Visie DUS! op de zaken in de gemeenteraad

Peter Timmer – juni 2016

Een veelheid aan onderwerpen passeert de revue: financiën, huurwoningen en huisvesting vluchtelingen, Uithoornlijn, openbare orde, AM-groep, Schiphol en nog meer. 

Uithoornlijn
De Uithoornlijn. De besluitvorming daarover komt pas in het najaar aan de orde. Veel mensen beseffen nog steeds niet dat de bus niet blijft rijden naar Amsterdam Centraal, ongeacht of er een tram komt of niet en ongeacht wat Uithoorn wil. Misschien dat er nog een enkele bus door mag tot de Marnixstraat, maar in principe wordt Zuid de overstaphalte. We zullen meer moeten overstappen. In andere stedelijke gebieden is dat niet anders. En wanneer de wachttijden maar gering zijn hoeft dat geen probleem te zijn. Veel mensen beseffen ook nog niet dat het huidige busvervoer niet zal blijven, de bus loopt meer vast in het overig verkeer, èn er komt minder geld van het Rijk. DUS! is voor hoogwaardig openbaar vervoer, dus zoveel mogelijk via vrijliggende banen. De stadsregio is tegen een parallelle buslijn. We beseffen dat ook wethouder Polak hierbij geen ijzer met handen kan breken. De soms grove en ongenuanceerde uitlatingen spelen teveel op de man. De sociale media, in dit kader ook wel genoemd de asociale media, spannen daarbij de kroon.

Huisvesting
De huisvesting van statushouders loopt forse vertraging op. Slechts 38 van de 49 statushouders in 2015 zijn geplaatst en in 2016 loopt die achterstand steeds verder op. Het college wil gaan komen met een actieplan wonen en wel voor het einde van het jaar. Daar kunnen we toch niet op wachten! Nu al is actie nodig. We hebben een wettelijke verplichting in deze, dus huisvesten moeten we. Welke mogelijkheden voor alternatieve huisvesting ziet het college? Wat gaat het college doen? Wanneer kan die achterstand ingelopen worden?
Wanneer we kijken naar het beroep op sociale huurwoningen dat ook vanuit andere doelgroepen wordt gedaan kunnen wij slechts concluderen dat we een nijpend tekort aan huurwoningen hebben.

Financiën
Een positief resultaat over 2015 van € 785.000, waarvan € 480.000 aan de budgetegalisatiereserve kan worden toegevoegd. Volgens de 1e TURAP (Tussentijdse rapportage) van 2015 werd nog gedacht aan een tekort van 6 ton. Toch een opmerkelijk verschil!
Het positieve resultaat over 2015 staat dan weer in contrast met de 1e TURAP 2016. Die geeft met inbegrip van een half jaar precarioheffing ofwel € 650.000 extra inkomsten, slechts een gering overschot van € 96.000. .
Nog even terug naar het jaarverslag.
Het accountantsverslag met goedkeurende verklaring is er nog niet. We gaan dus, volgens het huidig voorstel, de jaarrekening vaststellen onder voorbehoud dat de goedkeurende verklaring van de accountant nog komt. Het lijkt mij goed om die verklaring en het rapport van bevindingen te agenderen voor de commissie Organiseren in september.

De kadernota wijkt wat af van voorgaande jaren. De koers voorheen was: geen nieuw beleid en trachten te komen tot een financieel meer gezond Uithoorn. Het plan om precariorecht te gaan heffen over kabels en leidingen kan een aardig bedrag in het laatje brengen. Bedrijven die een kabel of leiding hebben liggen moeten die heffing dan gaan betalen. Meerdere gemeenten zijn hiertoe overgegaan. De bedrijven die de heffing moeten opbrengen vinden dat niet leuk en zullen de heffing weer proberen terug te verdienen. Het komt er dan wel op neer dat de inwoners van Uithoorn nu al meebetalen aan die heffing van andere gemeenten. Dat maakt de keuze om ook hiertoe over te gaan wel gemakkelijker.
Maar waarom moeten de geplande inkomsten hiervan meteen weer worden uitgegeven aan allerlei min of meer gewenste ontwikkelingen? Behoedzaamheid blijft op z’n plaats. Het zou beter zijn om een niet gering deel van die extra opbrengst te gebruiken voor vermindering van de schuldpositie.
Zeker wanneer de beoogde precarioheffing wat minder gaat opbrengen dan gedacht, zal met name naar die in de kadernota gevraagde extra bedragen gekeken moeten worden.

Openbare orde
Het college wil meer geld voor toezicht en handhaving om aan de diverse taken te kunnen voldoen. Onze vraag daarbij is: kunt u inzichtelijk maken op welke gebieden er gehandhaafd moet worden en welke kosten bij die verschillende gebieden horen? Wellicht kunnen we dan bij de begroting een afweging maken over nut en noodzaak.
Reeds eerder is hier gesproken over een hangplek voor jongeren en het ontbreken van aanvragen. Zijn er inmiddels initiatieven?

Groene energie
Volgens een schrijven van Greenpeace gebruikt de gemeente Uithoorn geen echt groene energie. Door de aankoop van groencertificaten zou die energie zijn “groengewassen”. Gaat het college na of Uithoorn kan overstappen naar een leverancier die echt groene energie levert?

Schiphol
Grote zorgen over de ontwikkelingen van Schiphol en de invloed daarvan op ons leefklimaat. De luchtvervuiling en de geluidhinder, onparlementair gezegd, de “teringherrie”, maken het wonen onder een uitvliegroute er niet leuker op.

AM-groep
Complimenten zeker ook voor de omvorming van de AM Groep. Het eerste voorstel tot ontmanteling heeft veel losgemaakt en uiteindelijk geleid tot goede keuzes, keuzes die recht doen aan de mensen die geholpen moeten worden en aan de mensen die er werken.

Diversen
Slechts 28 succesvolle bemiddelingen door het Steunpunt Vrijwilligerswerk in 2015, waarvan in de 2e helft van het jaar slechts 3. Wat zijn de kosten en baten per bemiddeling? Kan en moet dit niet anders georganiseerd worden?
Opgelucht kunnen we constateren dat de transities van het sociaal domein in Uithoorn goed zijn verlopen. Dat is elders wel eens anders.
In de samenwerking binnen DUO+ is veel geïnvesteerd. Hopelijk blijven de 3 k’s alle overeind. Vooralsnog maken we ons zorgen over hoog ziekteverzuim, onderbezetting, grote werkdruk en ook de ict die niet op orde is.