Huishoudelijk reglement

1
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
DUS! Duurzaam Solidair, ontstaan uit een samenwerking van GroenLinks en D66
ARTIKEL 1
1. DUS! Duurzaam Solidair is opgericht door de afdelingen in Uithoorn van GroenLinks en D66.
2. Het lidmaatschap van DUS! staat open voor ieder die het gedachtengoed van DUS! aanhangt.
ARTIKEL 2
1. Leden zijn een contributie verschuldigd van € 30 per jaar. Een hogere bijdrage is altijd welkom. Bij aanmelding vanaf september geldt een korting van 50% op de contributie van het lopende jaar;
2. Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar;
3. De contributie dient te zijn voldaan binnen 3 maanden na aanmelding als lid of binnen 30 dagen na verzoek van de penningmeester om te betalen;
4. De contributie kan jaarlijks door het bestuur met instemming van de Algemene Ledenvergadering worden verhoogd.
ARTIKEL 3
Donateurs zijn allen die geen lid zijn van de partij en jaarlijks vrijwillig bijdragen aan de geldmiddelen van de partij.
ARTIKEL 4
Leden van het bestuur mogen niet tegelijkertijd raadslid of wethouder zijn. Het lidmaatschap van het bestuur en het lidmaatschap van de gemeenteraadsfractie is onverenigbaar met een andere vertegenwoordigende politieke functie, tenzij voortvloeiend uit voornoemd lidmaatschap
ARTIKEL 5
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en het voorleggen van voorstellen aan de ledenvergadering inzake:.
1. Politieke programma;
2. Financiën, waaronder begroting en jaarrekening;
3. Organisatie en reglementen;
4. Het bestuur heeft ten minste tot taak:
a. Het bijeenroepen van minimaal één algemene ledenvergadering per jaar;
b. Het organiseren van politieke evenementen;
c. Het verzorgen van de communicatie met de leden;
d. Het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en de kandidaten;
e. Het vertegenwoordigen van DUS! zowel intern als extern;
f. Het zonodig ondersteunen van de gemeenteraadsfractie;
g. Het verzorgen van de ledenadministratie;
5. Bij tussentijdse vacatures wijst het betrokken bestuur een functiewaarnemer aan voor de periode tot de eerstvolgende ledenvergadering waarop een nieuw bestuurslid kan worden gekozen.
2
ARTIKEL 6
1. De algemene ledenvergadering kiest uiterlijk twaalf maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen op voordracht van het bestuur een verkiezingscommissie, een programmacommissie en een selectiecommissie;
2. De verkiezingscommissie heeft tot taak op onpartijdige wijze de kandidaatstellings- procedure voor de verkiezingen uit te voeren. Ook verzorgt de verkiezingscommissie de formele contacten met de gemeente met betrekking tot de kandidaatstelling;
3. De verkiezingscommissie is belast met de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
4. De verkiezingscommissie maakt de data van opening en sluiting van de kandidaatstelling schriftelijk bekend aan de leden.
5. De programmacommissie stelt een concept verkiezingsprogramma op voor de volgende raadsperiode, ten behoeve van vaststelling van het verkiezingsprogramma door de algemene ledenvergadering.
6. Gebruikelijk, doch niet noodzakelijk, is dat (de) bestuursleden de verkiezingscommissie vormen. In de selectiecommissie en programmacommissie mogen maximaal 2 bestuursleden deelnemen.
ARTIKEL 7
1. Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt aan de ledenvergadering voor de opening van de kandidaatstelling een profiel van de te kiezen lijsttrekker, alsmede een profiel raadslid en een profiel wethouder ter vaststelling voorgelegd;
2. De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats door de algemene ledenvergadering, evenals de samenstelling van de verdere kandidatenlijst.
De selectiecommissie brengt voorafgaand aan die algemene ledenvergadering advies uit en doet een voorstel over de lijsttrekker en kandidatenlijst.
3. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling voor het raadslidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 6, lid 4, begint tenminste vijf maanden voor de dag “de dag der kandidaatstelling” ingevolge de kieswet, en sluit uiterlijk vier maanden voor diezelfde datum;
4. Ieder lid van de partij kan zich bij de verkiezingscommissie aanmelden als kandidaat door middel van een kandidaatstellingsformulier dat door de verkiezingscommissie aan alle leden wordt verstrekt. De verkiezingscommissie bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanmelding;
5. Uiterlijk 2 maanden na de sluiting van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn zendt de verkiezingscommissie aan alle stemgerechtigde leden een overzicht van de kandidaten, het eventuele stemadvies en een uitnodiging voor een algemene ledenvergadering waar de kandidaten zich kunnen presenteren;
6. In deze presentatievergadering worden de kandidaten in staat gesteld hun kandidatuur persoonlijk toe te lichten op een met de verkiezingscommissie af te spreken wijze.
7. De verkiezingscommissie kan in overleg met het bestuur besluiten de presentatie van de kandidaten op andere wijze te laten geschieden in plaats van op een algemene ledenvergadering.
3
ARTIKEL 8
1. Op de dag der kandidaatstelling ingevolge de kieswet dient de kandidaat te voldoen aan de wettelijk vereiste voorwaarden om in het vertegenwoordigende lichaam te worden gekozen, met dien verstande dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de minimum leeftijd op de dag van de verkiezing moet zijn voldaan. Voorts dient door de kandidaat bij iedere aanmelding:
a. Te worden voldaan aan de voorwaarden genoemd in de statuten en de voorwaarden in dit artikel;
b. Een verklaring te overleggen dat de kandidaat akkoord gaat met de vergoedingsregeling voor raadsleden en wethouder als bijdrage in de verkiezingskosten. Deze kan worden bepaald op maximaal 3% van de maandelijkse bruto vergoeding.
c. De in het kandidaatstellingsformulier gevraagde gegevens te vermelden;
d. Een bereidverklaring te worden gegeven om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen en de taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, afstand te doen van alle door of op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt;
e. Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat een voorkeur uitspreekt voor een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst wordt na afloop van de interne verkiezingen door de verkiezingscommissie onder aan de kandidatenlijst geplaatst;
f. Eventuele bezwaren tegen één of meer speerpunten of programmapunten kenbaar te maken.
2. In een zitting binnen 24 uur na sluiting van de aanmeldingstermijn bepaalt de verkiezingscommissie welke kandidaten worden geaccepteerd en welke kandidaten worden afgewezen;
3. Een aanmelding wordt ongeldig verklaard indien:
a. De feitelijke gegevens onvolledig of onjuist zijn;
b. De verkiezingscommissie beschikt over schriftelijke aanwijzingen die ernstige twijfels oproepen over de juistheid van de afgelegde verklaringen;
c. De aanmelding na het sluitingstijdstip wordt ontvangen;
4. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na sluiting van de aanmeldingstermijn ontvangt de kandidaat bericht van de verkiezingscommissie. Indien de aanmelding niet geldig wordt geoordeeld zendt de verkiezingscommissie hiervan bericht aan de kandidaat met opgave van redenen;
5. Een kandidaat die zich terugtrekt nadat de aanmelding is aanvaard, dient dit onverwijld schriftelijk (digitaal) aan de verkiezingscommissie te melden.
ARTIKEL 9
De selectiecommissie heeft tot taak een stemadvies uit te brengen dat de leden kan helpen bij hun meningsvorming omtrent de kandidaten.
Het stemadvies wordt als volgt opgesteld:
a. na sluiting van de aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling worden tenminste 28 dagen uitgetrokken om alle kandidaten door de commissie te kunnen horen;
b. De commissie hoort de kandidaten aan de hand van het politieke profiel dat door de algemene ledenvergadering is vastgesteld;
c. De commissie geeft per kandidaat een advies of men de kandidaat geschikt acht als respectievelijk lijsttrekker, raadslid of fractieassistent, dan wel als kandidaat wethouder;
4
d. Als het bestuur het gewenst acht om ook een advies te verkrijgen over de volgorde op de kandidatenlijst dan wordt dit in de opdracht aan de selectiecommissie expliciet aangegeven, waarbij overigens de uitslag van de interne stemming dan wel besluit van de algemene ledenvergadering te allen tijde bepalend is voor de definitieve volgorde op de kandidatenlijst;
e. Overigens is de selectiecommissie ook op andere punten inhoudelijk gebonden aan de opdracht die het bestuur heeft verstrekt;
f. De commissie is verplicht in een algemene toelichting aan het bestuur aan te geven op welke wijze men tot het uitgebrachte advies is gekomen.
Artikel 10
1. Het ledenbestand van DUS! wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in de statuten van de vereniging vermelde doeleinden;
2. Indien het, bijvoorbeeld ten behoeve van de kandidaatstelling, aan een kandidaat wordt toegestaan om zijn kandidaatstelling rechtstreeks aan de leden toe te lichten, bijvoorbeeld per brief of per e-mail dan zal dit uitsluitend geschieden via het bestuur en met een begeleidend bericht van het bestuur.
Artikel 11
De jaarrekening wordt in het eerste halfjaar na afloop van het betreffende jaar ter vaststelling aangeboden aan de algemene ledenvergadering en nadat de kascontrolecommissie verslag heeft gedaan. De begroting wordt ingediend in het laatste halfjaar van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Artikel 12
De algemene ledenvergadering kan bij meerderheid van stemmen het huishoudelijk reglement wijzigen, mits het wijzigingsvoorstel tevoren met de agenda waarop dit voorstel is opgenomen aan de leden ter kennis is gebracht.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van DUS! Duurzaam Solidair te Uithoorn, op 20 april 2023.