Verkeersstructuurplan De Kwakel

Verkeersstructuurplan De Kwakel

1 februari 2013 – Peter Timmer,  inbreng raad 31 jan 2013

Door vele vrijwilligers en ook ambtelijk is er veel tijd en energie gestoken in het proces om te komen tot een goed en gedragen verkeersstructuurplan.

Dan is het des te meer jammer wanneer geconstateerd wordt dat mensen teleurgesteld zijn over de manier van werken en communiceren. Het gaat dus vooral om het proces van participatie. Het zou goed zijn dat proces te evalueren. En niet alleen het proces rond dit VSP maar ook bijv de participatie rond Thamerlint. Tijdens het informerend debat heeft de wethouder al aangegeven dat sommige zaken beter geregeld hadden kunnen worden. Genoemd is toen “het concept-plan eerst in het werkteam bespreken”.Eigenlijk maar een klein puntje, maar dit soort puntjes zorgen wel voor veel frustratie. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Kan het college er voor zorg dragen dat er een evaluatie van het participatieproces komt waarin de leer- en verbeterpunten duidelijk naar voren komen? De resultaten van die evaluatie zouden dan ook in de participatienota moeten worden meegenomen.

Of de oversteekplaatsen Op het Kwakelsepad en de Vuurlijn bij KDO van een zebrapad worden voorzien is nog de vraag. Duidelijk is dat het werkteam dat graag wil. Deskundigen verschillen van mening of dat veiliger is. Wellicht moet nog eens goed gekeken worden naar wat deskundigen in deze specifieke situaties te zeggen hebben. De veiligheid moet voorop staan.

Het omleggen van het schelpenpad vanuit de Zwarte Wijk naar de Vuurlijn (ipv in oostwaartse richting naar het westen toe) lijkt DUS! niet zo’n probleem. Dan sluit het veel beter aan op het aan te leggen fietspad langs de Noorddammerweg.Tijdens het informerend debat is hierover ook al gesproken. Kan de wethouder toezeggen dat dit in de uitvoering wordt meegenomen?

De kruising Kwakelse Pad/Ringdijk/Anjerlaan munt niet uit in overzichtelijkheid. Beperkte middelen maken niet al te veel mogelijk.

Wat betreft de ingediende motie hierover, daar kan DUS! zich wel vinden in de verzoeken aan het college om toch ook naar deze kruising te kijken. Bij het verzoek om onderzoek naar een 2e ontsluiting van de Kuil vragen wij ons af waar dit ineens vandaan komt. Dat is reeds in het werkteam bekeken en besproken en niet door het werkteam op de prioriteitenlijst gezet. Wordt gedoeld op nog een officiële ontsluiting van De Kuil of kan het ook een noodontsluiting zijn?

Uiteindelijk heeft DUS! tegen de motie van VVD en Gemeentebelangen gestemd. Het bleek om een officiële ontsluiting te gaan. Er is echter reeds een noodontsluiting in geval van calamiteiten. De bewoners zijn op dit moment ook niet voor een 2e ontsluiting en er zijn ook nadelen aan verbonden, zoals meer verkeer op de Vuurlijn-West. Vooralsnog hebben wij dan ook geen behoefte aan nader onderzoek.

Het VSP De Kwakel is unaniem aangenomen.