Algemene beschouwingen

Grond-stof tot nadenken, algemene beschouwingen gemeenteraad

Grond-stof tot nadenken, algemene beschouwingen gemeenteraad

Peter Timmer – 7 november 2013

Terugblikkend op deze raadsperiode kunnen we vaststellen dat het een financieel lastige periode was en is. We gingen van de ene bezuiniging naar de volgende. Maar toch, de speerpunten van de coalitie zijn overeind gebleven. Talentontwikkeling is goed van de grond gekomen en op gebied van duurzaamheid zijn meters gemaakt, het is een belangrijk uitgangspunt geworden.Een hele opgaaf is nog Amstelplein en omgeving te maken tot een mooi dorpscentrum waar het goed toeven is. Binnenkort zullen we daarover spreken in de raad. Gisteren ontvingen we een persbericht dat de basis is gelegd, er is een eerste ontwerp en er komt geen betaald parkeren. Maar wie betaalt het dan wel?

Over parkeren gesproken. Uitbreiding parkeergelegenheid bij sportpark aan de Vuurlijn € 110.000. Moet dat zoveel kosten? Ten koste van hoeveel bomen? Waarom betaalt de sportvereniging geen eigen bijdrage van tenminste 1/3 deel?

Zoals gezegd: “grond-stof tot nadenken”: Door de nieuwe inzamelmethode wordt 60% meer plastic opgehaald. En de hoeveelheid restafval is met 18 % gedaald. Hierdoor wordt per huishouden € 15 per jaar bespaard. Welk een formidabele bijdrage aan het minder doen stijgen van de lokale lasten. Dáár heb je geen werkgroep voor nodig!

Bezuinigen doet soms pijn en je moet je ambities bijstellen, maar soms kom je tot de ontdekking dat het met minder geld ook is te doen. Niet alles is regelrecht afhankelijk van de financiën en vaak kan het efficiënter. Dit jaar is de raad veel meer betrokken bij de voorbereiding van de begroting. Op 4 juli werd de kadernota voor deze begroting vastgesteld na een zoek- en onderzoekproces van enkele maanden. Ook toen hielden we algemene beschouwingen. Vele bezuinigingsrichtingen, door diverse fracties ingebracht, lagen op tafel. Door middel van diverse amendementen hebben we als raad aangegeven op welke manier tot een sluitende begroting moest worden gekomen.
Daarbij is niet meer gesproken over de bibliotheek. Over de bezuiniging daarop was immers vorig jaar al besloten, met een bijstelling middels een amendement van de coalitiepartijen. DUS! maakt zich wel zorgen over deze ingeplande bezuiniging. Immers van verhuizing naar een goedkopere locatie is voorlopig nog geen sprake. In het gisteren ontvangen raadsbericht staat dat tijdelijke huisvesting elders niet meer in beeld is vanwege de hoge kosten van 2 x verhuizen en inrichten. Er is nog geen goedkopere locatie, dus kan de voor 2014 geplande bezuiniging kan niet doorgaan.

Bezuinigen is geen activiteit waar wij als raad en als DUS! ons graag mee bezig houden, maar in tijden als deze is dit onvermijdelijk. Deelname aan de werkgroep die ten doel had te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden zonder dat deze tot lastenverzwaring voor de burgers leidt, heeft geen directe effecten gesorteerd.

Uitgangspunten voor DUS! bij deelname aan de werkgroep waren vanaf het begin helder gesteld.
1. Er mag niet alleen vanuit financieel perspectief beoordeeld worden. De kwaliteit van wonen en werken in Uithoorn moet op een acceptabel niveau gehouden worden. Bezuinigingen mogen niet tot een “kaalslag” leiden.
2. Het huidige beleid mag niet zonder meer gewijzigd worden. Ten eerste zijn binnen de huidige coalitie én binnen de Raad weloverwogen afspraken gemaakt. Als betrouwbare overheid hebben wij de taak om geen zwalkend beleid te voeren. Consistentie naar de burgers is een belangrijk onderdeel van vertrouwen kunnen hebben in politiek en openbaar bestuur. Ook dit is op te vatten als een vorm van communicatie met de burger. Deze kanttekeningen in ogenschouw nemende, concluderen wij dat in een vooral economisch moeilijke raadsperiode een toekomstgerichte koers is gevaren, waarin de impact op de gemeente zoveel mogelijk is beperkt.

Het onderzoek naar samenwerking van Uithoorn met de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen is nog gaande. Alle 4 gemeenten willen kosten besparen, kwetsbaarheid verminderen en kwaliteit verhogen. En dat alles met behoud van lokale autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid. De eerste resultaten van onderzoek zijn hoopgevend, in ieder geval op het punt van kosten besparen. Gemeenten moeten natuurlijk een goede kwaliteit van besluitvorming bieden (transparant en met serieuze burgerinvloed) en ook een goede kwaliteit van beleid en uitvoering (slagvaardig, effectief, servicegericht en kostenbewust).

Die lokale autonomie moet natuurlijk niet door Den Haag verder worden ingeperkt. Dat risico is duidelijk aanwezig met doorvoering van de 3 decentralisaties. Lokale differentiatie moet daarbij mogelijk blijven. De roep om gelijkheid voor de burger in de ene gemeente ten opzichte van de andere gemeente kan de lokale autonomie gaan beperken. Gemeenten dienen juist meer beleidsvrijheid te krijgen en ook een groter eigen belastinggebied. Anders is het gevaar aanwezig dat gemeenten op den duur slechts de uitvoeringskantoren van het Rijk zullen worden.

Kortom, ook in de komende raadsperiode is nog veel werk aan de winkel en zoals gezegd: “grond-stof tot nadenken”.