Inbreng Raad juni 2014

Gemeente financiën in de raad van 26 juni 2014

Peter Timmer – 26 juni 2014

De financiële situatie van de gemeente is zorgelijk, zoals voor bijna alle gemeenten. Uithoorn kampt met een flink verlies op de grondexploitatie uit het verleden. Daarnaast zijn de gevolgen van de decentralisatie nog niet duidelijk. Toch heeft Uithoorn zich goed aangepast aan de nieuwe realiteit. 2013 liet een klein overschot zien, de accountant is tevreden. Ook 2014 ziet er tot nu toe goed uit, de plannen worden gerealiseerd. En de besluitvorming rond verdere bezuinigingen voor de komende jaren verloopt goed. DUS! wil de OZB iets verhogen. Bij het jeugdwerk moet maximaal ingezet worden op preventie, daarvoor is het uitgespaarde geld hard nodig. Ook dient de bijzondere bijstand te blijven voor plotselinge uitgaven voor ziektekosten.

Integrale behandeling van jaarrekening, 1e Tussenrapportage TURAP en kadernota 2015
Maar eerst even terug naar het jaar 2012. Dat werd afgesloten met een tekort van € 5,5 miljoen (mio). Door een verlies op de grondexploitatie van 7 mio was het positieve saldo plotseling omgeslagen naar een tekort.
De jaarrekening 2013 geeft een overschot te zien van 1,3 mio. De kadernota in ogenschouw nemende kunnen we dat goed gebruiken in de komende jaren.
Op alle programma’s is hard gewerkt. Zoals voorbereiding op de decentralisaties, en met de ontwikkeling van het dorpscentrum zijn flinke stappen gezet. En we werken duurzaam en stimuleren duurzaamheid. Meer gescheiden afvalinzameling en dus beter hergebruik van grondstoffen. Verdere digitalisering werpt vruchten af. De nieuwe website gaat binnenkort in de lucht. Het gaat niet meer om informeren maar om taken te voltooien via de website. Snel en doelmatig werken, ook gemakkelijker voor onze inwoners en bedrijven.

De goedkeurende verklaring van de accountant is ontvangen. Onze accountant ziet er naar uit het verslag en rapport van bevindingen te bespreken in de Commissie Organiseren. Prima. Hij adviseert om de scenario-analyses in het kader van de grondexploitatie uit te breiden en te delen met de raad. Lijkt me een goed advies. Wat is de reactie van het college hierop?

Over de 1e TURAP 2014 zal ik kort zijn. Financieel gezien zitten we nog goed op koers, met enkele kanttekeningen ten aanzien van nog te realiseren bezuinigingen uit de vorige ronde. Er staat nog een hoop te doen, maar het jaar is nog lang niet om.

De financiële gevolgen van de meicirculaire voor Uithoorn zijn nog niet geheel duidelijk. Vooralsnog een kleine plus hebben we vernomen. Maar voor de decentralisaties wordt het al duidelijk minder. Is het nog wel te doen met het geld dat we er voor krijgen?
Om de begroting en meerjarenbegroting sluitend te krijgen zijn bezuinigingen nodig. Meer inkomsten of minder uitgaven voor zo’n € 1,5 mio. Sinds februari vinden er al infosessies over plaats en hebben de fracties ook bezuinigingsrichtingen kunnen aandragen. Hierdoor heeft de raad al tijdens het proces enige sturing kunnen geven. Het nieuwe college is hier verder mee aan de slag gegaan, mede vanwege het op te stellen collegeprogramma.

De kadernota laat zien dat we moeten bezuinigen en geeft een aantal bezuinigingsrichtingen aan. Het inzetten van de zogenaamde “onbenutte belastingcapaciteit” ofwel gewoon rigoureus de OZB omhoog, kan niet op onze instemming rekenen. Bij de bezuinigingsrichtingen staat niet het toch verhogen van de OZB met de macronorm in plaats van het inflatiepercentage. Dat scheelt voor bijv. het jaar 2017 € 250.000. In plaats van de andere voorstellen rond belastingverhoging lijkt ons dat wel een goed idee. Bij de behandeling van de begroting komen we daar ongetwijfeld op terug.
Het voorstel van DUS! om het parkeren op de oude handbalvelden uit te werken kan ook geld besparen. Fijn dat de andere partijen dat ondersteunen. Scheelt geld en bomen!
Samen met diverse andere fracties heeft DUS! een aantal amendementen voorbereid. Enkele onderwerpen zal ik nu nog benadrukken.

We zijn het eens met het college over voorstel nr. 22 preventief jeugdbeleid: inderdaad niet verlagen. Maar ook voorstel nr. 25 verlaging jeugd – en jongeren werk kan niet op onze instemming rekenen. Door het beter organiseren van de verschillende opdrachten in jeugd- en jongerenwerk, specialistisch jongerenwerk en de combinatiefunctionarissen voor sport, cultuur en kinderwerk kan geld bespaard worden. Maar dit geld is hard nodig voor preventie. Het budget voor jeugdzorg voor Uithoorn zal nog eens zo’n € 50.000 minder zijn dan was voorzien. Uit onderzoek is gebleken dat preventie zeker lonend kan zijn. En door vroeg te signaleren en snel te reageren is het mogelijk om zwaardere zorg te voorkomen. Dus besparen waar het kan, maar effectief inzetten om te zorgen dat we inderdaad met het budget voor jeugdzorg kunnen rondkomen. Samen met de PvdA hebben we een amendement voorbereid.

Voorstel 27 betreft het schrappen van de mogelijkheid om bijzondere bijstand te vragen voor eigen bijdrage ziektekosten. Het gaat hier niet om de wettelijke eigen bijdragen van €350 per jaar. Daarvoor mag geen bijzondere bijstand worden verleend. Het betreft hier extra eigen bijdragen die door de zorgverzekering worden gevraagd of voor bijvoorbeeld tandheelkundige zorg die niet of niet meer in de basisverzekering zit. Soms kan dit vergoed worden uit een aanvullende verzekering, maar die is vrij duur, te duur voor mensen in de bijstand. De te behalen bezuiniging van € 10.000 weegt niet op tegen het maatschappelijk effect. Samen met Gemeentebelangen en PvdA hebben we een amendement voorbereid.