Algemene beschouwingen 2020

DUS! Algemene Beschouwingen programmabegroting 2021

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de programmabegroting voor 2021 complimenteren met deze overzichtelijke en sluitende begroting. Daar zijn we blij mee. En we stemmen hier dan ook mee in.

In deze algemene beschouwingen vraagt DUS! aandacht voor vijf thema’s die wij, los van een sluitende financiële meerjarenraming, zeer belangrijk vinden: duurzaamheid, sociale cohesie, het Schipholdossier, woningbouw en de gevolgen van corona voor bewoners en ondernemers van onze Gemeente.

Duurzaamheid

Dit onderwerp staat ook in 2021 weer bovenaan onze politieke agenda. En dat is hard nodig. Het is al te lang “vijf minuten over twaalf” zonder substantiële verandering:

 • Het ijs aan de polen en de permafrost smelt in een snel tempo;
 • We zien grote natuurrampen zoals de bosbranden in Australië en grote droogtes in Afrika.
 • En hier hebben we prachtige zomers en de hoogste temperatuur ooit gemeten in november.

De signalen zijn overweldigend.

Ik citeer een uitspraak van Barack Obama: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering aan de lijve ondervindt, en de laatste die er iets aan kan doen”.

Laten we dat dan ook DOEN. Niet alleen plannen maken, maar ook prioriteit geven aan rappe uitvoering.

In Uithoorn dragen wij ons steentje bij.

 • We zetten in op het verduurzamen van vastgoed, op klimaatadaptie en biodiversiteit.
 • We ondersteunen minima om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die leiden tot een duurzaamheidsagenda.

Ontzettend nodig!! Dat kunnen wij als DUS! niet genoeg benadrukken!!

U heeft toegezegd de raad over de uitvoering van de duurzaamheidsagenda met planning te informeren. We zien deze dan ook met belangstelling tegemoet.

Afval

We hebben onze ambitie voor afvalscheiding en afvalreductie in 2020, zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda van 2019 – 2022 bij lange na niet behaald. Het doel was 100kg restafval in 2020 en we zijn uitgekomen op 234 kg. Een treurig resultaat wat DUS! betreft.

Volgend jaar zetten we een forse stap om de stroom restafval terug te dringen. DUS! ziet als enige oplossing twee ingrepen:

1. Gescheiden inzameling van GFT.

2. Tariefdifferentiatie. Een uiterst liberale oplossing…. de aanbieder heeft immers zelf invloed op de kosten.

Om het noodzakelijke draagvlak te krijgen zien wij mogelijkheden om, wellicht tijdelijk, de hogere kosten die dit systeem met zich meebrengt geheel of gedeeltelijk te bekostigen uit de Enecogelden.

En mochten wij als raadsleden via een ludieke actie het goede voorbeeld willen geven, dan doen wij als DUS! graag mee om 100 dagen 100% afvalvrij te leven!!

Onze stelling is: “Communicatie rondom duurzaamheidsthema’s vanuit het college, richting burgers en bedrijven, over hun eigen mogelijkheden en gedragsverandering is essentieel!!”

Wij denken dat alle fracties het volmondig met deze stelling eens zijn.

Sociaal Domein en sociale cohesie

Sociaal Domein.

Wij willen benadrukken dat wij als fractie DUS! blij zijn met de nieuwe werkwijze, zoals vastgesteld in het Koersplan Sociaal Domein. DUS! heeft altijd gepleit voor een aanpak waarbij de mens centraal staat in plaats van de regels. Een aanpak die ervan uitgaat dat mensen te vertrouwen zijn in plaats van een overmaat aan controle. Een aanpak waarbij niet alleen geteld wordt, maar ook het verhaal achter de cijfers wordt verteld. DUS! heeft aan de basis gestaan van deze ontwikkeling in Uithoorn en De Kwakel en ziet dit met tevredenheid in de nieuwe werkwijze terug. Wij kijken dan ook met vertrouwen en belangstelling de verdere effectuering en ontwikkelingen tegemoet.

Ook de invoering en uitvoering van de beleidsnota Wet Inburgering zien wij met vertrouwen tegemoet en hopen deze aanpak op meerdere terreinen in het sociaal domein terug te zien.

De jeugdzorg blijft een punt van zorg en aandacht. Wij drukken het college op het hart om — naast een effectievere, efficiëntere, maar vooral menswaardigere aanpak — ook te kijken naar onderliggende oorzaken van (toekomstige) kostenstijgingen. Zeker met het oog op de effecten van de coronacrisis.

Immers, veel regelingen vinden hun grondslag in een wettelijke verplichting waaraan wij dienen te voldoen.

Sociale cohesie.

Sociale cohesie wordt vaak vertaald naar de kreet “Iedereen doet mee”. Dat impliceert zelfredzaamheid, die niet altijd mogelijk is. DUS! vertaalt “Iedereen doet mee” naar “Iedereen is waardevol”, naar Diversiteit & Inclusie. Dat betekent: gelijke kansen voor iedereen.

Daarom heeft DUS! het initiatief genomen tot een raadswerkgroep om concrete activiteiten hiervoor op te zetten.

Voor hen die ondersteuning nodig hebben, zetten we in op sterkere lokale netwerken. De gemeente fungeert dan niet langere meer als “single point of contact”. Resultaat:

 • Minder druk op de ambtelijke capaciteit.
 • En bovenal effectievere hulpverlening.

Wij adviseren het college dan ook om steviger in te zetten op sociale cohesie.

Schipholdossier

We zijn het allemaal erover eens dat de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid binnen onze gemeente voorop staan. En dat dit niet hand in hand gaat met groei van het aantal vliegtuigen. Het blijft dan ook van groot belang dat het standpunt van Uithoorn onder de aandacht wordt gebracht in de Tweede Kamer. We zijn trots op de intensieve inzet van onze gemeente. Tevens waarderen we de intensivering van de samenwerking met Stichting Push. We wensen werkgroep Schiphol veel succes in 2021.

Woningbouw

We zien mooie en ambitieuze plannen om woningen te realiseren. Maar voor DUS! is  ́het blijven bouwen omdat de vraag toe blijft nemen ́ geen doel op zich. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen:

 • Bouwen voor woningzoekenden;
 • En de leefbaarheid met behoud van milieu, groen, gezondheid en kwaliteit van leven.

Daarnaast vragen we aandacht voor de diversiteit in het woningaanbod en nog meer dan nu…… ‘bouwen passend bij de vraag’:

 • Meer woningen voor jongeren en
 • meer kleinere en betaalbare woningen.

We noemen ze nog maar eens…Tiny houses, Knarrenhoven, gezamenlijke wooncomplexen zoals de Bovenboog.

We zijn blij met de inzet van een doorstroommakelaar/wooncoach en de mogelijkheden om woningen aan te passen. We zijn benieuwd naar de resultaten en worden hierover graag door het college geïnformeerd.

Ook vragen we aandacht voor de huisvesting van specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen die noodopvang nodig hebben of beschermd wonen. Niet iedereen kan daarvoor terecht in Amsterdam. Ook is dat vaak niet wenselijk, bijvoorbeeld als het gaat om een gezin met schoolgaande kinderen. We vragen het college om hier creatieve oplossingen voor te zoeken en een plan hiervoor voor te leggen aan de raad.

Corona in relatie tot werkloosheid en het bedrijfsleven

Als we naar het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt kijken hakt Corona er fors in. Uiteraard moeten bedrijven ondersteund worden om hun hoofd boven water te houden. Belangrijk onderdeel vindt DUS! om bedrijven te ondersteunen om werknemers van werk naar werk te leiden.

 • Daarnaast vraagt DUS! om jongeren die problemen ondervinden met het vinden van stage- en leerwerkplekken zoveel mogelijk te ondersteunen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid.
 • Tevens vragen we om fors in te zetten op het arbeidsfit maken van werkzoekenden en hen zo snel mogelijk toe te leiden naar werk. Het opzoeken van de randen van wet- en regelgeving is hierbij wat DUS! betreft geoorloofd. We zijn benieuwd hoe de nog op te zetten sociale alliantie die in de nota inburgering genoemd wordt hierin kan bijdragen.

Tot slot de financiële positie

Er dagen enkele forse donkere wolken boven de meerjarenbegroting van Uithoorn:

De begroting geeft een te gunstig beeld omdat Enecogelden zijn toegevoegd en de inkomsten vanuit Precario volgend jaar stoppen. Daarnaast is de algemene uitkering een onzekere factor.

Tevens zitten we nog midden in de Corona-crises. Een crises waarvan we de gevolgen voor de arbeidsmarkt, ons bedrijfsleven en de economie nog helemaal niet goed overzien.

Om ook na 2021 goed doordachte keuzes te maken, gaan we uiteraard graag eind dit jaar met het college en de mederaadsleden in gesprek.

Ons uitgangspunt is dat er een alternatief komt voor een substantieel deel van het verlies aan inkomsten vanuit het Eneco- dividend. Graag zien we deze in het licht van de energietransitie. Mogelijkheden van een regionale energie-coöperatie dienen, naar onze mening, dan ook onderzocht te worden.

 Tot slot

Kortom…er is weer veel te doen in 2021. En we doen dat uiteraard samen met onze bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers en sportverenigingen en natuurlijk met inzet van onze ambtelijke organisatie. Laten we blijven verbinden ….en hiermee Uithoorn en De Kwakel, in 2021 weer een stukje mooier maken!