Van de wethouder: (jeugd)zorg? Onze zorg!

Ria Zijlstra(Jeugd)zorg? Onze zorg!

De gemeente staat voor een grote verandering. Namelijk de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten. Het gaat dan om de zorg aan kinderen en volwassenen en om taken op het gebied van werk en inkomen. Bovendien moet er fors bezuinigd worden.

Lange tijd was onzeker welke taken de gemeenten erbij krijgt en met welke budget. We weten nu wel wat er in grote lijnen gaat gebeuren. De afgelopen jaren ben ik intensief met de voorbereiding bezig geweest. Of we het gaan redden met het nieuwe budget weten we nog niet. Maar er zijn stappen in de goede richting gezet, waardoor de zorg voor mensen beter èn goedkoper is geworden.

Ik noem enkele ontwikkelingen:
– Het Centrum voor Jeugd en Gezin is meer lokaal gaan werken. Het contact met lokale organisaties en scholen is verbeterd, er zijn themabijeenkomsten georganiseerd, hulpverleners kijken naar het hele gezin en stemmen de hulpverlening op elkaar af. Hierdoor zijn meer gezinnen in beeld gekomen, worden problemen eerder gesignaleerd en kan er dus eerder naar een oplossing worden gezocht.
– Sinds enige tijd wordt deze manier van werken ook toegepast voor volwassenen zonder kinderen.
– We hebben ingezet op talentontwikkeling. Door talenten te ontdekken en te ontwikkelen, krijgen kinderen en jongeren zelfvertrouwen en groeien ze op tot volwassenen die tijdig hulp kunnen vragen en bieden.
– Bureau Jeugdzorg heeft haar werkwijze zodanig aangepast dat er meer tijd aan kinderen kan worden besteed en minder aan administratie. Ook staat het hele gezin centraal. Hierdoor is het aantal kinderen dat onder toezicht wordt geplaatst minder geworden. Net als het aantal kinderen dat uit huis geplaatst is.
– De organisaties die dagbesteding bieden, maken plannen om dat vooral binnen Uithoorn en De Kwakel aan te bieden, zodat er minder vervoer nodig is. Ook kijken ze of er meer samenwerking op dat punt mogelijk is.

De afgelopen tijd heb ik veel gesproken met cliënten en organisaties en mooie dingen gehoord. Mensen die mij overtuigd hebben van het nut van dagbesteding. Het werk geeft hen voldoening, geeft het leven structuur en maakt dat ze hun problemen beter aankunnen. Mensen, die moeite hebben met bepaalde vaardigheden, maar op andere vlakken juist weer anderen de helpende hand kunnen bieden. Scholen, die de krachten bundelen om samen een passend onderwijsaanbod te bieden.

Veel mensen maken zich ongerust over de toekomst. Of de zorg die ze nu hebben, wel blijft bestaan. Die onrust kunnen we nu niet wegnemen. Helder is dat er dingen gaan veranderen. Graag zou ik mij blijven inzetten voor kinderen en volwassenen, die zorg nodig hebben. Ik blijf graag in gesprek met hen en met organisaties hoe we de zorg op gemeentelijk niveau verder vorm geven en hoe we zorgen voor een ‘zachte landing’. De kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, kan ik hiervoor goed gebruiken. Ik hoop dat u mij die kans geeft!