Motie ‘Vuurwerkverbod’

N.a.v. de rumoerig verlopen oudejaarsnacht waarin ook in Uithoorn sprake was van veel onrust en vandalisme heeft de fractie van DUS! besloten om de onderstaande motie mede te ondertekenen. De tekst van de motie vindt u hieronder

De gemeenteraad van Uithoorn, in vergadering bijeen op 30 januari 2020;

Constaterende dat:

 • De huidige norm rondom het afsteken van vuurwerk door particulieren onveiligheid en verstoring van de openbare orde veroorzaakt;
 • Vuurwerk doelbewust wordt gebruikt om te verhinderen dat politie en hulpverleners hun werk kunnen doen, ook in Uithoorn;
 • Het milieu en dierenwelzijn de dagen rondom oud & nieuw ernstig worden aangetast;
 • Tweederde van de vuurwerkafstekers zegt te willen stoppen met het afsteken van vuurwerk, als er in plaats daarvan een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd.

Overwegende dat:

 • De gemeentewet (artikel 149) mogelijkheden biedt om het afsteken van vuurwerk in Uithoorn & de Kwakel te verbieden;
 • Er een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2017) ligt, waarin geadviseerd wordt knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden en siervuurwerk legaal te houden. Waarbij opgemerkt moet worden dat een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk beter te handhaven is;
 • Nog onduidelijk is of landelijke wetgeving rondom een totaalverbod op consumentenvuurwerk voor de komende jaarwisseling een feit is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • De Algemene plaatselijke verordening te wijzigingen door een algeheel verbod op het tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk op te nemen;
 • Zorg te dragen voor de inwerkingtreding van dit verbod in het huidige kalenderjaar, in ieder geval voorafgaand aan de jaarwisseling van 2020/2021;
 • Oud en nieuw te benaderen als een evenement. Stimuleer en ondersteun burgers en lokale ondernemers bij het organiseren van activiteiten voor een veilige viering van de jaarwisseling die de sociale cohesie in Uithoorn bevordert.

En gaat over tot de orde van de dag.

Els Gasseling,

Brenda Elgersma, Benno van Dam,

André Jansen, Nahid Aoulad Bouchta,

Ans Gierman, Judith Beuse, José de Robles, Fieke Otto-Ossenkoppele

Algemene beschouwingen programmabegroting 2020

We zien in de begroting voor 2020, dat volgend jaar weer veel ambities uit het coalitieakkoord gerealiseerd gaan worden. DUS! spreekt dank uit aan het college en alle betrokken ambtenaren voor de totstandkoming van deze sluitende programmabegroting met alle ambities. En we stemmen hier dan ook mee in.

Wat DUS! betreft verdienen drie thema’s in 2020 extra aandacht: duurzaamheid, diversiteit & inclusie én woningbouw

Duurzaamheid

Dit onderwerp staat in 2020 hoog op onze politieke agenda. Er is veel te doen!! We gaan bestaande een nieuwe woningen verduurzamen en we zetten verder in op thema’s zoals klimaatadaptie en biodiversiteit. Dat juichen we natuurlijk toe!!

 1. Regionale Energie Strategie.
 2. We gaan ook aan de slag met de Regionale Energie Strategie en uitvoeringsplannen op wijkniveau.
 3. We hebben een landelijke opgave om in 2030 door middel van wind en zon 35TWh aan elektriciteit op te wekken. Ook Uithoorn zal haar bijdrage moeten leveren.
 4. Uithoorn is een gemeente met een relatief klein oppervlakte. Daarnaast is de grond, door de ligging minder geschikt, voor grootschalige opwekking van wind- en/of zonne-energie.
 5. De bijdrage van Uithoorn zal dan voornamelijk een financiële bijdrage betreffen, tenzij wij zelf projecten kunnen ontwikkelen binnen de kaders van de RES.
 6. DUS! stelt voor om op korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zelf projecten voor opwekking van zon- en/of wind-energie te ontwikkelen. Projecten die én financieel voordeel opleveren voor de eigen inwoners, én passen binnen de kaders van de RES. Dit eventueel in samenwerking met andere gemeenten uit de RES NHZ. Wij stellen tevens voor om de realisatie te bekostigen uit (een deel van) de te ontvangen Eneco-gelden.
 • Schipholdossier. We blijven werken aan het Schipholdossier. Hinderbeperking en het terugdringen van geluidsoverlast blijft essentieel. Maar daarnaast zien we graag dat dit dossier, volledig in het licht wordt behandeld van duurzaamheid: geen groei, minder stikstof, minder ultrafijnstof en minder CO2.
 • Afval. We staan in 2020 voor een forse uitdaging om het scheiden van afval te intensiveren en de hoeveelheid restafval terug te brengen. Bewustwording biedt kansen. Communicatie richting burgers en bedrijven over hun eigen mogelijkheden vinden wij dan ook erg belangrijk!! Onderwerpen zijn het tegengaan van voedselverspilling, minder papier gebruiken en dan de ‘riedel met de 6 r’en’: refuse, reduce, redesign, re-use (hergebruik), repair en refurbish (renoveren). Dus… een belangrijke taak voor de gemeente.

Diversiteit en inclusie

 1. Sociale cohesie.

DUS! hecht groot belang aan de sociale cohesie in Uithoorn en De Kwakel. Het stimuleren van activiteiten en het faciliteren van ontmoetingen in de buurt zoals verwoord in het coalitieakkoord, zien wij nu vertaald in het wijkgericht werken. Dat schemert in de programma’s door. Dat stemt ons positief.

Tegelijkertijd zien we grotere maatschappelijke ontwikkelingen die ook in Uithoorn en de Kwakel zorgen voor demografische verandering.

 • Denk bijvoorbeeld aan de toename van arbeidsmigranten, expats en statushouders.
 • Ook zullen we de komende jaren vaker te maken krijgen met grootstedelijke problematiek die vanuit Amsterdam onze richting opschuift.

Een glazen bol hebben we niet, maar we verwachten dat de diversiteit en de culturele verschillen in onze gemeente zullen toenemen.

De rijkdom aan diversiteit omarmen we. Maar polarisatie ligt op de loer. Wij vinden het buitengewoon belangrijk om dit tegen te gaan. Versterken van de sociale cohesie in ons dorp is essentieel. Wat DUS! betreft streven we in Uithoorn een inclusieve samenleving na.

De gemeentelijke organisatie zou daarin wat ons betreft een voorbeeld moeten stellen. Hiervoor zal DUS! een motie indienen.

 • Kinderen.

Een doelgroep die wij vandaag in het bijzonder willen uitlichten zijn kinderen. Er is tot onze vreugde hard gewerkt aan jeugdparticipatie in het kader van de vreedzame scholen en wijken. In februari vindt er een kinderconferentie plaats. Wij volgen niet alleen met belangstelling de uitkomsten, maar willen ook dat er vervolgens iets met de inbreng gedaan wordt.

We willen immers de participatie van kinderen en jongeren naar een hogere trede brengen: niet alleen meepraten en meedenken, maar actief invloed uitoefenen op de samenleving waarvan je deel uitmaakt. Dan werk je in onze ogen pas echt aan burgerschap. Wij willen daarom de wethouder vragen of het mogelijk is om het initiatievenfonds actief onder de aandacht te brengen van kinderen en jongeren, zodat het aantal aanvragen in 2020 door deze groep zal toenemen toegenomen. Wethouder, kunt u deze toezegging doen?

Tot slot kijken we uit naar de pilot kinderarmoede. Wat DUS! betreft moeten alle kinderen in Uithoorn en de Kwakel gelijke kansen krijgen, ongeacht de inhoud van de portemonnee van hun ouders.

Woningbouw

In de programmabegroting staat letterlijk: de gemeente gaat op zoek naar en creëert kansen voor woningbouw. Dat is mooi. We willen graag, en we herhalen onszelf, dat er speciale aandacht is voor de grote behoefte aan woningen voor jongeren, aan sociale huurwoningen en aan kleinere woningen.

Daarom graag speciale aandacht voor Tiny houses, gezamenlijke wooncomplexen en andere nieuwe woonvormen zoals knarrenhoven.

Sluitende begroting en stijgende schuld

 • Er ligt een sluitende begroting. Dat is mooi. We gaan grote investeringen doen die uiteindelijk ons dorp mooier maken. Het dorpscentrum krijgt een prachtige groene uitstraling en we krijgen mooie Multifunctionele Accommodaties. Zorgpunt is echter de stijgende schuldquote.
 • De financiële positie van onze gemeente is al jaren een punt van aandacht. In een financieel lastige periode leidde dit in 2012 tot de “Nota Financieel Gezond” en het vaststellen van een schuldenlimiet van 100%.
 • Dit aspect wordt nu losgelaten.
 • We vinden het belangrijk de financiële positie van onze gemeente nauwlettend te monitoren. Maar wel in balans met het huidige tijdsbeeld en afgezet tegen de (maatschappelijke) opgaven waarvoor wij ons geplaatst zien. En één van deze opgaven ligt besloten in de Regionale Energie Strategie (RES).
 • Met name deze (maatschappelijke) opgaven zijn er aanleiding toe dat DUS! de verwachte Eneco-gelden niet direct als middel ziet om de schuldquote omlaag te brengen.

DUS! vindt het zeer raadzaam om ons financieel beleid tegen het licht te houden. We stellen dan ook voor in het eerste kwartaal 2020 een herijking en actualisering van de Nota Financieel Gezond te starten.

Tot slot

Er is veel te doen in 2020. En we doen dat uiteraard samen. Samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers en sportverenigingen en natuurlijk met inzet van onze ambtelijke organisatie. Door te verbinden kunnen we Uithoorn en De Kwakel, in 2020 weer een stukje mooier maken!

Standpunt DUS! Inzake Schiphol

“Allereerst vinden wij het belangrijk dat we alle mensen die de afgelopen 10 jaar zo hard hebben gewerkt aan dit dossier bedanken. Ook dank aan PUSH en aan de insprekers en aan alle inwoners hier aanwezig. Door de inzet van een ieder en de intensieve lobby naar de tweede kamer hebben we al veel voor elkaar gekregen, o.a. dat Uithoorn heel duidelijk op het netvlies staat van de minister.

Standpunt van DUS! naar aanleiding van het advies van Minister Nieuwenhuizen dat Schiphol mag groeien van 500.000 naar 540.000 vliegbewegingen op korte termijn. Verwoord tijdens de raadsvergadering van 17 oktober jl.

Wat DUS! betreft stopt de groei. Genoeg is genoeg! 
De lucht moet schoner en het geluid moet minder. Onze gezondheid staat voorop. Dus wij zeggen nee tegen de plannen van de minister. Geen groei! En dat is ook de boodschap die recht doet aan de mening van onze inwoners.

Als je je als politieke partij gaat uitspreken over Schiphol dan is het gevaar dat je gaat verzanden in het opsommen van feiten, het aanhalen van rapporten, het discussiëren over definities en het uitleggen van afkortingen LIB4 of 5, 20ke, ORS, BRS en noem maar op. De essentie van de vraag raakt zoek in de brei van informatie. Dus moet je het terugbrengen naar de kern.

Want waar gaat het om? Wij spreken ons vanavond als raad, als individuele fracties, duidelijk uit of we het wel of niet eens zijn met het plan van de Minister om Schiphol te laten groeien naar 540.000 vluchten op korte termijn. En we geven onze uitspraak mee aan de Wethouder als leidraad in de gesprekken die hij over het onderwerp Schiphol voert, waar dan ook. Niets meer en niets minder. 

Als je dan kijkt naar wat we weten:

1. De geluidsoverlast is in sommige wijken van Uithoorn en de Kwakel nu al veel te groot. 
2. De gezondheid van onze inwoners staat zwaar onder druk
3. De luchtkwaliteit rondom Schiphol is sterk verslechtert (door de hoge fijnstof en CO2 uitstoot)
4. De veiligheid staat onder druk want de primaire banen worden al tot aan hun maximale capaciteit gebruikt
5. Een groot deel van de groei zal vliegverkeer over de Aalsmeerbaan zijn
7. De uitslag van de bewonersconsultatie is: geen groei en minder geluidsoverlast
8. En laten we niet vergeten dat wij nog hinderbeperking tegoed hebben vanuit het Aldersakkoord. Want Schiphol is de afgelopen jaren wel gegroeid naar de 500.000 vluchten maar Uithoorn heeft alleen maar meer hinder gekregen. Groei en hinder vermindering gaan blijkbaar niet hand in hand.

En als je dan even buiten de grenzen van onze gemeente kijkt, spelen er nog andere belangrijke zaken:

1. De ontwikkelingen en innovaties gaan niet zo snel dat je binnen een afzienbare tijd kan verwachten dat reguliere vluchten elektrisch en zonder milieu- en gezondheidseffecten zijn. (En de voorgestelde groei begint al binnen een jaar)
2. We hebben een klimaatakkoord waar we aan moeten voldoen
3. De natuur en met name de rondom Schiphol verslechtert
4. Iedereen moet verduurzamen, boeren staan onder druk en Schiphol mag groeien terwijl zij een groot aandeel heeft in de schadelijke uitstoot.
6. Gemeenten rondom Schiphol hebben enorme bouwbeperkingen
5. De voorwaarden waaronder Schiphol van de minister groei kan verdienen zijn onvoldoende gedefinieerd en vooralsnog afhankelijk van interpretatie
6. Schiphol betaalt nog steeds geen btw op tickets of accijns op brandstof waardoor de ticketprijzen laag worden gehouden. (Oneerlijke concurrentie tov ander vervoer)
7. De mate waarin groei van Schiphol een positief effect heeft op de economie staat flink ter discussie

Wat DUS! betreft is de conclusie duidelijk: Nee! We zijn het niet eens met de minister dat Schiphol kan groeien naar 540.000 vluchten. En dat is de boodschap die onze wethouder wat ons betreft overal moet laten horen.

En hierin staan we niet alleen. In deze raad staan we niet alleen en ook daarbuiten niet. Veel inwoners en ook gemeenten om ons heen denken er hetzelfde over en spreken zich uit. Actiegroepen spreken zich uit. 

Dus onze krachtige boodschap vanavond is:
1. we blijven de verbinding zoeken 
2. we laten ons niet uit elkaar spelen door geneuzel over details, definities en nuances.
3. En we laten ons niet verblinden door beloften en ongedefinieerde toezeggingen.
Dat hebben we de afgelopen jaren teveel meegemaakt. Dus geen rookgordijnen meer om groei van Schiphol mogelijk te maken!!

Samen met omliggende gemeenten en samen met actiegroepen laten we een eenduidige boodschap horen: Geen groei van Schiphol. 

Vanavond gaat het om de reactie op de brief van de minister: voorgestelde groei van Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen te beginnen op korte termijn. 

DUS! Spreekt duidelijk uit:
Wij zijn tegen groei van Schiphol! 
We hopen dat alle partijen dat ook vinden en zich daarover duidelijk uitspreken. 

Samen met PvdA en Durf dienen wij een motie in waarin we deze boodschap heel duidelijk laten doorklinken.“

World Cleanup Day 2019

Op zaterdag 21 september was weer het zover: World Cleanup Day. Net als vorig jaar georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar geven 160 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt.
En Uithoorn doet natuurlijk mee! Op initiatief van DUS-Uithoorn hebben een tiental vrijwilligers zaterdagochtend de omgeving van het Zijdelwaardplein, de Groene Scheg en de basisschool de Vuurvogel vrijgemaakt van zwerfafval. Het doel van deze actie is, naast het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil, ook het verkrijgen van meer waardevolle informatie over het soort afval dat op straat en in het milieu belandt en de herkomst ervan. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Hoe meer we te weten komen over het afval, hoe gerichter we namelijk kunnen werken aan oplossingen. Natuurlijk is het ook een oproep aan de inwoners van Uithoorn om het afval (vaak blikjes en plastic) niet zomaar op de straat of in de struiken te gooien. Deze actie leverde, helaas, toch weer tien gevulde vuilniszakken met zwerfafval op.

DUS! loopt warm voor vluchtelingen

Alweer voor het derde jaar deed DUS! met een team mee aan de Nacht van de Vluchteling. Afgelopen weekend liep het team onder de naam Natuurlijk DUS! in het holst van de nacht 40 km van Utrecht naar Amersfoort. De Nacht van de Vluchteling is bedoeld om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor vluchtelingen en ontheemden in de regio. Voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Het was een mooie ervaring. Vanwege het gevoel van saamhorigheid om met zoveel mensen een inspanning te leveren voor mensen die alles in de steek moeten laten voor een veilig onderkomen. Vanwege de bijzondere ervaring om ‘s nachts te wandelen en het langzaam licht te zien worden. Vanwege het mooie bedrag, bijna 3400,-, wat ons team bij elkaar heeft weten te brengen. Totaal heeft de Nacht van de Vluchteling ruim 1,5 miljoen opgebracht, bestemd voor noodhulp in de regio. Helaas waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht als nu. Vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties telde eind vorig jaar 70,8 miljoen ontheemden die huis en haard verlieten vanwege onder andere oorlogen, politieke crises en een gebrek aan mensenrechten. Ook in Uithoorn en De Kwakel wonen zogenaamde statushouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben. DUS! vindt het belangrijk dat ze hun plekje in de samenleving vinden en zet zich ook hiervoor in.

DUS!-tas voor Ramona Spruijt – van Rossum!

Regelmatig reikt DUS! een DUS!-tas uit aan initiatieven die Uithoorn een stukje mooier maken. De DUS!-tas is gevuld met duurzame producten en is bedoeld om initiatiefnemers en vrijwilligers voor hun bijdrage aan Uithoorn te bedanken en een hart onder de riem te steken.

Ramona is kapster en organiseert dagen waarop ze klanten van de Voedselbank een gratis knipbeurt geeft. Ze verdient de DUS! tas daarom dubbel en dwars. Dankjewel Ramona!

Ambitieus energieplan DUS rond verkoop Eneco-aandelen

Een ambitieus plan van politieke partij DUS. Wat als we de opbrengst van de verkoop van de gemeentelijke Eneco-aandelen gebruiken voor een investering in onze eigen duurzame energiebronnen en deze vervolgens tegen lage kosten beschikbaar stellen aan de inwoners? Of dat kan, is nog de vraag, maar initiatiefnemers José de Robles en Fieke Otto-Ossenkoppele zijn enthousiast.

De raadsleden raakten geïnspireerd door initiatieven in dorpen in België (Eeklo en Crisnée) en Italië, waar de gemeenteraden besloten om de elektriciteitsvoorziening voor hun inwoners gratis te maken met duurzame energie. “Ik zag een artikel over één van de Belgische dorpen in de krant,” aldus José de Robles. “De gemeenteraad had daar besloten om zelf zorg te gaan dragen voor de energievoorziening aan inwoners. Hetzelfde is in Italië gedaan, in het duurzaamste dorp van Europa. Als zij dat kunnen, kunnen wij dat ook, dacht ik.”

WINDTURBINES “De dorpjes die de overstap al hebben gemaakt, zijn kleiner dan Uithoorn,” aldus De Robles. Voor Uithoorn betekent dat wellicht meer werk om de overstap naar duurzame energie te maken. Wil Uithoorn in 2050 volledig gebruik maken van duurzame energie, dan is zo’n 380 hectare aan zonnepanelen nodig, plus 25 windturbines. Dat bleek onlangs tijdens een presentatie van de duurzaamheidsagenda van Uithoorn.

Voor zoveel windturbines en zonnepanelen is in Uithoorn geen plek. Vanwege het vliegverkeer mogen geen hoge windturbines worden geplaatst. Hoe wil DUS hier mee omgaan? “De genoemde aantallen kloppen inderdaad, wanneer je kijkt naar de energiebehoefte van inwoners en bedrijven. Voor inwoners alleen is veel minder energie nodig. Na berekeningen waarbij ik heb gekeken naar de opbrengst per windturbine, zouden we het voor inwoners moeten kunnen redden met acht windturbines. Die kunnen niet in Uithoorn zelf komen, vanwege Schiphol. Ze moeten dus elders komen te staan.”

VRAAGTEKEN Dat is één van de kwesties die opgelost zal moeten worden. Gekeken moet er ook naar hoe alles fiscaal moet worden geregeld. “Het zou mooi zijn wanneer we de energie tegen een lager vast tarief per jaar zouden kunnen leveren aan onze inwoners. Volgens mijn berekeningen zou dit voordeel kunnen oplopen tot 600 euro per huishouden per jaar.” Een ander vraagteken is hoe om te gaan met mensen die niet op de duurzame energie van de gemeente zitten te wachten. Je kunt mensen immers niet verplichten de gemeentestroom af te nemen.

Aan de raadsleden de schone taak om de rest van het gemeentebestuur te overtuigen. Maandag hadden ze een gesprek met wethouder Hans Bouma over het plan. “We willen het binnenkort bespreken binnen de raad. We zijn ons ervan bewust dat er een bos vol beren op de weg te verzinnen is, maar als we daar oplossingen voor weten te vinden, dan zijn we goed op weg met onze duurzaamheidsagenda.” Mensen die mee willen denken kunnen zich melden via f.otto-ossenkoppele@dus-uithoorn.nl.

OPLEVEREN De aandelen van Eneco zijn nog niet verkocht en onduidelijk is hoeveel deze zullen opleveren. Verschillende partijen hebben in het verleden ideeën geopperd over de besteding van de opbrengst. Zo zou het geld kunnen worden besteed aan de bouw van een derde sporthal. Dit plan is echter voorlopig de ijskast in gezet. Mogelijk maakt het initiatief van DUS meer kans.

bron: Wiite Weekblad,
Naomi Heidinga

Right to Challenge in Uithoorn

Weet u het beter?

Op 21 maart aanstaande organiseert DUS! voor de vierde keer: DUS! Café. Het onderwerp is dit keer ‘Right to Challenge’(R2C)

Bij R2C kunnen bewoners taken van de gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Bewoners dagen de gemeente uit en krijgen een deel van het gemeentelijke budget om een taak slimmer of anders uit te voeren. De achterliggende gedachte is dat bewoners, initiatiefnemers en overheden meer samenwerken en daarmee, met elkaar, de lokale leefomgeving en stukje mooier maken.

In Nederland is een landelijk netwerk Right to Challenge actief. Dit netwerk helpt bewoners en gemeenten. Het netwerk (www.righttochallenge.nl)  heeft ervaring met de uitvoering van challenges, het opzetten van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten, kennis van het werken bij gemeenten, juridische aspecten opzetten van communicatietrajecten, etc. Zo helpen ze bewoners bijvoorbeeld bij het opstellen van een challenge waarbij de bewoners de taak of dienst zelf gaan uitvoeren. Of waarbij bewoners willen dat een taak of dienst anders en slimmer word uitgevoerd.

Interessant! Daar willen wij meer van weten. Hoe zouden we hiermee in Uithoorn aan de slag kunnen? Op 21 maart as. Om 19.30 uur komt Right to Challenge daarom meer vertellen over dit fenomeen. Waar? Bierbrouwerij De Schans, Schans 17 in Uithoorn.

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via judithbeuse@dus-uithoorn.nl. Er is maar beperkt plek, dus wees op tijd.