Huishoudelijk reglement

DUS! Duurzaam Solidair, een samenwerking van GroenLinks en D66

ARTIKEL 1

 1. Leden van de landelijke politieke organisaties die plaatselijk een convenant hebben gesloten waarbij is afgesproken dat men niet zelfstandig deelneemt aan de gemeenteraadverkiezingen, maar via DUS! Duurzaam Solidair, kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap van de landelijke politieke organisatie tevens lid van DUS! zijn;
 2. Dit lidmaatschap is gekoppeld aan het gesloten convenant en is voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad die in 2010 gekozen wordt, of zoveel langer als de deelnemende partijen zich uitspreken over voortzetting van het convenant conform lid 6 van dit artikel;
 3. Indien minder dan 50% van de leden van de plaatselijke afdeling van GroenLinks of D66 instemt met het lidmaatschap van DUS! kan deze partij geen deel uitmaken van de samenwerking in DUS!.
 4. De NAWE (naam, adres, woonplaats, e-mail) gegevens van de leden van de deelnemende partijen en de mutaties in het ledenbestand worden door het bestuur van deze partijen aan de penningmeester van DUS! doorgegeven, tenzij een lid daartegen bezwaar maakt. De afdracht van de contributie t.w. € 5,- per betalend lid per jaar wordt per januari van het lopende jaar afgedragen door de plaatselijke afdeling van de deelnemende politieke partijen. Dit bedrag kan jaarlijks door het bestuur met instemming van de plaatselijke afdelingen van de deelnemende politieke partijen worden verhoogd;
 5. In uitzonderlijke gevallen kan door het bestuur van een plaatselijke afdeling worden besloten om de gegevens van een individueel lid niet aan de penningmeester van DUS! door te geven. Dit geldt in ieder geval wanneer het betrokken lid daartegen bezwaar heeft gemaakt. Het bestuur van de plaatselijke afdeling zal hiervan melding doen bij het bestuur van DUS!;
 6. Halverwege een gemeenteraadsperiode dienen de deelnemende politieke partijen zich afzonderlijk opnieuw uit te spreken over voortzetting (vernieuwing) of ontbinding van het convenant voor samenwerking in DUS!, ingaande per de daaropvolgende raadsperiode.

ARTIKEL 2

 1. Naast het lidmaatschap via een landelijke politieke partij kent DUS! ook overige leden. Overige leden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat van DUS! Leden die niet aangesloten zijn bij een van de deelnemende landelijke politieke organisaties zijn een minimum-contributie verschuldigd van € 30 per jaar. Op de leden wordt een beroep gedaan om meer te betalen indien mogelijk. Vanaf juli geldt een korting van 50% op de contributie van het lopende jaar;
 2. Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar;
 3. De contributie dient te zijn voldaan binnen 3 maanden na aanmelding als lid of voor 1 februari van het lopende jaar;
 4. De contributie kan jaarlijks door het bestuur met instemming van de Algemene Ledenvergadering worden verhoogd.

ARTIKEL 3

Donateurs zijn allen die geen lid zijn van de partij en jaarlijks vrijwillig bijdragen aan de geldmiddelen van de partij.

ARTIKEL 4

Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraadsfractie. De onverenigbaarheden voor de leden van DUS! aan organen van DUS! met functies binnen de deelnemende landelijke politieke organisaties blijven bestaan. Hierbij wordt het lidmaatschap van organen van DUS! gezien als lidmaatschap van organen bij de deelnemende landelijke politieke organisaties.

ARTIKEL 5

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en het voorleggen van voorstellen aan de ledenvergadering inzake:.

 1. Politieke programma;
 2. Financiën, waaronder begroting en jaarrekening;
 3. Organisatie en reglementen;
 4. Het bestuur heeft ten minste tot taak:
 5. Het bijeenroepen van minimaal één algemene ledenvergadering per jaar;
 6. Het organiseren van politieke evenementen;
 7. Het verzorgen van de communicatie met de leden;
 8. Het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en de kandidaten;
 9. Het vertegenwoordigen van DUS! zowel intern als extern;
 10. Het zonodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie in de gemeenteraad;
 11. Het verzorgen van de ledenadministratie;
 12. Bij tussentijdse vacatures wijst het betrokken bestuur een functiewaarnemer aan voor de periode tot de eerstvolgende ledenvergadering waarop een nieuw bestuurslid kan worden gekozen.

 ARTIKEL 6

 1. De algemene ledenvergadering kiest uiterlijk twaalf maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen een verkiezingscommissie op voordracht van het bestuur;
 2. De verkiezingscommissie heeft tot taak op onpartijdige wijze de kandidaatstellings- procedure voor de verkiezingen uit te voeren. Ook verzorgt de verkiezingscommissie de formele contacten met de gemeente met betrekking tot de kandidaatstelling;
 3. De verkiezingscommissie is belast met de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
 4. De verkiezingscommissie maakt de data van opening en sluiting van de kandidaatstelling schriftelijk bekend aan de leden.

ARTIKEL 7

 1. Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt aan de ledenvergadering voor de opening van de kandidaatstelling een profiel van de te kiezen lijsttrekker en een profiel van de te kiezen kandidaten ter vaststelling voorgelegd;
 2. a. De samenstelling van de kandidatenlijst voor zover het betreft de tweede en volgende plaatsen geschiedt via een interne schriftelijke (eventueel digitale) stemming. Hiertoe zendt de verkiezingscommissie een stembiljet aan de leden dat een toelichting bevat en waarin de datum en het tijdstip waarop de stemming sluit worden vermeld. Tevens wordt het minimum en maximum aantal kandidaten vermeld.                                                                                   b. De verkiezing van de lijsttrekker vindt na deze stemming plaats door de algemene ledenvergadering;
 3. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling voor het raadslidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 6, lid 4, begint tenminste vijf maanden voor de dag “de dag der kandidaatstelling” ingevolge de kieswet, en sluit uiterlijk vier maanden voor diezelfde datum;
 4. Ieder lid van de partij kan zich bij de verkiezingscommissie aanmelden als kandidaat door middel van een kandidaatstellingsformulier dat door de verkiezingscommissie aan alle leden wordt verstrekt. De verkiezingscommissie bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanmelding;
 5. Uiterlijk 2 maanden na de sluiting van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn zendt de verkiezingscommissie aan alle stemgerechtigde leden een overzicht van de kandidaten, het eventuele stemadvies en een uitnodiging voor een algemene ledenvergadering waar de kandidaten zich kunnen presenteren;
 6. In deze presentatievergadering worden de kandidaten in staat gesteld hun kandidatuur persoonlijk toe te lichten op een met de verkiezingscommissie af te spreken wijze.
 7. De verkiezingscommissie kan in overleg met het bestuur besluiten de presentatie van de kandidaten schriftelijk te laten geschieden in plaats van op een algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 8

 1. Op de dag der kandidaatstelling ingevolge de kieswet dient de kandidaat te voldoen aan de wettelijk vereiste voorwaarden om in het vertegenwoordigende lichaam te worden gekozen, met dien verstande dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de minimum leeftijd op de dag van de verkiezing moet zijn voldaan. Voorts dient door de kandidaat bij iedere aanmelding:
 2. Te worden voldaan aan de voorwaarden genoemd in de statuten en de voorwaarden in dit artikel;
 3. Een verklaring te overleggen dat de kandidaat akkoord gaat met de door de algemene ledenvergadering vast te stellen vergoedingsregeling voor raadsleden als bijdrage in de verkiezingskosten. Deze kan worden bepaald op maximaal 10% van de maandelijkse bruto vergoeding. Hierop mag in mindering worden gebracht de bijdrage die men aan de landelijke politieke organisatie moet afdragen. Hiervan dient schriftelijk bewijsmateriaal te worden overlegd;
 4. De in het kandidaatstellingsformulier gevraagde gegevens te vermelden;
 5. Een bereidverklaring te worden gegeven om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen en de taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, afstand te doen van alle door of op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt;
 6. Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat een voorkeur uitspreekt voor een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst wordt na afloop van de interne verkiezingen door de verkiezingscommissie onder aan de kandidatenlijst in volgorde van het aantal stemmen geplaatst;
 7. Eventuele bezwaren tegen één of meer speerpunten of programmapunten kenbaar te maken.
 8. In een zitting binnen 24 uur na sluiting van de aanmeldingstermijn bepaalt de verkiezingscommissie welke kandidaten worden geaccepteerd en welke kandidaten worden afgewezen;
 9. Een aanmelding wordt ongeldig verklaard indien:
 10. De feitelijke gegevens onvolledig of onjuist zijn;
 11. De verkiezingscommissie beschikt over schriftelijke aanwijzingen die ernstige twijfels oproepen over de juistheid van de afgelegde verklaringen;
 12. De aanmelding na het gepubliceerde sluitingstijdstip wordt ontvangen;
 13. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na sluiting van de aanmeldingstermijn ontvangt de kandidaat bericht van de verkiezingscommissie. Indien de aanmelding niet geldig wordt geoordeeld zendt de verkiezingscommissie hiervan bericht aan de kandidaat met opgave van redenen;
 14. Een kandidaat die zich terugtrekt nadat de aanmelding is aanvaard, dient dit onverwijld schriftelijk (digitaal) aan de verkiezingscommissie te melden.

ARTIKEL 9

Ter ondersteuning van de gang van zaken bij de kandidaatstelling kan het bestuur een stemadviescommissie instellen. De stemadviescommissie heeft tot taak een stemadvies uit te brengen dat de leden kan helpen bij hun meningsvorming omtrent de kandidaten.

Het stemadvies wordt als volgt opgesteld:

 1. na sluiting van de aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling worden tenminste 28 dagen uitgetrokken om alle kandidaten door de commissie te kunnen horen;
 2. De commissie hoort de kandidaten aan de hand van het politieke profiel dat door de algemene ledenvergadering is vastgesteld;
 3. De commissie geeft per kandidaat een advies of men de kandidaat geschikt acht als respectievelijk lijsttrekker, raadslid of fractieassistent;
 4. Als het bestuur het gewenst acht om ook een advies te verkrijgen over de volgorde op de kandidatenlijst dan wordt dit in de opdracht aan de stemadviescommissie expliciet aangegeven, waarbij overigens de uitslag van de interne stemming te allen tijde bepalend is voor de definitieve volgorde op de kandidatenlijst;
 5. Overigens is de stemadviescommissie ook op andere punten inhoudelijk gebonden aan de opdracht die het bestuur heeft verstrekt;
 6. De commissie is verplicht in een algemene toelichting aan het bestuur aan te geven op welke wijze men tot het uitgebrachte advies is gekomen.

 Artikel 10

 1. Het ledenbestand van DUS! wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in de statuten van de vereniging vermelde doeleinden;
 2. Indien het, bijvoorbeeld ten behoeve van de kandidaatstelling, aan een kandidaat wordt toegestaan om zijn kandidaatstelling rechtstreeks aan de leden toe te lichten, bijvoorbeeld per brief of per e-mail dan zal dit uitsluitend geschieden via het bestuur en met een begeleidend bericht van het bestuur.

Artikel 11

De jaarrekening wordt in het eerste halfjaar na afloop van het betreffende jaar ter vaststelling aangeboden aan de algemene ledenvergadering en nadat de kascontrolecommissie verslag heeft gedaan. De begroting wordt ingediend in het laatste halfjaar van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Artikel 12

Bij de procedure voor de verkiezingen van de gemeenteraad in 2010 en de kandidaatstelling daarvoor kan van de artikelen 6 tot en met 9 worden afgeweken conform het Protocol zoals dat voor het aangaan van de Samenwerking is opgesteld.

Artikel 13

De algemene ledenvergadering kan bij meerderheid van stemmen het huishoudelijk reglement wijzigen, mits het wijzigingsvoorstel tevoren met de agenda waarop dit voorstel is opgenomen aan de leden ter kennis is gebracht.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van DUS! Duurzaam Solidair te Uithoorn, op 31 augustus 2009.

Akte van oprichting