft.

Als het aan DUS! ligt gaat het geld liever nog gisteren dan vandaag naar onderwijs in plaats van naar onderhoud van een aftands gebouw. Op pagina 36 en 37 van het IHP wordt een tijdspad voorgesteld voor de nieuwbouw. Kan de wethouder toezeggen dat met het vaststellen van het IHP dit tijdspad aangehouden zal worden?

We vinden het voorgenomen besluit om een projectleider aan te stellen die met de scholen een toekomstvisie op onderwijs zal opstellen zinvol. Wat DUS! betreft staat daarbij het uitgangspunt centraal dat kinderen in Uithoorn gelijke kansen krijgen. En dat er een stapje harder gelopen wordt voor kinderen die dat nodig hebben. In schoolgebouwen waarin dat mogelijk wordt gemaakt.