De tering naar de nering zetten

De tering naar de nering zetten

Peter Timmer – Inbreng in de gemeenteraad 4 juli 2013

Dit jaar is de raad veel meer betrokken bij de voorbereiding van de begroting. De kadernota die aangeeft hoe tot een sluitende begroting te komen bevat vele bezuinigingsrichtingen die door diverse fracties naar voren zijn gebracht. Die opties tot bezuiniging zijn vervolgens van commentaar voorzien met betrekking tot gevolgen en haalbaarheid.

Het standpunt van het college met betrekking tot de aanvulling van de algemene risicoreserve en de vorming van een afzonderlijke reserve voor de transitiekosten van de 3 decentralisaties kunnen wij volgen.
De brandweerkazerne heeft een probleem doordat er met name overdag te weinig vrijwillige brandweerlieden zijn. De opkomsttijden worden daardoor overschreden en dat is natuurlijk niet goed. Terwille van de veiligheid kunnen we weinig anders dan een aanvulling met beroepsbrandweer doen. DUS! vindt dat echter geen goede ontwikkeling. Wij waarderen de vrijwillige brandweer zeer en vrezen dat de motivatie van de vrijwilligers hierdoor juist zal afnemen. Daarom dienen we een amendement in.

De sportverenigingen hebben afgelopen week opgeroepen geen verdere bezuinigingen op de sport te doen. In goed overleg wordt uitvoering gegeven aan de bezuinigingsopdracht van afgelopen najaar. Voor deze nieuwe bezuinigingsronde kunnen ze wat DUS! betreft gerust zijn.

Op voorzieningen is vorig jaar al genoeg bezuinigd. Het zou tot kaalslag leiden wanneer we daarop nog meer bezuinigen. Van meer duurzaamheid zullen we het in de toekomst moeten hebben. Daarop bezuinigen is DUS! kortzichtig.

Maar waarop dan wel? DUS! zoekt het vooral in efficiënter en goedkoper.

 

Gezamenlijk met andere fracties, in wisselende samenstelling, hebben we een aantal richtingen op papier gezet en middels amendementen ingediend. O.a. een taakstelling van € 50.000 voor de Gemeenschappelijke Regelingen. Wat minder naar citymarketing en goedkopere infrastructuur, onderhoud van wegen in het algemeen naar C-niveau, besparen op verlichting buitengebied, het opheffen van de niet ingevulde 3e formatieplaats op de griffie. Het verhogen van de taakstelling onder de noemer optimaliseren gebieds- en bouwplannen.

Efficiënter en goedkoper komt vooral tot uiting door het totaal van 4 posten: een taakstellende bezuiniging op de totale begroting, op de inhuur van derden, het bevriezen van de uitgaven op het laatste uitgavenniveau en daar hoort ook bij een taakstelling voor de beoogde samenwerking in DUO+-verband.

Iets waar DUS! helemaal geen behoefte aan heeft is de openstelling van de bussluis. Door dat niet te doen besparen we € 30.000 per jaar, en wellicht nog wel meer, want de voorgestelde plannen laten wat de veiligheid betreft nog wel te wensen over. Daar dienen we thans een amendement voor in.

Dan de belastingen. Bij de OZB wordt in de meerjarenbegroting nu uitgegaan van een inflatie van 1%. In werkelijkheid is de inflatie thans 2,9 %. Door meer in die richting te begroten ontstaat ruimte in de meerjarenbegroting.
Met btw wordt tot nu toe geen rekening gehouden bij de heffing van reinigingsrecht en rioolrecht. De motivering hiervan dat de gemeente de btw via het BTW-compensatiefonds zou terugkrijgen, is inmiddels achterhaald. Het is niet voor niets dat gemeenten wel met die btw rekening mogen houden ter bepaling van de kosten van riool en reiniging. Dit jaar is door de minister weer een greep gedaan in het gemeentefonds om het BTW-compensatiefonds te mogen behouden. In feite krijgen we hooguit een klein stukje van de btw nog werkelijk terug. Eigenlijk is het meer een sigaar uit eigen doos.