Uithoornlijn

José de Robles – oktober 2016

De UHL heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden in de afgelopen maanden.
Op donderdag 13 oktober jl. was de gemeenteraad van Uithoorn bijeen om een principebesluit te nemen over het wel of niet kiezen voor een tramlijn door Uithoorn.
Wij hebben de inwoners gehoord, waarvoor wij ze danken, en hun feedback meegenomen in onze overwegingen.

Aanleiding tot het besluit vormde feitelijk de voorgenomen vervanging van lijn 51. Het gehele OV in de regio gaat op de schop en betere inpassing van lijn 51 in het netwerk is een must.
Gezien de in het verdere verleden liggende voornemens om een hoogwaardige OV-verbinding vanaf Amstelveen door te trekken naar Uithoorn over het beoogde tracé, is het een logisch voorstel om de nieuwe tramlijn door te trekken tot in Uithoorn.
Ook de aanleg van de Noord-Zuidlijn, de wens van Amsterdam om het aantal lijnbussen zo veel mogelijk te beperken, en de ontwikkeling van Station Zuid als belangrijkste overstappunt in Amsterdam, is in de overwegingen meegenomen.

Mede gezien de van rijkswege opgelegde bezuinigingen op het OV, resulterend in verminderde kwaliteit, dan wel frequentie, van vervoerslijnen, binnen een nieuwe concessie, lijkt de tramlijn een goed alternatief.
Laten we goed beseffen dat het OV, zoals we dat nu in Uithoorn kennen, niet in stand gehouden kan en zal worden.
Vanuit DUS! kijken wij naar het voor Uithoorn best haalbare.

OV in Uithoorn
Als wij het over OV in Uithoorn hebben, hebben we het in hoofdzaak over vervoer ván en náár Uithoorn. Niet direct over OV bínnen onze gemeentegrenzen.
Uithoorn is geen eiland; wij willen onze oude naam “Ute Hoirne”, uithoek betekenend, hierin geen eer aandoen. Wij willen in dezen niet het dorpje zijn “dat dapper standhoudt”.
Dit blijkt dan ook uit de geuite zorgen ten aanzien van bereikbaarheid van met name Amsterdam-Centrum en Stadshart Amstelveen. Hiervoor zijn naar onze mening afdoende maatregelen voorgenomen.
Als DUS! streven wij naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Binnen de huidige, algemeen geaccepteerde, kaders van deze definitie is dat comfortabel, kwalitatief, hoogfrequent, toekomstbestendig vervoer met, niet in de laatste plaats, een minimale belasting van het milieu.
De tram geeft ons inziens een goede invulling aan deze wensen.
Zoals eerder gezegd, loopt dit HOV tot ver buiten de grenzen van onze gemeente. De tram als gekozen vervoersvorm in samenspraak met de andere betrokken gemeenten, is binnen deze kaders een logische keuze.

Natuurlijk kleven er ook bezwaren aan het aanleggen en exploiteren van een tramlijn.
Refererend aan de bijdragen van de insprekers en uitkomsten van het consultatietraject kunnen we deze voornamelijk clusteren in bezwaren ten aanzien van veiligheid , (geluids-)hinder en bereikbaarheid.
Wij begrijpen de bezwaren van de insprekers en betrokkenen en snappen dat dit ze grote zorgen baart.
Wij willen iedereen die bezwaren heeft geuit hartelijk danken voor de gegeven feedback, en vertrouwen erop dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan in de realisatie.

Om met bezwaren met betrekking tot veiligheid te beginnen, vertrouwen wij erop dat hier afdoende maatregelen worden genomen. Wij vertrouwen erop dat de voorgenomen wettelijke en bovenwettelijke maatregelen worden gerealiseerd.
Tevens zal DUS! een gezamenlijke motie met PvdA, VVD, Gemeentebelangen en Ons Uithoorn ingediend voor een specifieke, aanvullende veiligheidsmaatregel.

Veel direct aanwonenden hebben aangegeven zich ernstig zorgen te maken over verwachte (geluids-)hinder.
Wij hebben vertrouwen in de voorgenomen maatregelen, maar hebben het College gevraagd in vervolgfasen in gesprek te blijven met deze betrokkenen en binnen de kaders van redelijkheid, billijkheid en haalbaarheid oplossingen te realiseren ter tegemoetkoming aan hun bezwaren.

Het derde cluster van bezwaren vormt de bereikbaarheid van de tramlijn.
Alhoewel niet sec tot de beslissing voor of tegen de tramlijn behorend, is dit wel essentieel als wij het breder trekken tot OV voor Uithoorn.
Wij hebben de wethouder de toezegging gevraagd zich in te zetten voor een zo fijnmazig mogelijk net van aanvoerlijnen binnen de gemeentegrenzen in de daarmee gemoeide concessie.
Ten aanzien van de frequentie van aanvoerlijnen dienden wij tezamen met Ons Uithoorn, VVD en Gemeentebelangen een motie in.

Om enige grip te houden op de uitvoering en in het bijzonder de toegezegde en in moties vervatte maatregelen dienden wij tezamen met VVD, Ons Uithoorn en Gemeentebelangen een amendement in.

Conclusie
Goed, toekomstbestendig OV is in het belang van Uithoorn.
Wij willen nogmaals iedere inspreker/betrokkene danken voor zijn of haar bijdrage.
Met name de indieners van het HOV+-plan voor alle tijd en inspanning die zij in bedenken en uitwerken van deze variant hebben gestoken.

Het belang van velen, prevaleert boven het belang van een kleinere groep.
De keuze ten gunste van de tramlijn is een democratisch besluit.
Maar in een daadwerkelijke democratie, heeft de meerderheid nog steeds de plicht oog te hebben voor de belangen van de minderheid.
Wij vertrouwen erop dat dit laatste met de door ons ingediende moties, amendement, gevraagde toezegging en voorgenomen maatregelen geborgd is.
Strevend naar toekomstbestendig, hoogwaardig openbaar vervoer voor Uithoorn, heeft DUS! voor de tramlijn gestemd.