“Bezuinigen” – beschouwing in de gemeenteraad

“Bezuinigen” –  beschouwing in de gemeenteraad

13-11-2012- Peter Timmer    

Inleiding

Waartoe zijn wij op aarde? Ik zal u niet vermoeien met wat ik daarover in de catechismus heb geleerd. Weinig mensen zullen daar nog weet van hebben.
Waartoe is de gemeente Uithoorn op aarde?
Om vele wettelijke taken uit te voeren die bij een gemeente horen. En daarnaast nog vele andere taken die wij belangrijk vinden en waar we belasting voor betalen om ze te kunnen uitvoeren. Taken ten behoeve van inwoners en bedrijven, in samenwerking met vele organisaties binnen en buiten de gemeente. De nieuwe regering lijkt te denken aan grotere gemeenten om alle taken beter en goedkoper te kunnen uitvoeren. Velen voelen op de klompen aan dat groter niet altijd goedkoper en efficiënter is. Natuurlijk kan en moet wel zoveel mogelijk worden samengewerkt. Vorige week werd dat gevoelen bevestigd. Uit onderzoek kwam naar voren dat gemeenten na fusies meer kosten dan ervoor. Toch staan wij hier nu voor een moeilijke opgaaf.

“Bezuinigen” –  beschouwing in de gemeenteraad

13-11-2012- Peter Timmer    

Inleiding

Waartoe zijn wij op aarde? Ik zal u niet vermoeien met wat ik daarover in de catechismus heb geleerd. Weinig mensen zullen daar nog weet van hebben.
Waartoe is de gemeente Uithoorn op aarde?
Om vele wettelijke taken uit te voeren die bij een gemeente horen. En daarnaast nog vele andere taken die wij belangrijk vinden en waar we belasting voor betalen om ze te kunnen uitvoeren. Taken ten behoeve van inwoners en bedrijven, in samenwerking met vele organisaties binnen en buiten de gemeente.De nieuwe regering lijkt te denken aan grotere gemeenten om alle taken beter en goedkoper te kunnen uitvoeren. Velen voelen op de klompen aan dat groter niet altijd goedkoper en efficiënter is. Natuurlijk kan en moet wel zoveel mogelijk worden samengewerkt. Vorige week werd dat gevoelen bevestigd. Uit onderzoek kwam naar voren dat gemeenten na fusies meer kosten dan ervoor. Toch staan wij hier nu voor een moeilijke opgaaf.

Financiën

Dit jaar staat de behandeling van de programmabegroting grotendeels in het teken van ombuigen en bezuinigen. Werd in de vorige raadsperiode nogal eens gesteggeld over het niet eens durven noemen van het woord bezuinigen, moeten we sindsdien constateren dat we binnen 2 jaar al in de 2e bezuinigingsronde zitten.

En dan gaat er nog het een en ander op ons afkomen door het beleid van het nieuwe kabinet. Een overschot op de meerjarenbegroting lijkt riant, maar wie zich verdiept in hetgeen ons te wachten staat zal moeten erkennen dat daar weinig tot geen ruimte in zit. 

Vorig jaar al trok DUS! de conclusie dat de ambities jaren eerder hadden moeten worden bijgesteld. Jammer dat de consequenties van die ambities niet eerder duidelijk werden gemaakt. DUS! staat voor een transparant gezond financieel beleid, waarbij rekening gehouden wordt met effecten op langere termijn en vanzelfsprekend een structureel sluitende begroting.

Voor de financiering van onderwijshuisvesting en ook het speelbeleidsplan en de infrastructuur ingevolge het UVVP is teveel uitgegaan van een almaar voortdurende groei van de inkomsten. Als gevolg van de financiële en economische crisis is aan die groei een einde gekomen en komen we tekort. Daar komen dan ook nog eens bij de lagere uitkering van het Rijk en overheveling van meer taken.

Proces

Door deze bezuinigingsronde is de raad wel met de neus op de feiten gedrukt dat het inzicht in vele cijfers ontbreekt. Dat zullen we onszelf moeten aanrekenen, de raad heeft immers zelf voor dit model gekozen en geen gehoor gegeven aan diverse oproepen van mijn kant om meer inzicht.

Wanneer vervolgens het College in de schriftelijke vragenronde vele vragen als “politiek” aanmerkt en daarom niet beantwoordt helpt dat niet echt voor een goede stemming. Daar zullen betere afspraken over gemaakt moeten worden.

Op dit moment hebben wij nog vele antwoorden op reeds ingediende vragen tegoed.

Om- of bijbuigen

We mogen onszelf gelukkig prijzen met al die vrijwilligers die zich inzetten voor hun vereniging en daarmee ook voor de samenleving. DUS! vindt dat van onschatbare waarde, dat kan niet genoeg gezegd worden.

Helaas kunnen we niet ontkomen aan bezuinigingen. Het verminderen van subsidies is niet leuk, maar we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Al enige tijd is op de griffie een formatieplaats niet bezet en daardoor wordt onnodig beslag gelegd op de financiële ruimte. Samen met VVD en PvdA dienen wij daarom een amendement in. 

Ten aanzien van de sportverenigingen heeft het college aangegeven bereid te zijn terug te gaan naar de tekentafel. Het zal iedereen inmiddels duidelijk zijn dat het bij het groot-onderhoud gaat om een bijdrage in de kapitaalslasten en niet een bijdrage in het investeringsbedrag. Waarom, zo vraagt DUS! zich af is in de brieven aan de verenigingen niet meer duidelijkheid gegeven waar ze aan toe zijn, en dan gaat het niet alleen om dit punt bij de sportverenigingen? Om te bevorderen dat college en verenigingen om de tafel gaan hebben VVD, PvdA en DUS! een motie ingediend.

Verhuizing van de bibliotheek naar een goedkopere huisvesting klinkt natuurlijk mooi. Maar het idee moet eerst meer worden uitgewerkt. Dan kunnen we zien of het daadwerkelijk een bezuiniging oplevert en de voorziening bibliotheek behouden blijft na de beoogde bezuinigingen. Voor DUS! is de bibliotheek een basisvoorziening. Daarom een amendement dat straks zal worden ingediend.

Voor de Stichting Belklus dienen wij een amendement in, tezamen met PvdA en VVD. Voor een betrekkelijk gering subsidiebedrag voert deze stichting honderden klusjes uit in Uithoorn, met name bij eenzamen en weinig-draagkrachtigen, en bevordert daarmee het langer zelfstandig en veiliger kunnen blijven wonen.

Helaas moeten we constateren dat het gebruik van Jongerencentrum The Mix te gering is ten opzichte van de hoge kosten. Maar dat wil niet zeggen dat in Uithoorn geen jongerenactiviteiten meer kunnen plaatsvinden. Alleen het eigen gebouw, ja dat is gewoon te duur. Tijdens de hoorzitting was ook een zeer hoopgevend geluid namens een actieve groep jongeren. Naar ik hoop voor iedereen inspirerend.

Tenslotte

Traditiegetrouw bedanken wij speciaal de vele vrijwilligers in Uithoorn voor hun inzet. Niet eerder hadden we zoveel toeschouwers bij een begrotingsbehandeling.