Integraal Onderwijs Huisvestingsplan Uithoorn

Het voorliggende IHP geeft een goed beeld van de aandachtspunten wat betreft onderwijshuisvesting in Uithoorn en de Kwakel. Het gevraagde investeringsbudget ten behoeve van vakcollege Thamen vloeit er bovendien logisch uit voort.

Voorafgaand aan de bespreking van het IHP in de commissievergadering ontvingen wij bericht van het bestuur van de Dolfijn en het bestuur van de stichting brede school. Naar aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld en onze zorgen geuit over het signaal van dreigend ruimtegebrek bij de Dolfijn en de Kwikstaart. De wethouder heeft tijdens de commissie aangegeven in gesprek te zijn en te blijven met de brede school en benadrukt dat het IHP een momentopname is. Wanneer prognoses niet kloppen, wordt niet vastgehouden aan het IHP als ware het een statisch document. Daar zijn we blij om, want het mag nooit zo zijn dat door ruimtegebrek leerlingen het recht op speciaal onderwijs ontzegd wordt.

Wat ons aan het hart gaat is de staat van het gebouw waarin de Vuurvogel is gehuisvest. Het is gebouwd in 1969 als semipermanente huisvesting voor een maximale periode van 25 jaar, maar het gebouw staat er nu al 51 jaar. En dat in een wijk waarin volgens DUS! juist alles op alles gezet zou moeten worden om de kinderen die er wonen dezelfde kansen te bieden als de andere kinderen in Uithoorn. Juist omdat in de wijk waarin de Vuurvogel staat, meer kinderen in armoede leven en hun ouders vaker een lager opleidingsniveau hebben dan in andere delen van onze gemeente het geval is. Indicatoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de schoolprestaties van kinderen en die meer dan gemiddeld in Uithoorn in deze wijk aan de orde zijn.

Het onderhoud van het gebouw kost het schoolbestuur bijna 40.000 euro op jaarbasis. In plaats daarvan kan bijvoorbeeld een extra leraar aangesteld worden die alle groepen muziekles geeft of kleine groepjes kinderen extra reken- of taalles geeft.

Als het aan DUS! ligt gaat het geld liever nog gisteren dan vandaag naar onderwijs in plaats van naar onderhoud van een aftands gebouw. Op pagina 36 en 37 van het IHP wordt een tijdspad voorgesteld voor de nieuwbouw. Kan de wethouder toezeggen dat met het vaststellen van het IHP dit tijdspad aangehouden zal worden?

We vinden het voorgenomen besluit om een projectleider aan te stellen die met de scholen een toekomstvisie op onderwijs zal opstellen zinvol. Wat DUS! betreft staat daarbij het uitgangspunt centraal dat kinderen in Uithoorn gelijke kansen krijgen. En dat er een stapje harder gelopen wordt voor kinderen die dat nodig hebben. In schoolgebouwen waarin dat mogelijk wordt gemaakt.