Algemene beschouwingen 10 november 2016

Peter Timmer – november 2016

Wij zijn vanavond bijeen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de gemeentebegroting. Uiteraard gaat een begroting over geld, maar we mogen niet vergeten dat een begroting geen doel op zich mag zijn; het is de financiële vertaalslag van de maatschappelijke effecten die wij als gemeente nastreven.
Maatschappelijke effecten die weer een concrete invulling vormen van de gemeente die wij als Uithoorn willen zijn, en de weg daarnaartoe. Dit beeld van Uithoorn, zoals wij én onze inwoners dat voor ogen hebben, hebben we gezamenlijk met onze inwoners gedurende een uitgebreid en weloverwogen traject vastgelegd in de “Strategische Visie Uithoorn 2030”.

Om dit te bereiken zijn, volgens DUS!, kunde, kunst en lef nodig;
De kunde om de beschikbare middelen zodanig aan te wenden dat de vastgestelde, breed gedragen doelen worden gerealiseerd.
De kunst om ook in zwaar weer op koers te blijven en niet te gaan zwalken.
En het lef om, juist in zwaar weer, vast te houden aan wie wij als gemeente willen zijn, met onze eigen identiteit. Wij hebben immers met onze inwoners bepaald wat Uithoorn tot Uithoorn maakt.

Ons gezamenlijk toekomstbeeld van Uithoorn hebben wij als volgt verwoord:
“De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeenschap met ruim en groen wonen en grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Uithoorn biedt het beste van twee werelden.”
Echter, als kern van onze visie hebben wij gedefinieerd:
“Versterken zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en veiligheid in wijken”.
Versterken van zelfredzaamheid en participatie betekent voor DUS! niet dat wij groepen inwoners aan hun lot over mogen laten. Met de nadruk op “versterken” betekent dit dat wij de plicht hebben om maatschappelijke effecten en maatregelen hiervoor hoge prioriteit te geven.

Kijkend naar de afgelopen perioden mogen we concluderen dat we op een aantal vlakken op de goede weg zijn. Ik noem 2 belangrijke punten:
– de beslissing tot aanleg van de Uithoornlijn past perfect binnen onze kaders van een aantrekkelijke woongemeenschap met grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik
– de opbouw van DUO+ past binnen de kaders van gemeentelijke inzet ter versterking van bestuurskracht om onze doelen te bereiken.

Ook al zijn wij op de goede weg, mogen wij niet vergeten dat de kern van onze gedefinieerde identiteit als gemeente, versterken van zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang, nog de nodige inspanning vergt.
Wij vertrouwen als DUS! op de kunde, streven naar de kunst, en doen een beroep op het lef om deze strategische focus vast te houden.

De Uithoornlijn zien wij als een serieus alternatief voor de auto. Een prachtige snelle verbinding naar Amsterdam. Maar in dat kader moeten we ook oog blijven houden voor goede fietsverbindingen. Met name de elektrische fiets wordt steeds vaker gebruikt voor afstanden die mensen anders met de auto zouden doen.
En wanneer we het hebben over een aantrekkelijke woongemeenschap betekent dat dus ook voor iedereen. We moeten ons aan alle kanten blijven inspannen om de taakstelling statushouders te halen. En ook zij moeten zich welkom voelen en kunnen werken aan snelle integratie.
Er zit veel kracht in de samenleving, denk aan de kinderboerderij, de streekmarkt, de Zonnebloem, noem maar op. Maar zelfredzaamheid kan niet alles vervangen. Professionele hulp is soms meer dan nodig. We zijn benieuwd naar het onderzoek waarom er veel geld over is op de WMO. Overigens ook hoe groot het tekort is op jeugd. Wanneer worden we over beide nader geïnformeerd?
DUO+ loopt nog niet bepaald op rolletjes, dat was een fikse tegenvaller. Toch ligt een sluitende begroting voor, nou ja sluitend? Het jaar 2017 vertoont een fiks tekort, hetgeen in de 3 jaren erna wordt goedgemaakt.
Daarbij is de stijging van de lokale lasten nog steeds binnen de perken, binnen het eerder gestelde kader, gehouden. De mogelijke extra precario-inkomsten zijn niet meegenomen. Dat zou het resultaat over 2017 natuurlijk fiks verbeteren.
Dan nog de bijzondere bijstand. Wel/niet een bezuiniging doorgevoerd op de inrichtingskosten? Met de beperkte informatie die we als raad tegenwoordig nog krijgen kunnen we dat niet nagaan…..In ieder geval een amendement ..

Traditiegetrouw spreken wij tenslotte onze dank uit voor de inzet van de vele vrijwilligers in Uithoorn. Die inzet is om meerdere redenen onbetaalbaar.