Algemene beschouwingen programmabegroting 2020

We zien in de begroting voor 2020, dat volgend jaar weer veel ambities uit het coalitieakkoord gerealiseerd gaan worden. DUS! spreekt dank uit aan het college en alle betrokken ambtenaren voor de totstandkoming van deze sluitende programmabegroting met alle ambities. En we stemmen hier dan ook mee in.

Wat DUS! betreft verdienen drie thema’s in 2020 extra aandacht: duurzaamheid, diversiteit & inclusie én woningbouw

Duurzaamheid

Dit onderwerp staat in 2020 hoog op onze politieke agenda. Er is veel te doen!! We gaan bestaande een nieuwe woningen verduurzamen en we zetten verder in op thema’s zoals klimaatadaptie en biodiversiteit. Dat juichen we natuurlijk toe!!

 1. Regionale Energie Strategie.
 2. We gaan ook aan de slag met de Regionale Energie Strategie en uitvoeringsplannen op wijkniveau.
 3. We hebben een landelijke opgave om in 2030 door middel van wind en zon 35TWh aan elektriciteit op te wekken. Ook Uithoorn zal haar bijdrage moeten leveren.
 4. Uithoorn is een gemeente met een relatief klein oppervlakte. Daarnaast is de grond, door de ligging minder geschikt, voor grootschalige opwekking van wind- en/of zonne-energie.
 5. De bijdrage van Uithoorn zal dan voornamelijk een financiële bijdrage betreffen, tenzij wij zelf projecten kunnen ontwikkelen binnen de kaders van de RES.
 6. DUS! stelt voor om op korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zelf projecten voor opwekking van zon- en/of wind-energie te ontwikkelen. Projecten die én financieel voordeel opleveren voor de eigen inwoners, én passen binnen de kaders van de RES. Dit eventueel in samenwerking met andere gemeenten uit de RES NHZ. Wij stellen tevens voor om de realisatie te bekostigen uit (een deel van) de te ontvangen Eneco-gelden.
 • Schipholdossier. We blijven werken aan het Schipholdossier. Hinderbeperking en het terugdringen van geluidsoverlast blijft essentieel. Maar daarnaast zien we graag dat dit dossier, volledig in het licht wordt behandeld van duurzaamheid: geen groei, minder stikstof, minder ultrafijnstof en minder CO2.
 • Afval. We staan in 2020 voor een forse uitdaging om het scheiden van afval te intensiveren en de hoeveelheid restafval terug te brengen. Bewustwording biedt kansen. Communicatie richting burgers en bedrijven over hun eigen mogelijkheden vinden wij dan ook erg belangrijk!! Onderwerpen zijn het tegengaan van voedselverspilling, minder papier gebruiken en dan de ‘riedel met de 6 r’en’: refuse, reduce, redesign, re-use (hergebruik), repair en refurbish (renoveren). Dus… een belangrijke taak voor de gemeente.

Diversiteit en inclusie

 1. Sociale cohesie.

DUS! hecht groot belang aan de sociale cohesie in Uithoorn en De Kwakel. Het stimuleren van activiteiten en het faciliteren van ontmoetingen in de buurt zoals verwoord in het coalitieakkoord, zien wij nu vertaald in het wijkgericht werken. Dat schemert in de programma’s door. Dat stemt ons positief.

Tegelijkertijd zien we grotere maatschappelijke ontwikkelingen die ook in Uithoorn en de Kwakel zorgen voor demografische verandering.

 • Denk bijvoorbeeld aan de toename van arbeidsmigranten, expats en statushouders.
 • Ook zullen we de komende jaren vaker te maken krijgen met grootstedelijke problematiek die vanuit Amsterdam onze richting opschuift.

Een glazen bol hebben we niet, maar we verwachten dat de diversiteit en de culturele verschillen in onze gemeente zullen toenemen.

De rijkdom aan diversiteit omarmen we. Maar polarisatie ligt op de loer. Wij vinden het buitengewoon belangrijk om dit tegen te gaan. Versterken van de sociale cohesie in ons dorp is essentieel. Wat DUS! betreft streven we in Uithoorn een inclusieve samenleving na.

De gemeentelijke organisatie zou daarin wat ons betreft een voorbeeld moeten stellen. Hiervoor zal DUS! een motie indienen.

 • Kinderen.

Een doelgroep die wij vandaag in het bijzonder willen uitlichten zijn kinderen. Er is tot onze vreugde hard gewerkt aan jeugdparticipatie in het kader van de vreedzame scholen en wijken. In februari vindt er een kinderconferentie plaats. Wij volgen niet alleen met belangstelling de uitkomsten, maar willen ook dat er vervolgens iets met de inbreng gedaan wordt.

We willen immers de participatie van kinderen en jongeren naar een hogere trede brengen: niet alleen meepraten en meedenken, maar actief invloed uitoefenen op de samenleving waarvan je deel uitmaakt. Dan werk je in onze ogen pas echt aan burgerschap. Wij willen daarom de wethouder vragen of het mogelijk is om het initiatievenfonds actief onder de aandacht te brengen van kinderen en jongeren, zodat het aantal aanvragen in 2020 door deze groep zal toenemen toegenomen. Wethouder, kunt u deze toezegging doen?

Tot slot kijken we uit naar de pilot kinderarmoede. Wat DUS! betreft moeten alle kinderen in Uithoorn en de Kwakel gelijke kansen krijgen, ongeacht de inhoud van de portemonnee van hun ouders.

Woningbouw

In de programmabegroting staat letterlijk: de gemeente gaat op zoek naar en creëert kansen voor woningbouw. Dat is mooi. We willen graag, en we herhalen onszelf, dat er speciale aandacht is voor de grote behoefte aan woningen voor jongeren, aan sociale huurwoningen en aan kleinere woningen.

Daarom graag speciale aandacht voor Tiny houses, gezamenlijke wooncomplexen en andere nieuwe woonvormen zoals knarrenhoven.

Sluitende begroting en stijgende schuld

 • Er ligt een sluitende begroting. Dat is mooi. We gaan grote investeringen doen die uiteindelijk ons dorp mooier maken. Het dorpscentrum krijgt een prachtige groene uitstraling en we krijgen mooie Multifunctionele Accommodaties. Zorgpunt is echter de stijgende schuldquote.
 • De financiële positie van onze gemeente is al jaren een punt van aandacht. In een financieel lastige periode leidde dit in 2012 tot de “Nota Financieel Gezond” en het vaststellen van een schuldenlimiet van 100%.
 • Dit aspect wordt nu losgelaten.
 • We vinden het belangrijk de financiële positie van onze gemeente nauwlettend te monitoren. Maar wel in balans met het huidige tijdsbeeld en afgezet tegen de (maatschappelijke) opgaven waarvoor wij ons geplaatst zien. En één van deze opgaven ligt besloten in de Regionale Energie Strategie (RES).
 • Met name deze (maatschappelijke) opgaven zijn er aanleiding toe dat DUS! de verwachte Eneco-gelden niet direct als middel ziet om de schuldquote omlaag te brengen.

DUS! vindt het zeer raadzaam om ons financieel beleid tegen het licht te houden. We stellen dan ook voor in het eerste kwartaal 2020 een herijking en actualisering van de Nota Financieel Gezond te starten.

Tot slot

Er is veel te doen in 2020. En we doen dat uiteraard samen. Samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties, met vrijwilligers en sportverenigingen en natuurlijk met inzet van onze ambtelijke organisatie. Door te verbinden kunnen we Uithoorn en De Kwakel, in 2020 weer een stukje mooier maken!