Categoriearchief: Uncategorized

Nieuwe gemeentelijke duurzaamheidslening

Als DUS! zijn we blij met de nieuwe gemeentelijke duurzaamheidslening. Hiermee komt Uithoorn tegemoet aan de behoefte van onze inwoners. En wel specifiek aan die van woningeigenaren en van huurders die alleen zonnepanelen willen instaleren en daar geen eigen middelen voor hebben. Met deze lening is het mogelijk om minimaal € 2.500 en maximaal € 7.500 te lenen en via zonne-energie te besparen op de energiekosten. Hiermee zetten we in Uithoorn weer een mooie stap in de energie-transitie!!  Een stap die wij als duurzame partij van harte toejuichen!

Coronacrisis

Beste inwoners van Uithoorn en De Kwakel,

Het coronavirus heeft een grote ontwrichtende invloed op ons leven. Mensen worden ziek en niets is zoals het was. Kortom, ons leven staat danig op z’n kop. We willen vanuit DUS! iedereen dan ook veel sterkte en, voor hen die klachten hebben, beterschap wensen!!

Natuurlijk houden we ons als burger aan alle RIVM-regels. We werken veelal vanuit huis en houden afstand. Kinderen blijven thuis en ouders geven hen les. Ouderen blijven thuis. Kortom, we zien dat onze inwoners er alles aan doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en mensen ziek worden. Daar is DUS! blij om!!

Er zijn ook veel van onze inwoners nog wel aan het werk. Zoals mensen die in de zorg werken, het onderwijs, in de schoonmaak of in de supermarkt. Zij doen fantastisch werk!! En als DUS! willen we onze enorme waardering naar hen toe uitspreken!!

Veel bedrijven, winkels en ZZP’ers in Uithoorn ondervinden grote nadelen van deze crisis. Natuurlijk zijn we blij met het noodpakket, dat de overheid heeft ingesteld om hen te ondersteunen. Maar de onzekerheden voor deze organisaties en voor de medewerkers zijn heftig. Het gaat immers om het voortbestaan van winkels en bedrijven en om banen. Laten we als inwoner doen wat we kunnen, zoals boodschappen doen bij onze eigen middenstand.

Ook willen we een oproep doen om als inwoner een steentje bij te dragen, door extra om te zien naar onze medebewoners en familieleden. We kunnen vaker even bellen en informeren hoe het met hen gaat. Of een boodschap doen voor onze ouderen die de deur niet uit willen of durven. Kortom, laten we naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn!

Beste inwoner, wij wensen u in deze tijd veel saamhorigheid! Blijf gezond!

Standpunt DUS! Inzake Schiphol

DUS! is tegen groei van Schiphol, genoeg is genoeg. Zoals u ook in de media kunt lezen is er momenteel veel te doen het voornemen minister van Nieuwenhuizen om
Schiphol te laten groeien. Het definitieve besluit hierover is
echter nog niet genomen. De beleidsregels hangen nog ‘in de lucht’
en de zaken staan op scherp. De beleidsregels hangen
nog ‘in de lucht’ en de zaken staan op scherp.

Op 17 oktober jl. heeft er een speciale raadsvergadering
plaatsgevonden naar aanleiding van dit voornemen van
de minister. DUS! heeft zich daar stevig uitgesproken
TEGEN groei van Schiphol. U kunt ons volledige betoog
vinden op onze website. www.dus-uithoorn.nl

DUS! vindt dat gezondheid van de inwoners van Uithoorn en de leefbaarheid in onze gemeente voorop moet staan. Wij willen dat hinderbeperking aantoonbaar en meetbaar gerealiseerd wordt. Daarnaast willen we dat eerder gemaakte afspraken hierover in de wet worden vastgelegd zodat deze te handhaven zijn. We maken ons zorgen over de invloed van vliegverkeer op de natuur, op het klimaat, op de veiligheid en op de gezondheid van de mensen die rondom Schiphol wonen. Hinderbeperking en groei van het aantal vliegbewegingen gaan niet hand-in-hand. Een verdere toename van geluidshinder en vliegtuigbewegingen vinden we dan ook onacceptabel. Hiermee sluiten we aan bij de boodschap van onze bewoners die via de bewonersenquête geuit werd.

Samen met PvdA en !DURF hebben we een motie ingediend met deze boodschap. Helaas heeft onze motie het net niet gehaald (10-8).

DUS! blijft zich echter vol energie inzetten in de Uithoornse Raadswerkgroep Schiphol, zoekt actief contact met collega’s van D66 en GroenLinks – zowel regionaal als in de tweede kamer- en neemt zoveel mogelijk deel aan bijeenkomsten over de plannen van Schiphol. Het nieuwe boekje ‘Stand van Zaken Schiphol’ van raadswerkgroep Schiphol is te vinden op de website van de Gemeente.

Wij blijven overal actief onze mening uitdragen: Geen groei van Schiphol – genoeg is genoeg!

Mocht u een keer met de fractieleden van DUS! in gesprek willen over dit onderwerp, dan kan dat. U kunt een email sturen naar judithbeuse@dus-uithoorn.nl.

Woningnood in Uithoorn

DUS! heeft het college opdracht gegeven met creatieve oplossingen tegen woningnood te komen. “De Ruilverkaveling” plus verplaatsen van sportcomplexen is zo’n creatieve oplossing.Maar DUS! vormt geen oordeel op basis van ideeën en aannames. Daarom hebben wij opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Belangrijke (tegenstrijdige) onderzoekscriteria voor onze besluitvorming zijn woningnood en leefbaarheid. Leefbaarheid betreft niet alleen geluidshinder van Schiphol. Ook verkeersdruk, bereikbaarheid van de nieuw te bouwen woningen en bereikbaarheid van de sportfaciliteiten wegen mee.DUS! wacht de onderzoeksresultaten af. Tot die tijd roepen wij inwoners en andere belanghebbenden op hun mening over dit plan te geven.

Motie ‘Vuurwerkverbod’

N.a.v. de rumoerig verlopen oudejaarsnacht waarin ook in Uithoorn sprake was van veel onrust en vandalisme heeft de fractie van DUS! besloten om de onderstaande motie mede te ondertekenen. De tekst van de motie vindt u hieronder

De gemeenteraad van Uithoorn, in vergadering bijeen op 30 januari 2020;

Constaterende dat:

 • De huidige norm rondom het afsteken van vuurwerk door particulieren onveiligheid en verstoring van de openbare orde veroorzaakt;
 • Vuurwerk doelbewust wordt gebruikt om te verhinderen dat politie en hulpverleners hun werk kunnen doen, ook in Uithoorn;
 • Het milieu en dierenwelzijn de dagen rondom oud & nieuw ernstig worden aangetast;
 • Tweederde van de vuurwerkafstekers zegt te willen stoppen met het afsteken van vuurwerk, als er in plaats daarvan een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd.

Overwegende dat:

 • De gemeentewet (artikel 149) mogelijkheden biedt om het afsteken van vuurwerk in Uithoorn & de Kwakel te verbieden;
 • Er een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2017) ligt, waarin geadviseerd wordt knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden en siervuurwerk legaal te houden. Waarbij opgemerkt moet worden dat een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk beter te handhaven is;
 • Nog onduidelijk is of landelijke wetgeving rondom een totaalverbod op consumentenvuurwerk voor de komende jaarwisseling een feit is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • De Algemene plaatselijke verordening te wijzigingen door een algeheel verbod op het tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk op te nemen;
 • Zorg te dragen voor de inwerkingtreding van dit verbod in het huidige kalenderjaar, in ieder geval voorafgaand aan de jaarwisseling van 2020/2021;
 • Oud en nieuw te benaderen als een evenement. Stimuleer en ondersteun burgers en lokale ondernemers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling die de sociale cohesie in Uithoorn bevordert.

En gaat over tot de orde van de dag.

Els Gasseling,

Brenda Elgersma, Benno van Dam,

André Jansen, Nahid Aoulad Bouchta,

Ans Gierman, Judith Beuse, José de Robles, Fieke Otto-Ossenkoppele

Algemene beschouwingen programmabegroting 2020

We zien in de begroting voor 2020, dat volgend jaar weer veel ambities uit het coalitieakkoord gerealiseerd gaan worden. DUS! spreekt dank uit aan het college en alle betrokken ambtenaren voor de totstandkoming van deze sluitende programmabegroting met alle ambities. En we stemmen hier dan ook mee in.

Wat DUS! betreft verdienen drie thema’s in 2020 extra aandacht: duurzaamheid, diversiteit & inclusie én woningbouw

Duurzaamheid

Dit onderwerp staat in 2020 hoog op onze politieke agenda. Er is veel te doen!! We gaan bestaande een nieuwe woningen verduurzamen en we zetten verder in op thema’s zoals klimaatadaptie en biodiversiteit. Dat juichen we natuurlijk toe!!

 1. Regionale Energie Strategie.
 2. We gaan ook aan de slag met de Regionale Energie Strategie en uitvoeringsplannen op wijkniveau.
 3. We hebben een landelijke opgave om in 2030 door middel van wind en zon 35TWh aan elektriciteit op te wekken. Ook Uithoorn zal haar bijdrage moeten leveren.
 4. Uithoorn is een gemeente met een relatief klein oppervlakte. Daarnaast is de grond, door de ligging minder geschikt, voor grootschalige opwekking van wind- en/of zonne-energie.
 5. De bijdrage van Uithoorn zal dan voornamelijk een financiële bijdrage betreffen, tenzij wij zelf projecten kunnen ontwikkelen binnen de kaders van de RES.
 6. DUS! stelt voor om op korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zelf projecten voor opwekking van zon- en/of wind-energie te ontwikkelen. Projecten die én financieel voordeel opleveren voor de eigen inwoners, én passen binnen de kaders van de RES. Dit eventueel in samenwerking met andere gemeenten uit de RES NHZ. Wij stellen tevens voor om de realisatie te bekostigen uit (een deel van) de te ontvangen Eneco-gelden.
 • Schipholdossier. We blijven werken aan het Schipholdossier. Hinderbeperking en het terugdringen van geluidsoverlast blijft essentieel. Maar daarnaast zien we graag dat dit dossier, volledig in het licht wordt behandeld van duurzaamheid: geen groei, minder stikstof, minder ultrafijnstof en minder CO2.
 • Afval. We staan in 2020 voor een forse uitdaging om het scheiden van afval te intensiveren en de hoeveelheid restafval terug te brengen. Bewustwording biedt kansen. Communicatie richting burgers en bedrijven over hun eigen mogelijkheden vinden wij dan ook erg belangrijk!! Onderwerpen zijn het tegengaan van voedselverspilling, minder papier gebruiken en dan de ‘riedel met de 6 r’en’: refuse, reduce, redesign, re-use (hergebruik), repair en refurbish (renoveren). Dus… een belangrijke taak voor de gemeente.

Diversiteit en inclusie

 1. Sociale cohesie.

DUS! hecht groot belang aan de sociale cohesie in Uithoorn en De Kwakel. Het stimuleren van activiteiten en het faciliteren van ontmoetingen in de buurt zoals verwoord in het coalitieakkoord, zien wij nu vertaald in het wijkgericht werken. Dat schemert in de programma’s door. Dat stemt ons positief.

Tegelijkertijd zien we grotere maatschappelijke ontwikkelingen die ook in Uithoorn en de Kwakel zorgen voor demografische verandering.

 • Denk bijvoorbeeld aan de toename van arbeidsmigranten, expats en statushouders.
 • Ook zullen we de komende jaren vaker te maken krijgen met grootstedelijke problematiek die vanuit Amsterdam onze richting opschuift.

Een glazen bol hebben we niet, maar we verwachten dat de diversiteit en de culturele verschillen in onze gemeente zullen toenemen.

De rijkdom aan diversiteit omarmen we. Maar polarisatie ligt op de loer. Wij vinden het buitengewoon belangrijk om dit tegen te gaan. Versterken van de sociale cohesie in ons dorp is essentieel. Wat DUS! betreft streven we in Uithoorn een inclusieve samenleving na.

De gemeentelijke organisatie zou daarin wat ons betreft een voorbeeld moeten stellen. Hiervoor zal DUS! een motie indienen.

 • Kinderen.

Een doelgroep die wij vandaag in het bijzonder willen uitlichten zijn kinderen. Er is tot onze vreugde hard gewerkt aan jeugdparticipatie in het kader van de vreedzame scholen en wijken. In februari vindt er een kinderconferentie plaats. Wij volgen niet alleen met belangstelling de uitkomsten, maar willen ook dat er vervolgens iets met de inbreng gedaan wordt.

We willen immers de participatie van kinderen en jongeren naar een hogere trede brengen: niet alleen meepraten en meedenken, maar actief invloed uitoefenen op de samenleving waarvan je deel uitmaakt. Dan werk je in onze ogen pas echt aan burgerschap. Wij willen daarom de wethouder vragen of het mogelijk is om het initiatievenfonds actief onder de aandacht te brengen van kinderen en jongeren, zodat het aantal aanvragen in 2020 door deze groep zal toenemen toegenomen. Wethouder, kunt u deze toezegging doen?

Tot slot kijken we uit naar de pilot kinderarmoede. Wat DUS! betreft moeten alle kinderen in Uithoorn en de Kwakel gelijke kansen krijgen, ongeacht de inhoud van de portemonnee van hun ouders.

Woningbouw

In de programmabegroting staat letterlijk: de gemeente gaat op zoek naar en creëert kansen voor woningbouw. Dat is mooi. We willen graag, en we herhalen onszelf, dat er speciale aandacht is voor de grote behoefte aan woningen voor jongeren, aan sociale huurwoningen en aan kleinere woningen.

Daarom graag speciale aandacht voor Tiny houses, gezamenlijke wooncomplexen en andere nieuwe woonvormen zoals knarrenhoven.

Sluitende begroting en stijgende schuld

 • Er ligt een sluitende begroting. Dat is mooi. We gaan grote investeringen doen die uiteindelijk ons dorp mooier maken. Het dorpscentrum krijgt een prachtige groene uitstraling en we krijgen mooie Multifunctionele Accommodaties. Zorgpunt is echter de stijgende schuldquote.
 • De financiële positie van onze gemeente is al jaren een punt van aandacht. In een financieel lastige periode leidde dit in 2012 tot de “Nota Financieel Gezond” en het vaststellen van een schuldenlimiet van 100%.
 • Dit aspect wordt nu losgelaten.
 • We vinden het belangrijk de financiële positie van onze gemeente nauwlettend te monitoren. Maar wel in balans met het huidige tijdsbeeld en afgezet tegen de (maatschappelijke) opgaven waarvoor wij ons geplaatst zien. En één van deze opgaven ligt besloten in de Regionale Energie Strategie (RES).
 • Met name deze (maatschappelijke) opgaven zijn er aanleiding toe dat DUS! de verwachte Eneco-gelden niet direct als middel ziet om de schuldquote omlaag te brengen.

DUS! vindt het zeer raadzaam om ons financieel beleid tegen het licht te houden. We stellen dan ook voor in het eerste kwartaal 2020 een herijking en actualisering van de Nota Financieel Gezond te starten.

Tot slot

Er is veel te doen in 2020. En we doen dat uiteraard samen. Samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers en sportverenigingen en natuurlijk met inzet van onze ambtelijke organisatie. Door te verbinden kunnen we Uithoorn en De Kwakel, in 2020 weer een stukje mooier maken!

Standpunt DUS! Inzake Schiphol

“Allereerst vinden wij het belangrijk dat we alle mensen die de afgelopen 10 jaar zo hard hebben gewerkt aan dit dossier bedanken. Ook dank aan PUSH en aan de insprekers en aan alle inwoners hier aanwezig. Door de inzet van een ieder en de intensieve lobby naar de tweede kamer hebben we al veel voor elkaar gekregen, o.a. dat Uithoorn heel duidelijk op het netvlies staat van de minister.

Standpunt van DUS! naar aanleiding van het advies van Minister Nieuwenhuizen dat Schiphol mag groeien van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen op korte termijn. Verwoord tijdens de raadsvergadering van 17 oktober jl.

Wat DUS! betreft stopt de groei. Genoeg is genoeg! 
De lucht moet schoner en het geluid moet minder. Onze gezondheid staat voorop. Dus wij zeggen nee tegen de plannen van de minister. Geen groei! En dat is ook de boodschap die recht doet aan de mening van onze inwoners.

Als je je als politieke partij gaat uitspreken over Schiphol dan is het gevaar dat je gaat verzanden in het opsommen van feiten, het aanhalen van rapporten, het discussiëren over definities en het uitleggen van afkortingen LIB4 of 5, 20ke, ORS, BRS en noem maar op. De essentie van de vraag raakt zoek in de brei van informatie. Dus moet je het terugbrengen naar de kern.

Want waar gaat het om? Wij spreken ons vanavond als raad, als individuele fracties, duidelijk uit of we het wel of niet eens zijn met het plan van de Minister om Schiphol te laten groeien naar 540.000 vluchten op korte termijn. En we geven onze uitspraak mee aan de Wethouder als leidraad in de gesprekken die hij over het onderwerp Schiphol voert, waar dan ook. Niets meer en niets minder. 

Als je dan kijkt naar wat we weten:

1. De geluidsoverlast is in sommige wijken van Uithoorn en de Kwakel nu al veel te groot. 
2. De gezondheid van onze inwoners staat zwaar onder druk
3. De luchtkwaliteit rondom Schiphol is sterk verslechtert (door de hoge fijnstof en CO2 uitstoot)
4. De veiligheid staat onder druk want de primaire banen worden al tot aan hun maximale capaciteit gebruikt
5. Een groot deel van de groei zal vliegverkeer over de Aalsmeerbaan zijn
7. De uitslag van de bewonersconsultatie is: geen groei en minder geluidsoverlast
8. En laten we niet vergeten dat wij nog hinderbeperking tegoed hebben vanuit het Aldersakkoord. Want Schiphol is de afgelopen jaren wel gegroeid naar de 500.000 vluchten maar Uithoorn heeft alleen maar meer hinder gekregen. Groei en hinder vermindering gaan blijkbaar niet hand in hand.

En als je dan even buiten de grenzen van onze gemeente kijkt, spelen er nog andere belangrijke zaken:

1. De ontwikkelingen en innovaties gaan niet zo snel dat je binnen een afzienbare tijd kan verwachten dat reguliere vluchten elektrisch en zonder milieu- en gezondheidseffecten zijn. (En de voorgestelde groei begint al binnen een jaar)
2. We hebben een klimaatakkoord waar we aan moeten voldoen
3. De natuur en met name de rondom Schiphol verslechtert
4. Iedereen moet verduurzamen, boeren staan onder druk en Schiphol mag groeien terwijl zij een groot aandeel heeft in de schadelijke uitstoot.
6. Gemeenten rondom Schiphol hebben enorme bouwbeperkingen
5. De voorwaarden waaronder Schiphol van de minister groei kan verdienen zijn onvoldoende gedefinieerd en vooralsnog afhankelijk van interpretatie
6. Schiphol betaalt nog steeds geen btw op tickets of accijns op brandstof waardoor de ticketprijzen laag worden gehouden. (Oneerlijke concurrentie tov ander vervoer)
7. De mate waarin groei van Schiphol een positief effect heeft op de economie staat flink ter discussie

Wat DUS! betreft is de conclusie duidelijk: Nee! We zijn het niet eens met de minister dat Schiphol kan groeien naar 540.000 vluchten. En dat is de boodschap die onze wethouder wat ons betreft overal moet laten horen.

En hierin staan we niet alleen. In deze raad staan we niet alleen en ook daarbuiten niet. Veel inwoners en ook gemeenten om ons heen denken er hetzelfde over en spreken zich uit. Actiegroepen spreken zich uit. 

Dus onze krachtige boodschap vanavond is:
1. we blijven de verbinding zoeken 
2. we laten ons niet uit elkaar spelen door geneuzel over details, definities en nuances.
3. En we laten ons niet verblinden door beloften en ongedefinieerde toezeggingen.
Dat hebben we de afgelopen jaren teveel meegemaakt. Dus geen rookgordijnen meer om groei van Schiphol mogelijk te maken!!

Samen met omliggende gemeenten en samen met actiegroepen laten we een eenduidige boodschap horen: Geen groei van Schiphol. 

Vanavond gaat het om de reactie op de brief van de minister: voorgestelde groei van Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen te beginnen op korte termijn. 

DUS! Spreekt duidelijk uit:
Wij zijn tegen groei van Schiphol! 
We hopen dat alle partijen dat ook vinden en zich daarover duidelijk uitspreken. 

Samen met PvdA en Durf dienen wij een motie in waarin we deze boodschap heel duidelijk laten doorklinken.“