Van de wethouder: zorg in 2015

WethouderRiaZijlstra webHoe gaat het nu met de zorg sinds januari 2015?

Toen de vuurpijlen de lucht in gingen met Oud en Nieuw en de kurk van de champagnefles knalde, gingen mijn gedachten naar de zorg voor jeugd en volwassenen, die vanaf dat moment onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt.
Er is de afgelopen tijd heel veel werk verricht om de gemeentelijke organisatie hierop toe te rusten. Er zijn nieuwe medewerkers aangenomen om de nieuwe taken uit te voeren. We hebben gegevens verwerkt van cliënten die van de zorgverzekeraars en het Rijk worden overgenomen. We hebben contracten afgesloten met zorgaanbieders. De ICT is aangepast. We hebben een begin gemaakt met veranderingen in de zorg met als doel dat we met minder geld toch adequate zorg leveren. En nog veel meer noodzakelijke werkzaamheden. Het was een race tegen de klok.

We kunnen nu zeggen dat de overgang technisch in orde is. Dat betekent dat er zorg beschikbaar is en dat het Sociaal Loket van de gemeente samen met huisartsen en zorginstellingen de toegang tot zorg heeft georganiseerd.

Maar we zijn er nog lang niet. 2015 is het jaar om nog beter de problematiek in Uithoorn de De Kwakel in beeld te krijgen. Om te kijken hoe we goede zorg kunnen verlenen met veel minder geld. Uitgangspunt is om zware zorg zoveel mogelijk te voorkomen door vroeg te signaleren, tijdig lichte hulp te bieden en het aanbod van hulpverleners goed op elkaar af te stemmen. Dat is prettiger voor de cliënten en goedkoper. We zullen dus ook meer aanspraak moeten maken op het netwerk van cliënten: wat kunnen mensen zelf doen, wat kunnen familie, vrienden en buren opvangen en wanneer is professionele hulp echt noodzakelijk? Dat is een zoektocht die inwoners, instellingen en gemeente gezamenlijk moeten doen. Er gaan dingen veranderen, maar hoe dat voor mensen uitpakt is nu nog nauwelijks te zeggen. Per situatie gaan we dat bekijken.

Een voorbeeld van een nieuwe werkwijze is het Sociaal Team. Dat is in het voorjaar van 2014 van start gegaan. Hulpverleners van allerlei instellingen werken onder regie van de gemeente samen om passende en samenhangende hulp te geven aan gezinnen met veel problemen, die zelf de draad zijn kwijtgeraakt. Dat gebeurt onder de noemer: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Deze werkwijze is overigens niet uniek voor Uithoorn, in heel Nederland vinden soortgelijke constructies plaats. Wat we nu al merken is dat het iets oplevert: de hulp is effectiever en efficiënter!

Als gemeente hebben we goed contact met de zorginstellingen. Met elkaar zijn we doordrongen van de noodzaak dingen anders te organiseren en zijn we bereid veranderingen aan te brengen. Dat is in ieder geval een goede start!

Graag hoor ik van inwoners en instellingen wat er goed en fout gaat, welke dingen ze anders willen zien en wat voor ideeën ze hebben om de zorg beter te organiseren. Niet dat de gemeente alles op kan lossen, maar we kunnen wel met elkaar kijken wat mogelijk is.

En tenslotte: het is een enorme klus waar we mee bezig zijn, maar het biedt ook kansen! Kansen om meer samenhang in de samenleving te creëren en mensen daadwerkelijk te laten participeren. Wat als we eens in kansen gaan denken?