Van de wethouder: jeugd

jeugdbeleidkleinTalentontwikkeling, zorg en veiligheid, dat zijn de drie pijlers van het jeugdbeleid. De afgelopen vier jaar heeft dat een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Ik vertel u er graag over.

Talentontwikkeling
Elk kind heeft talent. Door ze te ontdekken en te ontwikkelen groeien kinderen op tot zelfstandige volwassenen, die tijdig ondersteuning kunnen bieden en vragen. En daar moet je vroeg mee beginnen!

We hebben verschillende (voor)leesprojecten, zoals Boekstart voor de allerkleinsten, de Voorleesexpres en de Verteltas. In een Verteltas zitten een leesboek en allerlei ideeën voor activiteiten om rondom het boek te doen. De inhoud van de Verteltas wordt door leerlingen van de Parktijkschool gemaakt. We hebben peuterspeelzalen met een speciaal programma om taalachterstand te voorkomen.

Onze combinatiefunctionarissen organiseren activiteiten binnen en buitenschooltijd op het gebied van sport, cultuur en natuur. Ze werken daarbij samen met onder andere sportverenigingen en de bibliotheek. De combinatiefunctionarissen hebben ook het kinder- en jonge tienerwerk overgenomen van Cardanus.

Het jongerenwerk dat Cardanus uitvoerde, is nu overgenomen door Tympaan de Baat, een organisatie uit Mijdrecht. De jongerenwerkers gaan de straat op en maken contact met zoveel mogelijk jongeren. Jongerenwerkers en jongeren kijken waar behoefte aan is en welke locaties geschikt zijn voor datgene wat ze willen. De Mix is dicht. Dat was namelijk een heel duur gebouw, terwijl er niet zo veel jongeren kwamen en het maar enkele dagen in de week open was. Er zijn echter genoeg locaties waar activiteiten voor jongeren kunnen plaats vinden.

Zorg
De meeste peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties werken met de ‘peuterestafette’. Dat is een manier om de ontwikkeling van kinderen bij te houden. Zo kan op jonge leeftijd al ontdekt worden of een kind extra ondersteuning nodig heeft.
Op de scholen werkt een schoolmaatschappelijk werkster. Zij begeleidt kinderen en hun ouders die om wat voor redenen dan ook een duwtje in de rug nodig hebben. Zij vormt ook het lijntje met het Centrum voor Jeugd en Gezin waar ik eerder al over geschreven heb. De gemeente subsidieert daarnaast logopedie en deskundigheidsbevordering aan leerkrachten.

Sinds dit schooljaar is er ook een Internationale Taalklas. Daar worden kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen die de Nederlandse taal niet beheersen. In Amstelveen is een regionale Schakelklas voor de leerlingen van het Voorgezet Onderwijs om Nederlands te leren.

Met zowel de basisscholen als de scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn we in nauw overleg over Passend Onderwijs. Het is de bedoeling dat scholen minder kinderen naar het speciaal onderwijs doorverwijzen door ze betere begeleiding in het reguliere onderwijs te geven.

Veiligheid
Als jongeren en vast dreigen te lopen, kunnen ze terecht bij het specialistisch jongerenwerk. Met organisaties als de politie, het Veiligheidshuis en zorgorganisaties wordt geprobeerd de jongeren weer op de rails te krijgen. Dat zijn soms intensieve trajecten!

Ria Zijlstra