Inbreng Raad 1-6-2017 behandeling Kadernota 2018

DUS! bestuur juni 2017

Het huisvesten van statushouders laat nog wel te wensen over. De opgaaf is groot en niet alle gevallen zijn gelijk. Maatwerk is daarom nodig. We zijn blij dat het college daar oog voor heeft.

Kan het college ons na de zomer informeren over het verloop van het inhalen van de achterstand?

Maatwerk is ook nodig bij naar het werk helpen van werkzoekenden. Met het oog gericht op een duurzame uitstroom. En ja, daar kan een opleiding bij horen. We moeten voorkomen dat veel geld gaat zitten in de bureaucratie en controle. Meer baseren op vertrouwen in mensen. Het is jammer dat door landelijke regelgeving ontwikkelingen rond basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden worden tegengehouden. Maar ook binnen de huidige wet kan met meer maatwerk in plaats van controle meer bereikt worden.
Ouderen willen langer thuis blijven wonen. Door landelijke regelgeving wordt dat nog eens versterkt. Wij maken ons zorgen om ouderen die noodgedwongen langer thuis blijven wonen. Specifieke aandacht voor dementerenden is nodig..
Aan de gelden voor Jeugdzorg komen we fiks tekort, daarentegen blijft er WMO geld over. Als een van de redenen wordt genoemd de drempel van het gemeentehuis. Drempelverlagende maatregelen zijn dus hard nodig. Bijvoorbeeld persoonlijke ontmoeting, voorlichting, lichte ondersteuning dichtbij huis. Juist in de wijken waar veel mensen behoefte hebben aan ondersteuning. Maatschappelijke voorzieningen zijn dus hard nodig in Thamerdal en Europarei. Gelukkig wordt daar door diverse instellingen en ondernemingen al nauw met elkaar samengewerkt. Extra stimulansen zijn daarbij zeer welkom.
Armoede heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen, maar ook op het welbevinden van volwassenen. Enkele jaren geleden is door de raad de motie van DUS! aangenomen over het oormerken van de gelden voor armoedebestrijding.
In Uithoorn zijn zo’n 600 tot 650 kinderen die leven onder de armoedegrens. En toch blijft dat geoormerkte geld nog over. Hoe staat het met het armoedebeleid? Wordt het beleid niet uitgevoerd? Of moet er meer beleid ontwikkeld worden? Graag ontvangen wij op korte termijn inzicht hierin en een overzicht van wat het college hieraan gaat doen?
In de commissievergadering is door het college de toezegging gedaan om, los van de cijfers, de raad meer te informeren over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Graag horen we dan ook meer over nieuwe voorzieningen, zoals bijvoorbeeld welzijn op recept, en elke stap telt.

De kwaliteit van het groen kan omhoog zonder al te veel moeite. Voor DUS! heeft kwaliteit niet zoveel te maken met de lengte van het gras, maar vooral meer biodiversiteit en groen waarin bijvoorbeeld bijen zich prettig voelen. Het belang van bijen wordt door velen onderschat. We genieten bijvoorbeeld ook van de bermen langs de Watsonweg, de natuurvriendelijke oevers in Thamerdal, de kleine stukjes ongeorganiseerd groen. De Groengroep heeft een aantal ideeën over het verhogen van de kwaliteit van het groen in Uithoorn. Graag horen we van het college hoe de biodiversiteit vergroot kan worden zonder al te veel kosten.

Onze zorgen over de ontwikkelingen van Schiphol en de invloed daarvan op ons leefklimaat zijn niet bepaald afgenomen. De luchtvervuiling en de geluidhinder maken het wonen onder een uitvliegroute er niet leuker op. We kunnen slechts constateren dat de invloed van Uithoorn daarop zeer gering is.

Peter Timmer