DUS! stemt in met raadsvoorstel: Uithoorn over 30 jaar duurzaam verwarmd

 

DUS! heeft op 25 november jl. van harte ingestemd met de transitievisie warmte: ‘Op weg naar duurzame warmte’. Deze visie geeft richting aan de wijze, waarop de gemeente Uithoorn tot een verduurzaming van het warmtegebruik van woningen en gebouwen wil komen. Stapje voor stapje gaan we dit in 30 jaar tijd, samen met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers, realiseren.  

Het doel is dat onze warmtevoorziening van huizen en gebouwen in 2050 niet meer is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dat kan door in 30 jaar tijd steeds minder gebruik te maken van aardgas. Hiermee dragen we bij aan het realiseren van het klimaatakkoord van Parijs. 

Vanuit het gedachtegoed van GroenLinks en D66 zijn wij ervan overtuigd dat, net als de rest van de wereld, ook Uithoorn, een steentje moet bijdragen. Het wordt immers steeds duidelijker dat het klimaat razendsnel verandert en dat we ons tot het uiterste moeten inspannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de CO2 uitstoot moeten terugdringen. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De transitievisie warmte van gemeente Uithoorn is een ambitieus programma. En realisatie wordt best een opgave. We merken ook dat er nog veel vragen zijn bij de inwoners. Wat zijn de alternatieven? Hoe en wanneer worden bestaande woningen gasloos gemaakt? En wie gaat dit betalen?

Al deze onbeantwoorde vragen en onzekerheden leiden soms tot weerstand tegen deze omslag. DUS! vindt dat meer dan begrijpelijk. Maar we gaan hier wel 30 jaar over doen! Stapje voor stapje. Met inwoners, met de woningcorporaties, met de netbeheerders én met ondernemers. Op korte termijn vooral gericht op isoleren en op zonnepanelen en op de lange termijn met inzet van nieuwe technologieën. Al met al…….we gaan het samen doen!!

De essentie is ook dat de overgang naar ‘duurzame warmte’ op vrijwillige basis gaat en dat niemand gedwongen wordt om over te stappen. DUS! vindt het buitengewoon belangrijk dat de gemeente dit steeds richting onze
inwoners blijft communiceren.

Dus… stapje voor stapje en geen gedwongen maatregelen. En het Regionaal Energieloket staat voor u klaar om u te ondersteunen met- en te informeren over energiebesparende maatregelen en subsidies. https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn

DUS! is ervan overtuigd dat als ieder zijn steentje bijdraagt, we samen onze mooie aarde kunnen beschermen!

 

DUS! wil zelfwoonplicht voor koopwoningen in Uithoorn

DUS! ziet al jaren met lede ogen aan dat investeerders woningen in Uithoorn opkopen en tegen veel te hoge huurprijzen verhuren. DUS! wil daarom zelfwoonplicht voor koopwoningen in het goedkope en middeldure segment. Daarom heeft DUS! dit onderwerp in de raadsvergadering van 25 november jl. geagendeerd. Diverse fracties ondersteunden dit initiatief. Het college van B&W gaat een voorstel uitwerken onder welke voorwaarden deze zelfwoonplicht in Uithoorn uitgevoerd kan worden.

De opkoopbescherming is een nieuwe regeling in de landelijke Huisvestingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt. De maatregel geeft gemeenten de mogelijkheid een verhuurverbod voor goedkope en middeldure koopwoningen in te voeren. De opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat dit segment woningen beschikbaar blijft voor kopers die er zelf in gaan wonen.

DUS! is van mening dat het onacceptabel is, dat mensen die op zoek zijn naar een woning, worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om deze tegen torenhoge prijzen te verhuren. “We vinden dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. “Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen”!

Diverse grote gemeenten hebben al voorstellen uitgewerkt. Ook deze gemeenten willen voorkomen dat steeds meer woningen worden opgekocht door buy-to-let beleggers en deze daarna in het dure huursegment terecht komen.

“We wachten met spanning het voorstel van het college van B&W af” aldus DUS!

DUS! doet vergeefse poging mensen boven honden te plaatsen

“Weg hondenbelasting, fikse bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn armoedebeleid. Uithoorn “Dit is het teleurstellende resultaat van de begrotingsraad van 4 november jl.aldus de fracties van DUS!, de PvdA, DURF’.en Ons Uithoorn. Het amendement van GB WD, GU en het CDA op de programmabegroting 2022 heeft tot gevolg dat er in 2022 € 210.000 bezuinigd wordt op de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat hier om bezuinigingen op o.a. Uithoorn voor Elkaar en op het armoedebeleid. Maar ook om een bezuiniging van 25% op het budget van cultuur en een bezuiniging op sport. Tegelijkertijd wordt ook de hondenbelasting afgeschaft. Onbegrijpelijk volgens de fracties van DUS!, de PvdA, DURF! en Ons Uithoorn. In deze tijd van Corona zou juist ingezet moeten worden op verbinding, preventie en gezondheid. Het is dan ook onbegrijpelijk dat GB, WD, GU en het CDA in dit amendement er voor kiezen te bezuinigen op deze posten. Dit getuigt van gebrek aan visie op datgene wat juist in deze tijd in de samenleving belangrijk is”.

 

 

 

 

Beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling

Inleiding

De huidige regels waarop sociale huurwoningen worden verdeeld onder woningzoekenden passen niet bij de grote schaarste aan deze woningen in de regio en in Uithoorn. Daarom is er een voorstel om een nieuw woonruimte verdeelsysteem in te stellen. Dit beleidsvoorstel ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert’ biedt meer ruimte aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens zoals starters/jongeren, spoedzoekers en kwetsbare groepen.

Het nieuwe systeem in het kort

Naast het wachten (inschrijfduur), gaat ook het zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij de toewijzing. De wachtpunten zijn gebaseerd op de oude inschrijfduur. Eén jaar is daarbij gelijk aan één wachtpunt. Zoekpunten worden maandelijks opgebouwd door minimaal vier keer per maand te reageren. Actief zoekgedrag wordt dus beloond.

Wat vindt DUS!

Het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling is tot stand gekomen na een zorgvuldig participatietraject en er blijkt veel steun voor de nieuwe werkwijze. Voor DUS! heel belangrijk en mede daarom zijn we positief over het voorstel van nieuwe woonruimteverdeling.

DUS! is van mening dat het voorliggende beleidsvoorstel eerlijker is dan het huidige. Actieve zoekers, met een dringende verhuiswens, hebben een grotere kans op een woning. En dit is buitengewoon belangrijk voor onze jongeren, die zoveel moeite ondervinden om een woning te vinden. Daarnaast is er aandacht voor problematische en urgente gevallen. We hebben het beleidsvoorstel dan ook van harte gesteund.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor een tijdige evaluatie. Op basis van de gesprekken met de bewoners waren er immers tegenwerpingen en zorgen. Het college heeft dit toegezegd.

Huisvesting van arbeidsmigranten

De Rekenkamer en het onderzoek

De Rekenkamer Uithoorn heeft, in opdracht van de gemeenteraad, een onderzoek gedaan naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn. In het verschenen rapport wordt aangetoond dat de gemeente Uithoorn, sinds 2011, een actief beleid heeft om arbeidsmigranten (met name werkzaam in de sierteeltsector) van kwalitatief goede en veilige huisvesting te voorzien. Dit resulteerde onder meer in vier woonlocaties met logiesfunctie en de mogelijkheid tot het bewonen van leegstaande bedrijfswoningen. Mede door het uitgevoerde beleid zijn er slechts sporadisch fysieke en sociale incidenten rond arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn.

Er is echter geen volledig inzicht in de omvang van de groep arbeidsmigranten. Er wordt geconstateerd dat er sprake is van flinke wachtlijsten voor de beschikbare woonruimten voor arbeidsmigranten. Hierdoor gaat deze groep (en organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren) zelf op zoek naar alternatieven voor woonruimte. Hiermee neemt de druk, op de toch al krappe woningvoorraad in de regio en de gemeente Uithoorn, toe.

Wat vindt DUS!

Als DUS! zijn we blij met het onderzoek van onze rekenkamer. Het is, in onze ogen, namelijk belangrijk om de problematiek scherper te krijgen en hier als raad actiever op te sturen.

Wel vinden we het in het onderzoek een gemiste kans om ook mét de arbeidsmigranten te spreken. Voor vervolgonderzoeken, voor welk thema dan ook, is het naar onze mening noodzakelijk om met de mensen te spreken die het betreft. Nu praten we namelijk weer óver de mensen.

Tevens vinden we het teleurstellend dat er niet met de uitzendbureaus is gesproken. Hier ligt namelijk de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van hun uitzendkrachten.

Uiteraard willen we dat arbeidsmigranten goed gehuisvest worden en veilig kunnen wonen. Daar wordt weliswaar op ingezet.

Maar uit het onderzoek blijken knelpunten zoals:

 • De doelgroep is niet goed in beeld als gevolg van een gebrekkige registratie. Er blijken ruim 1.000 arbeidsmigranten in Uithoorn te wonen. Maar het kunnen er ook blijkbaar wel 1500 of 1600 of meer zijn. Groot gat.
 • En het is niet duidelijk of de uitzendbureaus en werkgevers wel aan hun verantwoording voldoen om arbeidsmigranten adequaat te huisvesten.

Onze zorgen

We maken ons dan ook zorgen over de verdringing op de huizenmarkt. En we maken ons zorgen om de illegale huisvesting. Ongewenst…omdat er al een enorme krapte op de huizenmarkt is en arbeidsmigranten ook veilig moeten kunnen wonen.

Onze oplossing

Alle reden dus om de aanbevelingen uit te voeren: betere registratie, voldoet aanbod huisvesting aan de vraag, regionale afstemming zodat anderen zich houden aan de afspraken en actualiseren van het beleid. Daarom zijn wij mede-indiener van een motie, waarin we het college de opdracht geven om de aanbevelingen van de rekenkamer uit te voeren. Daarnaast is het verzoek neergelegd om het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ nogmaals te agenderen na het zomerreces van 2021 om de stand van zaken opnieuw te bespreken.

Woningbouw belangrijker dan groen?

“Meerderheid raad kiest voor woningbouw ten koste van groen”, kopte de Nieuwe Meerbode die we deze week in onze brievenbussen vonden. Als DUS! herkennen wij ons totaal niet in dit frame, integendeel. Soms is nuance op zijn plaats en daarom geven wij een korte toelichting op onze inbreng in de raadsvergadering van vorige week donderdag. Voor de geïnteresseerden is het mogelijk om de raadsvergadering terug te kijken via de website van de Gemeente Uithoorn. Wie dat doet, zal opmerken dat het artikel in de Nieuwe Meerbode niet representeert wat daadwerkelijk aan de orde is geweest.

Is de fractie DUS! voorstander van woningbouw in plaats van groen? 

Nee, absoluut niet! Daarom hebben we het initiatief genomen tot aanpassing van het raadsvoorstel, waarin wij uitgangspunten meegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. Nadrukkelijk is daarin opgenomen dat de groenzone langs de Vuurlijn behouden moet blijven. Wat DUS! betreft verdwijnt er geen groen en geen biodiversiteit aan de Vuurlijn en rondom Thamen en Qui Vive. Ook is de opdracht aan het college dankzij ons amendement dat het onderzoek plaatsvindt samen met de initiatiefnemers van het Legmeerbos en rekening houdend met de tijdshorizon van de SLS-subsidie. 

Waarom heeft DUS! ingestemd met voortzetting van het haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op de plek waar nu honkbalvereniging Thamen gehuisvest is?

We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat we op creatieve wijze kijken naar mogelijkheden tot woningbouw in de gemeente Uithoorn. Dat doen we onder andere voor jongeren, ouderen en ouders die er bijvoorbeeld vanwege een scheiding plotsklaps alleen voor staan. Dat zijn groepen in Uithoorn die de problemen van het woningtekort ondervinden. We zijn het aan hen verplicht om serieus onderzoek te doen naar de opties. 

Zoals beschreven heeft DUS! niet klakkeloos ingestemd met het raadsvoorstel, maar duidelijk criteria meegegeven aan het college middels een amendement. Verder betekent instemmen met dit onderzoek niet dat een besluit genomen is over wel of geen woningbouw. Het betekent dat DUS! data/feiten/onderzoek in handen wil hebben waarop een besluit gebaseerd kan worden. Het betekent ook dat DUS! haar standpunten niet baseert op aannames en onderbuikgevoelens. En het betekent zeker niet dat DUS! kiest voor woningbouw ten koste van groen.

Kortom Als er onvoldoende ruimte voor een Legmeerbos blijkt te zijn door de verplaatsing van Thamen, als geen recht gedaan wordt aan het plan van de initiatiefnemers, als de groenzone langs de Vuurlijn aangetast wordt of als de woningen niet aansluiten bij de behoefte van onze inwoners dan gaat het plan niet door. Het Legmeerbos moet er wat DUS! betreft absoluut komen. 

Grondstoffen scheiden

Uithoorn gaat een flinke stap zetten in het gescheiden inzamelen van grondstoffen (voorheen afval).

De ambitie voor afvalscheiding zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 is bij lange na niet behaald. In plaats van 100 kg restafval in 2020 zijn we uitgekomen op 234 kg. Dat is jammer, maar we gaan vanaf dit jaar een forse, zij het ook wettelijk verplichte, stap zetten en GFT apart inzamelen en daarnaast de huidige inzamelwijze optimaliseren.

DUS! vindt dat ingezet moet worden op realistische doelen. Afval scheiden vraagt immers een forse inspanning van de bewoners. We gaan hen vragen om hun GFT apart in te zamelen en nog beter glas en papier te scheiden.

Er is echter sprake van een ‘sense of urgency’….het is “vijf over twaalf”. Er vinden grote zichtbare en stille natuurrampen plaats.  DUS! vindt het belangrijk dat meer bewoners zich meer bewust worden van de noodzaak van hun eigen bijdrage om de milieudoelstellingen te realiseren. Afvalscheiding draagt hier een klein steentje aan bij.

DUS! vindt ook dat we onze bewoners ook weer niet kunnen overvragen. Dan verliezen we draagvlak. Wij hebben de gemeente gevraagd om daarom veel over dit onderwerp te communiceren. We verwachten dat we hiermee wél dat draagvlak creëren, meer betrokkenheid en daarmee meer bereidheid om het afval beter te scheiden.

De volgende stap is nu al in beeld: 75 kg restafval in 2025. DUS! vindt dat als Diftar als prijsprikkel nodig is, dan moet dat. Maar we kennen natuurlijk ook de bezwaren van dit systeem. Voor DUS! staat het resultaat voorop!!

Maar als er andere wegen zijn om dit resultaat te halen, dan zijn wij hier natuurlijk groot voorstander van. Bijvoorbeeld:

 • Wij hopen dat de fabrikanten nu eens grote stappen gaan zetten opdat we met onze boodschappen minder afval ons huis binnen halen.
 • En dat er apparaten worden ontworpen die gerepareerd kunnen worden in plaats van dat deze disposable zijn.
 • Invoeren van statiegeld op blikjes.

Laten we in Uithoorn elkaar informeren en stimuleren. En op deze wijze het resultaat realiseren.

Integraal Onderwijs Huisvestingsplan Uithoorn

Het voorliggende IHP geeft een goed beeld van de aandachtspunten wat betreft onderwijshuisvesting in Uithoorn en de Kwakel. Het gevraagde investeringsbudget ten behoeve van vakcollege Thamen vloeit er bovendien logisch uit voort.

Voorafgaand aan de bespreking van het IHP in de commissievergadering ontvingen wij bericht van het bestuur van de Dolfijn en het bestuur van de stichting brede school. Naar aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld en onze zorgen geuit over het signaal van dreigend ruimtegebrek bij de Dolfijn en de Kwikstaart. De wethouder heeft tijdens de commissie aangegeven in gesprek te zijn en te blijven met de brede school en benadrukt dat het IHP een momentopname is. Wanneer prognoses niet kloppen, wordt niet vastgehouden aan het IHP als ware het een statisch document. Daar zijn we blij om, want het mag nooit zo zijn dat door ruimtegebrek leerlingen het recht op speciaal onderwijs ontzegd wordt.

Wat ons aan het hart gaat is de staat van het gebouw waarin de Vuurvogel is gehuisvest. Het is gebouwd in 1969 als semipermanente huisvesting voor een maximale periode van 25 jaar, maar het gebouw staat er nu al 51 jaar. En dat in een wijk waarin volgens DUS! juist alles op alles gezet zou moeten worden om de kinderen die er wonen dezelfde kansen te bieden als de andere kinderen in Uithoorn. Juist omdat in de wijk waarin de Vuurvogel staat, meer kinderen in armoede leven en hun ouders vaker een lager opleidingsniveau hebben dan in andere delen van onze gemeente het geval is. Indicatoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de schoolprestaties van kinderen en die meer dan gemiddeld in Uithoorn in deze wijk aan de orde zijn.

Het onderhoud van het gebouw kost het schoolbestuur bijna 40.000 euro op jaarbasis. In plaats daarvan kan bijvoorbeeld een extra leraar aangesteld worden die alle groepen muziekles geeft of kleine groepjes kinderen extra reken- of taalles geeft.

Als het aan DUS! ligt gaat het geld liever nog gisteren dan vandaag naar onderwijs in plaats van naar onderhoud van een aftands gebouw. Op pagina 36 en 37 van het IHP wordt een tijdspad voorgesteld voor de nieuwbouw. Kan de wethouder toezeggen dat met het vaststellen van het IHP dit tijdspad aangehouden zal worden?

We vinden het voorgenomen besluit om een projectleider aan te stellen die met de scholen een toekomstvisie op onderwijs zal opstellen zinvol. Wat DUS! betreft staat daarbij het uitgangspunt centraal dat kinderen in Uithoorn gelijke kansen krijgen. En dat er een stapje harder gelopen wordt voor kinderen die dat nodig hebben. In schoolgebouwen waarin dat mogelijk wordt gemaakt.

Algemene beschouwingen 2020

DUS! Algemene Beschouwingen programmabegroting 2021

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de programmabegroting voor 2021 complimenteren met deze overzichtelijke en sluitende begroting. Daar zijn we blij mee. En we stemmen hier dan ook mee in.

In deze algemene beschouwingen vraagt DUS! aandacht voor vijf thema’s die wij, los van een sluitende financiële meerjarenraming, zeer belangrijk vinden: duurzaamheid, sociale cohesie, het Schipholdossier, woningbouw en de gevolgen van corona voor bewoners en ondernemers van onze Gemeente.

Duurzaamheid

Dit onderwerp staat ook in 2021 weer bovenaan onze politieke agenda. En dat is hard nodig. Het is al te lang “vijf minuten over twaalf” zonder substantiële verandering:

 • Het ijs aan de polen en de permafrost smelt in een snel tempo;
 • We zien grote natuurrampen zoals de bosbranden in Australië en grote droogtes in Afrika.
 • En hier hebben we prachtige zomers en de hoogste temperatuur ooit gemeten in november.

De signalen zijn overweldigend.

Ik citeer een uitspraak van Barack Obama: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan de lijve ondervindt, en de laatste die er iets aan kan doen”.

Laten we dat dan ook DOEN. Niet alleen plannen maken, maar ook prioriteit geven aan rappe uitvoering.

In Uithoorn dragen wij ons steentje bij.

 • We zetten in op het verduurzamen van vastgoed, op klimaatadaptie en biodiversiteit.
 • We ondersteunen minima om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die leiden tot een duurzaamheidsagenda.

Ontzettend nodig!! Dat kunnen wij als DUS! niet genoeg benadrukken!!

U heeft toegezegd de raad over de uitvoering van de duurzaamheidsagenda met planning te informeren. We zien deze dan ook met belangstelling tegemoet.

Afval

We hebben onze ambitie voor afvalscheiding en afvalreductie in 2020, zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 bij lange na niet behaald. Het doel was 100kg restafval in 2020 en we zijn uitgekomen op 234 kg. Een treurig resultaat wat DUS! betreft.

Volgend jaar zetten we een forse stap om de stroom restafval terug te dringen. DUS! ziet als enige oplossing twee ingrepen:

1. Gescheiden inzameling van GFT.

2. Tariefdifferentiatie. Een uiterst liberale oplossing…. de aanbieder heeft immers zelf invloed op de kosten.

Om het noodzakelijke draagvlak te krijgen zien wij mogelijkheden om, wellicht tijdelijk, de hogere kosten die dit systeem met zich meebrengt geheel of gedeeltelijk te bekostigen uit de Enecogelden.

En mochten wij als raadsleden via een ludieke actie het goede voorbeeld willen geven, dan doen wij als DUS! graag mee om 100 dagen 100% afvalvrij te leven!!

Onze stelling is: “Communicatie rondom duurzaamheidsthema’s vanuit het college, richting burgers en bedrijven, over hun eigen mogelijkheden en gedragsverandering is essentieel!!”

Wij denken dat alle fracties het volmondig met deze stelling eens zijn.

Sociaal Domein en sociale cohesie

Sociaal Domein.

Wij willen benadrukken dat wij als fractie DUS! blij zijn met de nieuwe werkwijze, zoals vastgesteld in het Koersplan Sociaal Domein. DUS! heeft altijd gepleit voor een aanpak waarbij de mens centraal staat in plaats van de regels. Een aanpak die ervan uitgaat dat mensen te vertrouwen zijn in plaats van een overmaat aan controle. Een aanpak waarbij niet alleen geteld wordt, maar ook het verhaal achter de cijfers wordt verteld. DUS! heeft aan de basis gestaan van deze ontwikkeling in Uithoorn en De Kwakel en ziet dit met tevredenheid in de nieuwe werkwijze terug. Wij kijken dan ook met vertrouwen en belangstelling de verdere effectuering en ontwikkelingen tegemoet.

Ook de invoering en uitvoering van de beleidsnota Wet Inburgering zien wij met vertrouwen tegemoet en hopen deze aanpak op meerdere terreinen in het sociaal domein terug te zien.

De jeugdzorg blijft een punt van zorg en aandacht. Wij drukken het college op het hart om — naast een effectievere, efficiëntere, maar vooral menswaardigere aanpak — ook te kijken naar onderliggende oorzaken van (toekomstige) kostenstijgingen. Zeker met het oog op de effecten van de coronacrisis.

Immers, veel regelingen vinden hun grondslag in een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen.

Sociale cohesie.

Sociale cohesie wordt vaak vertaald naar de kreet “Iedereen doet mee”. Dat impliceert zelfredzaamheid, die niet altijd mogelijk is. DUS! vertaalt “Iedereen doet mee” naar “Iedereen is waardevol”, naar Diversiteit & Inclusie. Dat betekent: gelijke kansen voor iedereen.

Daarom heeft DUS! het initiatief genomen tot een raadswerkgroep om concrete activiteiten hiervoor op te zetten.

Voor hen die ondersteuning nodig hebben, zetten we in op sterkere lokale netwerken. De gemeente fungeert dan niet langere meer als “single point of contact”. Resultaat:

 • Minder druk op de ambtelijke capaciteit.
 • En bovenal effectievere hulpverlening.

Wij adviseren het college dan ook om steviger in te zetten op sociale cohesie.

Schipholdossier

We zijn het allemaal erover eens dat de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid binnen onze gemeente voorop staan. En dat dit niet hand in hand gaat met groei van het aantal vliegtuigen. Het blijft dan ook van groot belang dat het standpunt van Uithoorn onder de aandacht wordt gebracht in de Tweede Kamer. We zijn trots op de intensieve inzet van onze gemeente. Tevens waarderen we de intensivering van de samenwerking met Stichting Push. We wensen werkgroep Schiphol veel succes in 2021.

Woningbouw

We zien mooie en ambitieuze plannen om woningen te realiseren. Maar voor DUS! is  ́het blijven bouwen omdat de vraag toe blijft nemen ́ geen doel op zich. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen:

 • Bouwen voor woningzoekenden;
 • En de leefbaarheid met behoud van milieu, groen, gezondheid en kwaliteit van leven.

Daarnaast vragen we aandacht voor de diversiteit in het woningaanbod en nog meer dan nu…… ‘bouwen passend bij de vraag’:

 • Meer woningen voor jongeren en
 • meer kleinere en betaalbare woningen.

We noemen ze nog maar eens…Tiny houses, Knarrenhoven, gezamenlijke wooncomplexen zoals de Bovenboog.

We zijn blij met de inzet van een doorstroommakelaar/wooncoach en de mogelijkheden om woningen aan te passen. We zijn benieuwd naar de resultaten en worden hierover graag door het college geïnformeerd.

Ook vragen we aandacht voor de huisvesting van specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen die noodopvang nodig hebben of beschermd wonen. Niet iedereen kan daarvoor terecht in Amsterdam. Ook is dat vaak niet wenselijk, bijvoorbeeld als het gaat om een gezin met schoolgaande kinderen. We vragen het college om hier creatieve oplossingen voor te zoeken en een plan hiervoor voor te leggen aan de raad.

Corona in relatie tot werkloosheid en het bedrijfsleven

Als we naar het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt kijken hakt Corona er fors in. Uiteraard moeten bedrijven ondersteund worden om hun hoofd boven water te houden. Belangrijk onderdeel vindt DUS! om bedrijven te ondersteunen om werknemers van werk naar werk te leiden.

 • Daarnaast vraagt DUS! om jongeren die problemen ondervinden met het vinden van stage- en leerwerkplekken zoveel mogelijk te ondersteunen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid.
 • Tevens vragen we om fors in te zetten op het arbeidsfit maken van werkzoekenden en hen zo snel mogelijk toe te leiden naar werk. Het opzoeken van de randen van wet- en regelgeving is hierbij wat DUS! betreft geoorloofd. We zijn benieuwd hoe de nog op te zetten sociale alliantie die in de nota inburgering genoemd wordt hierin kan bijdragen.

Tot slot de financiële positie

Er dagen enkele forse donkere wolken boven de meerjarenbegroting van Uithoorn:

De begroting geeft een te gunstig beeld omdat Enecogelden zijn toegevoegd en de inkomsten vanuit Precario volgend jaar stoppen. Daarnaast is de algemene uitkering een onzekere factor.

Tevens zitten we nog midden in de Corona-crises. Een crises waarvan we de gevolgen voor de arbeidsmarkt, ons bedrijfsleven en de economie nog helemaal niet goed overzien.

Om ook na 2021 goed doordachte keuzes te maken, gaan we uiteraard graag eind dit jaar met het college en de mederaadsleden in gesprek.

Ons uitgangspunt is dat er een alternatief komt voor een substantieel deel van het verlies aan inkomsten vanuit het Eneco- dividend. Graag zien we deze in het licht van de energietransitie. Mogelijkheden van een regionale energie-coöperatie dienen, naar onze mening, dan ook onderzocht te worden.

 Tot slot

Kortom…er is weer veel te doen in 2021. En we doen dat uiteraard samen met onze bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers en sportverenigingen en natuurlijk met inzet van onze ambtelijke organisatie. Laten we blijven verbinden ….en hiermee Uithoorn en De Kwakel, in 2021 weer een stukje mooier maken!