Categoriearchief: Uncategorized

Integraal Onderwijs Huisvestingsplan Uithoorn

Het voorliggende IHP geeft een goed beeld van de aandachtspunten wat betreft onderwijshuisvesting in Uithoorn en de Kwakel. Het gevraagde investeringsbudget ten behoeve van vakcollege Thamen vloeit er bovendien logisch uit voort.

Voorafgaand aan de bespreking van het IHP in de commissievergadering ontvingen wij bericht van het bestuur van de Dolfijn en het bestuur van de stichting brede school. Naar aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld en onze zorgen geuit over het signaal van dreigend ruimtegebrek bij de Dolfijn en de Kwikstaart. De wethouder heeft tijdens de commissie aangegeven in gesprek te zijn en te blijven met de brede school en benadrukt dat het IHP een momentopname is. Wanneer prognoses niet kloppen, wordt niet vastgehouden aan het IHP als ware het een statisch document. Daar zijn we blij om, want het mag nooit zo zijn dat door ruimtegebrek leerlingen het recht op speciaal onderwijs ontzegd wordt.

Wat ons aan het hart gaat is de staat van het gebouw waarin de Vuurvogel is gehuisvest. Het is gebouwd in 1969 als semipermanente huisvesting voor een maximale periode van 25 jaar, maar het gebouw staat er nu al 51 jaar. En dat in een wijk waarin volgens DUS! juist alles op alles gezet zou moeten worden om de kinderen die er wonen dezelfde kansen te bieden als de andere kinderen in Uithoorn. Juist omdat in de wijk waarin de Vuurvogel staat, meer kinderen in armoede leven en hun ouders vaker een lager opleidingsniveau hebben dan in andere delen van onze gemeente het geval is. Indicatoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de schoolprestaties van kinderen en die meer dan gemiddeld in Uithoorn in deze wijk aan de orde zijn.

Het onderhoud van het gebouw kost het schoolbestuur bijna 40.000 euro op jaarbasis. In plaats daarvan kan bijvoorbeeld een extra leraar aangesteld worden die alle groepen muziekles geeft of kleine groepjes kinderen extra reken- of taalles geeft.

Als het aan DUS! ligt gaat het geld liever nog gisteren dan vandaag naar onderwijs in plaats van naar onderhoud van een aftands gebouw. Op pagina 36 en 37 van het IHP wordt een tijdspad voorgesteld voor de nieuwbouw. Kan de wethouder toezeggen dat met het vaststellen van het IHP dit tijdspad aangehouden zal worden?

We vinden het voorgenomen besluit om een projectleider aan te stellen die met de scholen een toekomstvisie op onderwijs zal opstellen zinvol. Wat DUS! betreft staat daarbij het uitgangspunt centraal dat kinderen in Uithoorn gelijke kansen krijgen. En dat er een stapje harder gelopen wordt voor kinderen die dat nodig hebben. In schoolgebouwen waarin dat mogelijk wordt gemaakt.

Algemene beschouwingen 2020

DUS! Algemene Beschouwingen programmabegroting 2021

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de programmabegroting voor 2021 complimenteren met deze overzichtelijke en sluitende begroting. Daar zijn we blij mee. En we stemmen hier dan ook mee in.

In deze algemene beschouwingen vraagt DUS! aandacht voor vijf thema’s die wij, los van een sluitende financiële meerjarenraming, zeer belangrijk vinden: duurzaamheid, sociale cohesie, het Schipholdossier, woningbouw en de gevolgen van corona voor bewoners en ondernemers van onze Gemeente.

Duurzaamheid

Dit onderwerp staat ook in 2021 weer bovenaan onze politieke agenda. En dat is hard nodig. Het is al te lang “vijf minuten over twaalf” zonder substantiële verandering:

 • Het ijs aan de polen en de permafrost smelt in een snel tempo;
 • We zien grote natuurrampen zoals de bosbranden in Australië en grote droogtes in Afrika.
 • En hier hebben we prachtige zomers en de hoogste temperatuur ooit gemeten in november.

De signalen zijn overweldigend.

Ik citeer een uitspraak van Barack Obama: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan de lijve ondervindt, en de laatste die er iets aan kan doen”.

Laten we dat dan ook DOEN. Niet alleen plannen maken, maar ook prioriteit geven aan rappe uitvoering.

In Uithoorn dragen wij ons steentje bij.

 • We zetten in op het verduurzamen van vastgoed, op klimaatadaptie en biodiversiteit.
 • We ondersteunen minima om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die leiden tot een duurzaamheidsagenda.

Ontzettend nodig!! Dat kunnen wij als DUS! niet genoeg benadrukken!!

U heeft toegezegd de raad over de uitvoering van de duurzaamheidsagenda met planning te informeren. We zien deze dan ook met belangstelling tegemoet.

Afval

We hebben onze ambitie voor afvalscheiding en afvalreductie in 2020, zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 bij lange na niet behaald. Het doel was 100kg restafval in 2020 en we zijn uitgekomen op 234 kg. Een treurig resultaat wat DUS! betreft.

Volgend jaar zetten we een forse stap om de stroom restafval terug te dringen. DUS! ziet als enige oplossing twee ingrepen:

1. Gescheiden inzameling van GFT.

2. Tariefdifferentiatie. Een uiterst liberale oplossing…. de aanbieder heeft immers zelf invloed op de kosten.

Om het noodzakelijke draagvlak te krijgen zien wij mogelijkheden om, wellicht tijdelijk, de hogere kosten die dit systeem met zich meebrengt geheel of gedeeltelijk te bekostigen uit de Enecogelden.

En mochten wij als raadsleden via een ludieke actie het goede voorbeeld willen geven, dan doen wij als DUS! graag mee om 100 dagen 100% afvalvrij te leven!!

Onze stelling is: “Communicatie rondom duurzaamheidsthema’s vanuit het college, richting burgers en bedrijven, over hun eigen mogelijkheden en gedragsverandering is essentieel!!”

Wij denken dat alle fracties het volmondig met deze stelling eens zijn.

Sociaal Domein en sociale cohesie

Sociaal Domein.

Wij willen benadrukken dat wij als fractie DUS! blij zijn met de nieuwe werkwijze, zoals vastgesteld in het Koersplan Sociaal Domein. DUS! heeft altijd gepleit voor een aanpak waarbij de mens centraal staat in plaats van de regels. Een aanpak die ervan uitgaat dat mensen te vertrouwen zijn in plaats van een overmaat aan controle. Een aanpak waarbij niet alleen geteld wordt, maar ook het verhaal achter de cijfers wordt verteld. DUS! heeft aan de basis gestaan van deze ontwikkeling in Uithoorn en De Kwakel en ziet dit met tevredenheid in de nieuwe werkwijze terug. Wij kijken dan ook met vertrouwen en belangstelling de verdere effectuering en ontwikkelingen tegemoet.

Ook de invoering en uitvoering van de beleidsnota Wet Inburgering zien wij met vertrouwen tegemoet en hopen deze aanpak op meerdere terreinen in het sociaal domein terug te zien.

De jeugdzorg blijft een punt van zorg en aandacht. Wij drukken het college op het hart om — naast een effectievere, efficiëntere, maar vooral menswaardigere aanpak — ook te kijken naar onderliggende oorzaken van (toekomstige) kostenstijgingen. Zeker met het oog op de effecten van de coronacrisis.

Immers, veel regelingen vinden hun grondslag in een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen.

Sociale cohesie.

Sociale cohesie wordt vaak vertaald naar de kreet “Iedereen doet mee”. Dat impliceert zelfredzaamheid, die niet altijd mogelijk is. DUS! vertaalt “Iedereen doet mee” naar “Iedereen is waardevol”, naar Diversiteit & Inclusie. Dat betekent: gelijke kansen voor iedereen.

Daarom heeft DUS! het initiatief genomen tot een raadswerkgroep om concrete activiteiten hiervoor op te zetten.

Voor hen die ondersteuning nodig hebben, zetten we in op sterkere lokale netwerken. De gemeente fungeert dan niet langere meer als “single point of contact”. Resultaat:

 • Minder druk op de ambtelijke capaciteit.
 • En bovenal effectievere hulpverlening.

Wij adviseren het college dan ook om steviger in te zetten op sociale cohesie.

Schipholdossier

We zijn het allemaal erover eens dat de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid binnen onze gemeente voorop staan. En dat dit niet hand in hand gaat met groei van het aantal vliegtuigen. Het blijft dan ook van groot belang dat het standpunt van Uithoorn onder de aandacht wordt gebracht in de Tweede Kamer. We zijn trots op de intensieve inzet van onze gemeente. Tevens waarderen we de intensivering van de samenwerking met Stichting Push. We wensen werkgroep Schiphol veel succes in 2021.

Woningbouw

We zien mooie en ambitieuze plannen om woningen te realiseren. Maar voor DUS! is  ́het blijven bouwen omdat de vraag toe blijft nemen ́ geen doel op zich. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen:

 • Bouwen voor woningzoekenden;
 • En de leefbaarheid met behoud van milieu, groen, gezondheid en kwaliteit van leven.

Daarnaast vragen we aandacht voor de diversiteit in het woningaanbod en nog meer dan nu…… ‘bouwen passend bij de vraag’:

 • Meer woningen voor jongeren en
 • meer kleinere en betaalbare woningen.

We noemen ze nog maar eens…Tiny houses, Knarrenhoven, gezamenlijke wooncomplexen zoals de Bovenboog.

We zijn blij met de inzet van een doorstroommakelaar/wooncoach en de mogelijkheden om woningen aan te passen. We zijn benieuwd naar de resultaten en worden hierover graag door het college geïnformeerd.

Ook vragen we aandacht voor de huisvesting van specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen die noodopvang nodig hebben of beschermd wonen. Niet iedereen kan daarvoor terecht in Amsterdam. Ook is dat vaak niet wenselijk, bijvoorbeeld als het gaat om een gezin met schoolgaande kinderen. We vragen het college om hier creatieve oplossingen voor te zoeken en een plan hiervoor voor te leggen aan de raad.

Corona in relatie tot werkloosheid en het bedrijfsleven

Als we naar het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt kijken hakt Corona er fors in. Uiteraard moeten bedrijven ondersteund worden om hun hoofd boven water te houden. Belangrijk onderdeel vindt DUS! om bedrijven te ondersteunen om werknemers van werk naar werk te leiden.

 • Daarnaast vraagt DUS! om jongeren die problemen ondervinden met het vinden van stage- en leerwerkplekken zoveel mogelijk te ondersteunen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid.
 • Tevens vragen we om fors in te zetten op het arbeidsfit maken van werkzoekenden en hen zo snel mogelijk toe te leiden naar werk. Het opzoeken van de randen van wet- en regelgeving is hierbij wat DUS! betreft geoorloofd. We zijn benieuwd hoe de nog op te zetten sociale alliantie die in de nota inburgering genoemd wordt hierin kan bijdragen.

Tot slot de financiële positie

Er dagen enkele forse donkere wolken boven de meerjarenbegroting van Uithoorn:

De begroting geeft een te gunstig beeld omdat Enecogelden zijn toegevoegd en de inkomsten vanuit Precario volgend jaar stoppen. Daarnaast is de algemene uitkering een onzekere factor.

Tevens zitten we nog midden in de Corona-crises. Een crises waarvan we de gevolgen voor de arbeidsmarkt, ons bedrijfsleven en de economie nog helemaal niet goed overzien.

Om ook na 2021 goed doordachte keuzes te maken, gaan we uiteraard graag eind dit jaar met het college en de mederaadsleden in gesprek.

Ons uitgangspunt is dat er een alternatief komt voor een substantieel deel van het verlies aan inkomsten vanuit het Eneco- dividend. Graag zien we deze in het licht van de energietransitie. Mogelijkheden van een regionale energie-coöperatie dienen, naar onze mening, dan ook onderzocht te worden.

 Tot slot

Kortom…er is weer veel te doen in 2021. En we doen dat uiteraard samen met onze bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers en sportverenigingen en natuurlijk met inzet van onze ambtelijke organisatie. Laten we blijven verbinden ….en hiermee Uithoorn en De Kwakel, in 2021 weer een stukje mooier maken!

Invest Metropool Regio Amsterdam

Als DUS! ondersteunen wij van harte de investering van € 700.000 door de gemeente Uithoorn in het investeringsfonds van de Metropool regio Amsterdam (Invest MRA). We onderschrijven het doel om met dit fonds te investeren in innovatieve technieken om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hiermee dragen wij als gemeente bij aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en een bloeiende economie in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.

Als DUS! maken we ons ernstig zorgen over de opwarming van de aarde. In die zin zijn wij, ook al is het 50 jaar te laat, blij met het Parijsakkoord en met de inzet van Nederland om dit akkoord te realiseren.

We weten allemaal dat we het als Nederland niet goed doen. We lopen in Europa achter en we zijn verre van het beste jongetje uit de klas. Het is dan ook van groot belang dat ook wij in Nederland onze verantwoordelijkheid nemen. En ook dat wij uiteindelijk als gemeente Uithoorn ons steentje bijdragen.

Met het budget ondersteunen we bedrijven om te investeren in innovatieve technieken. Daarnaast zien we ook rendement tegemoet. En de investering kent een beperkt risico. Tevens zien we dat we met dit fonds bijdragen aan de werkgelegenheid en dat de regio een graantje meepikt in de enorme groeimarkt van de energietransitie.

DUS-Uithoorn en de PvdA dienen motie over vluchtelingenkinderen in.

Begin maart deden defence for children, stichting vluchteling en vluchtelingenwerk een oproep aan gemeenten om kenbaar te maken dat vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland moeten krijgen. 
De humanitaire crisis die zich (onder andere) op dit moment in de Griekse vluchtelingenkampen afspeelt staat later in de geschiedenisboeken van onze kinderen. Toen ik de oproep las, dacht ik: het is een druppel op een gloeiende plaat, maar ik wil mij op zijn minst uitspreken. Gelukkig denkt onze gehele fractie er precies zo over.
Inderdaad, we hebben geen beslissingsbevoegdheid als gemeenteraad. Maar we vragen ook niet om besluiten. We vragen ook geen budget of plan van aanpak. We vragen er inhoudelijk iets van te vinden. 
Met het indienen van deze motie doen we een moreel appèl aan ieder die daadwerkelijk voelt en ziet dat zich een humanitaire ramp voltrekt en vindt dat Nederland in actie moet komen. 
Natuurlijk verschillen meningen en kan het zijn dat de andere fracties er inhoudelijk anders over denken. En natuurlijk respecteren wij dat, maar wij vragen nadrukkelijk de andere partijen zich nu niet te verschuilen achter bewoordingen die uiteindelijk neerkomen op “Daar gaan wij niet over”. Over Schiphol en het kinderpardon gaan wij immers ook niet, maar bij deze dossiers kozen wij ervoor om ons gezamenlijk uit te spreken. Als deze situatie u werkelijk aan het hart gaat bent u dan bereid om uw hart te volgen? 
Het alternatief is zwijgen, wegkijken en afwachten. De keuze is aan ons.

Nieuwe gemeentelijke duurzaamheidslening

Als DUS! zijn we blij met de nieuwe gemeentelijke duurzaamheidslening. Hiermee komt Uithoorn tegemoet aan de behoefte van onze inwoners. En wel specifiek aan die van woningeigenaren en van huurders die alleen zonnepanelen willen instaleren en daar geen eigen middelen voor hebben. Met deze lening is het mogelijk om minimaal € 2.500 en maximaal € 7.500 te lenen en via zonne-energie te besparen op de energiekosten. Hiermee zetten we in Uithoorn weer een mooie stap in de energie-transitie!!  Een stap die wij als duurzame partij van harte toejuichen!

Coronacrisis

Beste inwoners van Uithoorn en De Kwakel,

Het coronavirus heeft een grote ontwrichtende invloed op ons leven. Mensen worden ziek en niets is zoals het was. Kortom, ons leven staat danig op z’n kop. We willen vanuit DUS! iedereen dan ook veel sterkte en, voor hen die klachten hebben, beterschap wensen!!

Natuurlijk houden we ons als burger aan alle RIVM-regels. We werken veelal vanuit huis en houden afstand. Kinderen blijven thuis en ouders geven hen les. Ouderen blijven thuis. Kortom, we zien dat onze inwoners er alles aan doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en mensen ziek worden. Daar is DUS! blij om!!

Er zijn ook veel van onze inwoners nog wel aan het werk. Zoals mensen die in de zorg werken, het onderwijs, in de schoonmaak of in de supermarkt. Zij doen fantastisch werk!! En als DUS! willen we onze enorme waardering naar hen toe uitspreken!!

Veel bedrijven, winkels en ZZP’ers in Uithoorn ondervinden grote nadelen van deze crisis. Natuurlijk zijn we blij met het noodpakket, dat de overheid heeft ingesteld om hen te ondersteunen. Maar de onzekerheden voor deze organisaties en voor de medewerkers zijn heftig. Het gaat immers om het voortbestaan van winkels en bedrijven en om banen. Laten we als inwoner doen wat we kunnen, zoals boodschappen doen bij onze eigen middenstand.

Ook willen we een oproep doen om als inwoner een steentje bij te dragen, door extra om te zien naar onze medebewoners en familieleden. We kunnen vaker even bellen en informeren hoe het met hen gaat. Of een boodschap doen voor onze ouderen die de deur niet uit willen of durven. Kortom, laten we naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn!

Beste inwoner, wij wensen u in deze tijd veel saamhorigheid! Blijf gezond!

Standpunt DUS! Inzake Schiphol

DUS! is tegen groei van Schiphol, genoeg is genoeg. Zoals u ook in de media kunt lezen is er momenteel veel te doen het voornemen minister van Nieuwenhuizen om
Schiphol te laten groeien. Het definitieve besluit hierover is
echter nog niet genomen. De beleidsregels hangen nog ‘in de lucht’
en de zaken staan op scherp. De beleidsregels hangen
nog ‘in de lucht’ en de zaken staan op scherp.

Op 17 oktober jl. heeft er een speciale raadsvergadering
plaatsgevonden naar aanleiding van dit voornemen van
de minister. DUS! heeft zich daar stevig uitgesproken
TEGEN groei van Schiphol. U kunt ons volledige betoog
vinden op onze website. www.dus-uithoorn.nl

DUS! vindt dat gezondheid van de inwoners van Uithoorn en de leefbaarheid in onze gemeente voorop moet staan. Wij willen dat hinderbeperking aantoonbaar en meetbaar gerealiseerd wordt. Daarnaast willen we dat eerder gemaakte afspraken hierover in de wet worden vastgelegd zodat deze te handhaven zijn. We maken ons zorgen over de invloed van vliegverkeer op de natuur, op het klimaat, op de veiligheid en op de gezondheid van de mensen die rondom Schiphol wonen. Hinderbeperking en groei van het aantal vliegbewegingen gaan niet hand-in-hand. Een verdere toename van geluidshinder en vliegtuigbewegingen vinden we dan ook onacceptabel. Hiermee sluiten we aan bij de boodschap van onze bewoners die via de bewonersenquête geuit werd.

Samen met PvdA en !DURF hebben we een motie ingediend met deze boodschap. Helaas heeft onze motie het net niet gehaald (10-8).

DUS! blijft zich echter vol energie inzetten in de Uithoornse Raadswerkgroep Schiphol, zoekt actief contact met collega’s van D66 en GroenLinks – zowel regionaal als in de tweede kamer- en neemt zoveel mogelijk deel aan bijeenkomsten over de plannen van Schiphol. Het nieuwe boekje ‘Stand van Zaken Schiphol’ van raadswerkgroep Schiphol is te vinden op de website van de Gemeente.

Wij blijven overal actief onze mening uitdragen: Geen groei van Schiphol – genoeg is genoeg!

Mocht u een keer met de fractieleden van DUS! in gesprek willen over dit onderwerp, dan kan dat. U kunt een email sturen naar judithbeuse@dus-uithoorn.nl.