Huisvesting van arbeidsmigranten

De Rekenkamer en het onderzoek

De Rekenkamer Uithoorn heeft, in opdracht van de gemeenteraad, een onderzoek gedaan naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn. In het verschenen rapport wordt aangetoond dat de gemeente Uithoorn, sinds 2011, een actief beleid heeft om arbeidsmigranten (met name werkzaam in de sierteeltsector) van kwalitatief goede en veilige huisvesting te voorzien. Dit resulteerde onder meer in vier woonlocaties met logiesfunctie en de mogelijkheid tot het bewonen van leegstaande bedrijfswoningen. Mede door het uitgevoerde beleid zijn er slechts sporadisch fysieke en sociale incidenten rond arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn.

Er is echter geen volledig inzicht in de omvang van de groep arbeidsmigranten. Er wordt geconstateerd dat er sprake is van flinke wachtlijsten voor de beschikbare woonruimten voor arbeidsmigranten. Hierdoor gaat deze groep (en organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren) zelf op zoek naar alternatieven voor woonruimte. Hiermee neemt de druk, op de toch al krappe woningvoorraad in de regio en de gemeente Uithoorn, toe.

Wat vindt DUS!

Als DUS! zijn we blij met het onderzoek van onze rekenkamer. Het is, in onze ogen, namelijk belangrijk om de problematiek scherper te krijgen en hier als raad actiever op te sturen.

Wel vinden we het in het onderzoek een gemiste kans om ook mét de arbeidsmigranten te spreken. Voor vervolgonderzoeken, voor welk thema dan ook, is het naar onze mening noodzakelijk om met de mensen te spreken die het betreft. Nu praten we namelijk weer óver de mensen.

Tevens vinden we het teleurstellend dat er niet met de uitzendbureaus is gesproken. Hier ligt namelijk de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van hun uitzendkrachten.

Uiteraard willen we dat arbeidsmigranten goed gehuisvest worden en veilig kunnen wonen. Daar wordt weliswaar op ingezet.

Maar uit het onderzoek blijken knelpunten zoals:

  • De doelgroep is niet goed in beeld als gevolg van een gebrekkige registratie. Er blijken ruim 1.000 arbeidsmigranten in Uithoorn te wonen. Maar het kunnen er ook blijkbaar wel 1500 of 1600 of meer zijn. Groot gat.
  • En het is niet duidelijk of de uitzendbureaus en werkgevers wel aan hun verantwoording voldoen om arbeidsmigranten adequaat te huisvesten.

Onze zorgen

We maken ons dan ook zorgen over de verdringing op de huizenmarkt. En we maken ons zorgen om de illegale huisvesting. Ongewenst…omdat er al een enorme krapte op de huizenmarkt is en arbeidsmigranten ook veilig moeten kunnen wonen.

Onze oplossing

Alle reden dus om de aanbevelingen uit te voeren: betere registratie, voldoet aanbod huisvesting aan de vraag, regionale afstemming zodat anderen zich houden aan de afspraken en actualiseren van het beleid. Daarom zijn wij mede-indiener van een motie, waarin we het college de opdracht geven om de aanbevelingen van de rekenkamer uit te voeren. Daarnaast is het verzoek neergelegd om het onderwerp ‘huisvesting arbeidsmigranten’ nogmaals te agenderen na het zomerreces van 2021 om de stand van zaken opnieuw te bespreken.