Over DUS!

DUS! staat voor

DUS! staat voor een eerlijke en solidaire samenleving, sociaal en rechtvaardig, met oog voor een duurzame leefomgeving in Uithoorn-De Kwakel.

Iedere inwoner, ongeacht zijn of haar achtergrond, heeft recht op bestaanszekerheid, in de meest brede zin van het woord. Goed onderwijs, deel kunnen nemen aan sociale activiteiten, een menswaardige zorg en huisvesting, bescherming tegen criminaliteit en rampen, een respectvolle behandeling door de overheid. DUS! wil voor iedereen de mogelijkheid om als volwaardig inwoner actief vorm te geven aan de samenleving.

DUS! is optimistisch, ze gelooft in de kracht van mensen. DUS! gelooft in een samenleving waarin inwoners zich vrij en veilig voelen, waarin ze de kans hebben zich te ontplooien en waarin ze uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen. De partij neemt in aanmerking dat individuele vrijheid wordt begrensd door de verantwoordelijkheid voor medemens en natuur. DUS! heeft zorg voor inwoners die niet volledig in de samenleving kunnen participeren.

DUS! houdt met de leefomstandigheden hier en nu rekening met later en elders. Dat betekent dat de partij:

  • zoveel mogelijk gebruik maakt van producten en diensten die onder eerlijke arbeidsomstandigheden tot stand zijn gekomen;
  • mensen met afstand tot de arbeidsmarkt stimuleert hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving;
  • zorgdraagt voor energiebesparing;
  • natuur in stand houdt en de kwaliteit van het milieu versterkt.

DUS! is duidelijk in wat ze doet en waarom. Bij haar doen en denken betrekt zij zoveel mogelijk de inwoners van Uithoorn-De Kwakel. Transparantie is voor DUS! een groot goed.

Zie ook het Verkiezingsprogramma 2014.

Ontstaan

DUS! is in 2010 ontstaan uit een fusie van GroenLinks en D66. Deze partijen geloven dat door bundeling van krachten meer bereikt kan worden dan wanneer ze los van elkaar opereren. DUS! hoopt dat niet alleen de stemmers van deze partijen zich aangesproken voelen door deze vorm, maar dat elke inwoner, die zich verantwoordelijk voelt voor mens, milieu en maatschappij, zich aansluit.

 Stel uw vraag of geef uw opmerking door via de e-mail: secretariaat@dus-uithoorn.nl

 

 

 

Algemene Ledenvergadering DUS! 

26 Februari 2020  Locatie: Brouwerij De Schans, Uithoorn

Aanwezig: Ans Gierman, Ria Zijlstra, Peter Timmer, Fieke Otto-Ossenkoppele, Elfriede Henraat, Onno Brautigam,  Judith Beuse, Gert Ossenkoppele, Jose de Robles, Robert Timmers, Ton Worm, Muriëlle Springer

Afwezig met kennisgeving: Peter Baaijens, Willem Körnman, Marianne Mak, Henk Wevers en Jan Kleene

1.Opening en vaststellen agenda

Geen aanvullingen op de agenda

2.Mededelingen

Geen

3.Verslag ALV 4 sept 2019  

Naar aanleiding van de notulen betreffende de financiële bijdrage van landelijk GL aan DUS: Dit bedrag werd tot nu toe overgemaakt naar afdeling GL Aalsmeer waarna het vervolgens naar DUS! kan worden overgemaakt. Door GroenLinks-leden is afgesproken dat  er nu een zelfstandige afdeling GL Uithoorn gevormd wordt met als bestuur R.Zijlstra, Jose de Robles en Fieke Otto waarbij GL rechtstreeks de jaarlijkse bijdrage naar afd Uithoorn kan overmaken en deze het vervolgens weer naar DUS kan sluizen.

Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Gert

4.Communicatieplan 2018-2022 DUS!

Dit plan dat is opgesteld door Onno en Ans en geamendeerd nav de discussie tijdens de vorige ALV is meegestuurd met de stukken. Deze versie wordt goedgekeurd door de aanwezige leden. Belangrijk is nu dat de plannen zoals   verwoord ook in daden worden omgezet. Het bestuur zal hiervoor met een concreet actieplan komen. Gedetailleerd is al gesproken over de invulling van de nieuws brief die vanaf komende maand met enig regelmaat naar de leden wordt gestuurd. Gepoogd zal ook worden de nieuwsbrief met inachtneming van de privacywetgeving ook te verspreiden onder niet leden van DUS

5. Verkiezingen Gemeenteraad 2022

Het draaiboek hiervoor begint dit najaar. Er is zoals te zien in het financiële overzicht al geld gereserveerd. Waarschijnlijk zijn er omdat Uithoorn meer dan 30.000 inwoners gaat tellen 23 zetels te verdelen. Er moet met GroenLinks en D66 overlegd worden of DUS! als ”ondertitel” GroenLinks en D66 kan blijven voeren.

6.Bestuurszaken

Geen additionele mededelingen. Er is nog een bestuur vacature die bij voorkeur door een vrouw ingevuld dient te worden. Momenteel geen actieve campagne daarvoor na niet succesvolle pogingen recent.

7.Financiën jaaroverzicht en kascontrole commissie verslag

Het overzicht was bijgevoegd bij de uitnodiging voor deze vergadering. Peter Timmer geeft nog een toelichting. Er zijn geen vragen. De kascommissie bestaande uit Ans Gierman en Peter Baaijens hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. Het financieel overzicht wordt hiermee geaccordeerd. Ook de begroting wordt geaccordeerd. De huidige kascommissie is bereid nog een jaar aan te blijven.

8.Aktuele zaken.

De gemeenteraadsleden doen verslag over waar zij zich momenteel primair oprichten. Hiervan zal in de eerstkomende nieuws brief een samenvatting verschijnen

            Ans Gierman: Energiestrategie

            Fieke Otto en Jose de Robles: Diversiteit en inclusie

            Judith Beuse: Schiphol (Genoeg is Genoeg)

Ria Zijlstra doet verslag van de georganiseerde kinderconferentie en sociaal ondernemen

9.Verslag/plannen DUS Aktief

Activiteiten kalender die meegestuurd is wordt besproken en aangevuld met:

-DUS! Tas wordt 13 mrt uitgereikt aan de lokale brandweer

-NL Doet DUS! Helpt op de kinderboerderij op 14 mrt

-Bijeenkomst georganiseerd bij Gerrit op Internationale vrouwendag

-21 mrt landelijke schoonmaak dag: zwerfafval prikken rond busstation.

9.Rondvraag

R.Timmers vraagt naar een lange termijn agenda van DUS!

Judith kondigt een sprookjeswandeling aan op 28 mrt: De draak en het geheim van het Zijdelveld

10.Vaststellen datum volgende ALV

De volgende is gepland op 21 oktober 2020